Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.1.88 1 88 Eski sadrazam Ferah Ali Pasa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına... Eski sadrazam Ferah Ali Paşa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına ve Bagdad üzerinden gelip Üsküdar'da toplantı yapan Numan Bey'in sahte mi yoksa gerçek şeyh mi olduğunun araştırılmasına dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.899 10 899 Rusya elçisi ile Reis Efendi'nin Nesatabad Yalısı'nda Gürcistan meselesini konuştuklarına; Battal Hüseyin Pasa'ya vezaretle Erzurum Valiliği'nin verildiğine; Çerkes Hasan Paşa'nın Özi'ye gideceğine ve Tersane'de yapılacak kalyona dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.17.1513 17 1513 İhtisab-ı Sis Mukataası ile Cebel-i Kozan Mukataası'nın Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed veya bir başkasına verilmesine dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.18.1617 18 1617 Aydoslu'nun cezaya müstehak olduğu, Selim Paşa'nın ve Çerkes Paşa'nın tahrirleri ile İskenderiyeli asi Merdud, Rumeli sabık Valisi Aydoslu Mehmed Pasa ve Hüseyin Aga'nın Deraliyye'ye iadesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.19.1626 19 1626 Çerkes Besni Kabilesi Beyi Kızıl Bey'in adımı Hacı İsmail ile Demirköy Kabilesi Beyi Arslan Bey'in adamı Hacı Mehmed'in Kafkasya'da yaptıkları tecessüs faaliyetleri sonrasında hazırladıkları Kabarta, Dagıstan ve Kuban taraflarında Rusya'nın yaptıgı kalelere ve yığdığı askere, Kafkas halklarının ama özellikle Çeçenlerin kendilerine name gönderilmek ve benzeri yollarla Dersaadet'e bağlılıklarının artırılması lüzumuna, bölge halkının bir arada ve muti tutulabilmesi için halkça sevilmeyen ve basına buyruk davranan Sogucak Beyi Zanoglu Mehmed Giray'ın azlinin gerekliliğine ve sair bazı hususlara dair raporları üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.47.3374 47 3374 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın muhallefatından ikraz olunup mevcud-ı hazine olmak üzere hıfz olunan emval ile Süleyman Fevzi Paşa'nın Deraliyye'ye irsal olunan eşyasından ikraz olunup mevcud-ı hazine olmak üzere hıfz olunan emvali.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.5.445 5 445 Çerkes Hasan Pasa'nın magduriyeti hasebiyle, bir mansıb verilmesine dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.6.590 6 590 Devlethan nam hatunun Çerkes İbrahim'den olan matlubuna dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.7.672 7 672 Sivas Valisi Çerkes Hasan Paşa'nın ref-i vezareti ve yerine müteselsilen nasp olunacaklar ile Sam ve Trablussam'ın ibkaları.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.703 8 703 Kolçak Mustafa Aga'nın kapıcıbaşılığının refi ile İstanköy Ceziresi'ne nefyine, Küçük Mirahur Sakızlı Mehmed'nın azline, Kapıcıbaşı Hüseyin Ağa'nın küçük mirahurluğa tayinine, Selim Pasa ve Çerkes Hasan Pasa'ya birer sancak tevcihine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.737 8 737 Aydoslu Mehmed Pasa'nın idamına, Çerkes Paşa'nın Bosna'ya atanmasının uygun olacağına ve asi Mahmud'un cezalandırılmasına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.812 9 812 Hama'da ahalinin Urban Seyhi Mehmed ile taaddiyatta bulunduklarından sürgünleri, timar ve zeamette yapılan iltimas ile Çerkes Hasan Paşa'nın mansıbına ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.115.7758 115 7758 Taman'dan bir mahzar ile Dersaadet'e gelen İmam el-Hac Hüseyin Efendi ile Çerkes beylerinden Hüseyin Bey'in, Rusya'nın Kırım'daki ifsadatı ile Sahin Giray'ın ahaliye zulmü, Bahadır Giray Sultan ve Arslan Giray'a ahalinin teveccühü, Nogay, Çerkes ve Abazaların durumu ve benzeri hususlara dair takriri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.116.7852 116 7852 Kethüdasının kapısı halkıyla beraber ve Rahel eyaleti züama ve erbab-ı tımarının dahi Bagdad'a irsal olunduğuna dair Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa'dan gelen evrak.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.117.7894 117 7894 Kırşehir Sancağı Mutasarrıfı Çerkes Mehmed Paşa'nın vefatı akabinde kethüdası Osman'ın gönderdiği takrir ile paşanın emval ve eşyasının mübasir marifetiyle mahallinde füruhtu ve teferruatına dair Bozok Mutasarrıfı Cabbarzade Süleyman'a hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.126.8504 126 8504 Sabık Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed Beyin, uhdesinde bulunan Tokad Voyvodalığı ve tevabii mukataası gelirlerinden sabık Tokad Voyvodası Ali Ağa'nın zimmetinde kalan meblağın tahsili.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.128.8635 128 8635 Konya'da hac yolu üzerinde bulunan İsmil karyesi ahalisinin Derbend Ağası Ebubekir Ağa'nın vefatıyla perişan olduğundan bahisle yerine el-Hac Süleyman'ın tayini hakkında Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa ve Konya kadısına ferman ısdarı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.135.9083 135 9083 Fethülislam'a memur Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın, ilm-i lağımda maharetli olan lağımcıyandan Mustafa Cevher'in maiyyetine memur buyurulması talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI