Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..330.22767 330 22767 Soğucak Başbuğu Vezir Mustafa Paşa'nın, Kuban nehrinin beri tarafında sakin Çerakise, Abaza ve Nogay ahalileri üzerine han tayin edilen Arslan Girayzade Şahbaz Giray'a kafir diyarına akınlar yapması için gerekli yardımı yapması. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..7.633 7 633 Çerakise derununda ikamet üzere olan Bahadır Giray'ın fitneye sebebiyet verdiği ve Dağıstan tarafında zuhur eden İmam Mansur nam sahsın havadisini muhtevi Soğucak Muhafızı Vezir Ali Pasa tarafından gönderilen tahrirat ile Erzurum Valisi Ali Paşa'nın tebidi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..8.725 8 725 Anapa tarafına gemilerle gönderilen top, çadır ve mühimmatın yerlerine yerleştirildiği, Abaza, Çerakise ve Anapa Kalesi ahalisinin devletle barı sık olduğuna dair Anapa tarafından gelen Hasan Reis'in takriri üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SMHD.II.19.1165 19 1165 Çerakise Nazırı hacegan-ı Divan-ı Hümayun'dan Ahmed Efendi'nin Anapa ve havalisinde vaki muharebede Hacı Ali Efendi'nin yararlığı zahir olmağla taltifi hakkında arz ve muameleli evrakı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.183.14412 183 14412 Ümera-yı çerakiseden Aço Kalesi muhafazası şartıyla Aço Mutasarrıflığı tevcih edildiğine dair el Hac Abdülgaffar'a hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.184.14516 184 14516 Taman Naibi Mehmed Rıza tarafından musaddak Ümera-yı Çerakiseden Sinan ve Sefer Gazi'nin salyanesini Taman iskelesi mukataasından aldıklarına dair hüccet-i zahriye. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.316.25435 316 255435 Tuna nehri sevahili Duhan Gümrüğü maktuundan üsera-yı Çerakise ve sairenin salyanesini mübeyyin seneddir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.IV.25.1770 25 1770 Anapa Muhafızı Hüseyin Pasa hazretlerinin iltimasıyla Çerakise kabailinden Derdaadet'e varid olan altı nefere verilen kaputların bedelini mübeyyin tezkireler.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.272.15767 272 15767 Çerakise beylerinden misafireten Der Aliyye'ye gelen Zatoğlu Mehmed Beye Üsküdar'da tahsis edilen hanenin masarıfatı hakkında telhisi havi arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.339.19582 339 19582 Serhazin-i Biruni Vekili Ahmed'in Anapa tarafından mevrud kabail-i Çerakise ve Abaz'ın ...cılarına kisve-baha hakkında defter. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.360.20634 360 20634 Anapa Muhafızı Osman Pasa'ya,Çerakise kabailinden Demirköy Kabilesi Beyi Atikoğlu Hatocik Bey'in fevtiyle mahlulü hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tta
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.4.202 4 202 Müttehiden düşman-ı din olan Moskova memleketleri üzerine hücum edilmesi üzerine Çerakise kabailinden Hatokay Kabilesi beylerine ve sipahi uzunlarına ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.418.23977 418 23977 Çerakise kabilesinden Bazadug Hamisi nam mahalde Çalkoy karyesinde İbrahim Mescidinin hitabetine İbrahim Halife'nin tayini hakkında arz. ( a.g.tt)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Sehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesair ileri gelenlere Gürcü Süleyman Aga ile atiyye ve çesitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.15.1366 15 1366 Soğucak havalisi ve Mehmed Giray hakkında Soğucak Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın, Abaza ve Çerakise tarafında hapsolundugu iddia olunan Bahadır Giray ve Arslan Giray hakkında Ali Paşa'nın tahriratlarına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.168.11272 168 11272 Hile ile Abaza Hüseyin'e tevcih edilen Limni Kalesi Dizdarlığı'nın esbak dizdar Mehmed Emin'e iadesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.177.11786 177 11786 Fas muhafazası şartıyla Gönye mutasarrıfı olan Abaza Mehmed Pasa'nın azliyle yerine Hacı Şahinzade Osman Ağa'nın tayini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.20.1717 20 1717 Vezir Mehmed Pasa'ya Halep eyaletinin, Safed, Sayda ve Beyrut eyaletinin mutasarrıfı Bosnavi Ahmed Pasa'ya; Rakka eyaletinin şimdilik Osman Paşazade Vezir Mehmed Pasa üzerinde bırakılmasına, Van eyaletinin Van Kalesi muhafazası şartıyla mutaasrrıfı Yeğen Ahmed Pasa'ya, Musul eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Emin Paşazade Vezir Süleyman Pasa'ya; Cezayir-i Garp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Tunus eyaletinin mutasarrıfı Ali Pasa'ya; Tarblusgarp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Ohri livasının sabık Varna Muhafızı Ahmed Pasa'ya; Alacahisar livasının mutasarrıfı Ahmed Paşazade İsmail Pasa'ya; Karesi livasının mutasarrıfı Kılburun Muhafızı Uzun Abdullah Pasa'ya; Beyşehir livasının mutasarrıfı Ahmed Pasa'ya; Malatya livasının mutasarrıfı Risvanzade Ömer Paşa'ya; Gönye livasının Fas Kalesi muhafazası şartıyla mutasarıfı Abaza Paşazade Ahmed Pasa'ya; Kudüs livasının mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya; Nablus livasının mutasarrıfı Mısır Valisi Mustafa Pasa'ya ibkaen tecihleri. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.230.15294 230 15294 Diyarbakır Valisi Vezir Abdi Paşa'nın seksen sekiz senesine mahsuben Sivas'ın Tokat ve nahiyelerinde bakaya kalan imdat-ı seferiye adı altındaki meblağın Abdullah Pasa marifetiyle tahsili ve Abaza Pasa Silahtarı el-Hac İsmail Ağa'ya teslimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI