Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.106.8058 106 8058 Vezaret rütbesi tevcih edilen Abaza Mehmed Pasa'ya yazılacak vezaret beratı için kırtasiye levazımı i'tası hakkında hazinedarbasıya buyruldu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.123.9490 123 9490 Bozok Sancağı mukataatını zabtetmek üzere liva-i mezburun sabık Sivas Valisi Abaza Mehmed Pasa uhdesinde bulunan Teke Sancağı'na ilhakan tevcih olunması için emir ısdarı hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.133.10380 133 10380 Abaza Mehmed Pasa ve Abdi Paşa'nın tayinatlarına dair tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.133.10386 133 10386 Teke Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın tayinatı hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.177.13869 177 13869 Bahr-i Siyah sahilinde Abaza kurbunda Soğucak Kalesi Cami hitabetinin Mustafa'ya tevcihine dair telhis üzerine hatt-ı hümayuna merbut Mütesellim Ali ve saire tarafından mümzi ilam. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.184.14486 184 14486 Emr-i muhafaza hakkında Kırım'da vuku bulan ihtilal üzerine Abaza Beyi Ali Bey'e hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.214.16874 214 16874 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan ... livası mukataasına dair tezkere. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.217.17121 217 17121 Abaza Mehmed Pasa'ya tevcih olunan Amasya sancağı cizye? hesabının halefleri tarafından ruyet edilmesi için emir isdarı talebini havi kethüdası Mustafa'nın arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.222.17588 222 17588 Valikdir? Muhafızı Abaza Mehmed Pasa vefat ettiğinden, yerine Ebubekir Paşa'nın tayini hakkında Bender Naibi Feyzullah'ın ilamı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.294.23561 294 26561 Bender Muhafızı mir-i mirandan Abaza Mehmed Paşa'nın Kapıkethüdası Mehmed'in tekiden şeref-sudur eden seferiyye emr-i şerifi hakkında arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.305.24473 305 24473 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan Bozok sancağı maktuundan bazı masarıfatı mübeyyin pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.308.24760 308 24760 Sabıka Koçarya Mutasarrıfı Yeniil Voyvodası Abaza Mehmed Pasa hakkındaki şikayetin isnadattan ibaret olduğu hakkında evrak. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.343.27655 342 27655 Varna kadısına Dergah-ı Ali gediklilerinden Malatya'da olan Himmet'e müteveffa Abaza Mehmed Paşa'nın zuhur eden düyunu hakkında hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.125.7600 125 7600 Abaza Pasa Mühürdarı Mustafa'nın İstanbul ve Tevabii Duhan Gümrüğü'nden vazifesi hakkında tahvil. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..295.19816 295 19816 Karasu canibinde olan mirimirandan Çerkes Hasan Paşa'ya Ordu-yı Hümayun Hazinesi'nden bin kuruş verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.205.19765 205 19765 I- Abaza kıyısında yapılması emrolunan Soğucak Kalesi'nin tekmili için Eflak ıd-ı edha cizyesi malından istenilen paranın acilen gönderilmesi. II- Fas Kalesi'nde yapılan inşaatın masraflarına karşılık olmak üzere Trabzon cizyesi malından istenilen paranın acilen gönderilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..238.15866 238 15866 Osmanlı Devleti ile Rusya Devleti arasında yapılan akit ve sulha bağlı olarak Soğucak Kalesi ve çevresinde asayişin korunması, Çerkezlerin zabt ü rabt altına alınması ile sair hususları havi Soğucak tarafında bulunan Ali Paşa'dan Kale-i Cedid Muhafızlığına gönderilen maktup.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..347.24301 347 24301 Sam Hazinesi mülhakatından Suk-ı Çerakise ve Babülaziz Kabancılığı rub hissesine müştereken mutasarrıf olan Abdülgani ile Ahmed'in beratlarının zayiden tecdidi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..364.25431 364 25431 Dağıstan tarafından zuhur eden Şeyh Mansur'la ilgili mukaddimesiyle beyaz üzerine yazılan hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..365.25504 365 25504 Haleb Eyaleti'nin Seyyid Mustafa Paşa'ya, Adana'nın ayandan Hacı Bey'e, Alaiye ve İçel sancaklarının da Çerkez Hasan Paşa'ya tevcihi. y.a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI