Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.346.27891 346 27891 Tutrakan Muhafızı Feyzullah Pasa ve Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tayinat hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.70.5189 70 5189 Kayseri sancagı Babadagı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunması üzerine liva-i mezkura mütesellim tayinine dair pasa-yı müsarun-ileyhin Kethüdası Ahmed Şükrü'nün arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.71.5290 71 5290 Esna-yı muharebede bazı hainlerin firarı üzerine ordunun mağlup olması üzerine telafi-i mafat edilmesi zımnında Rumeli Valisi ve Hacıoğlupazarı Numan Pasa'ya ve maiyyetine memur Mir-i Mirandan Kürt Ahmet ve Çerkes Hasan ve sair zabitana sadr-ı azam tarafından Hacı Süleyman vasıtasıyla gönderilen ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6097 82 6097 Filibe Cizyedarı Eyüb ile Pazarcık Kalemi Cizyedarı Çerkes Mehmed arasında mütehaddis davanın rüyeti hakkında mezkur Çerkes Mehmed'in Filibe'ye ihzarı için emir ısdarı talebini havi Filibe Kadısı Mehmed Efendi'nin ilamı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.82.6107 82 6107 Bosna Valisi ve Hacıoğlu Canibi Seraskeri Dağıstani Ali Pasa'ya kendisine ve mir-i mirandan Çerkes Hasan Pasa'ya, Mütesellim Ahmed, Seyfeddin, Numan, Receb Yenipazari İbrahim ve Halil Paşalara para gönderildiğine dair hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SOSM.III.45.3210 45 3210 Ekradlık nam-ı diğer Çorumkürdü karyesinin malikane mutasarrıfı olan Çerkes Mehmed Bey'in eşkiyadan şikayetini havi arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.140.8470 140 8470 Arif Ali mühürlü ve Ahmed Hamid'in babası Çerkes Abdullah'dan mevrus Aydın'da mahsub cebelüsü hakkında naat halifesine tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.145.8741 145 8741 Çerkes Halil İbrahim'in Dergah-ı Ali Cebeciler Ocağı'ndan ismi çalınmakla ilamı ve buyrulduğu havi arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.178.10670 178 10670 Gümrük Emini Hasan'ın ilamını havi ... Çerkes Mustafa'nın gümrükten vazifesi tashihi hakkında arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.205.12183 205 12183 Gümrük emini ilamını havi Dobnice Kadısı Seyfüddin'in memleketi haricine bir Çerkes gulam götürmek arzusunda olmakla müsaade zımnında arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.213.12546 213 12546 Çerkes Naibi Mehmed Said'in matlub olan iki adet serdengeçdiyan neferatı hakkında emir vüruduyla arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.234.13643 234 13643 Yafa İskelesi'ne ihraç olunup orduya muktezi sekban Çerkesi (çadırı) nakli hakkında takrir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.352.20185 352 20185 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın oğlu Abdi Bey'e, Edirne Gümrük Mukataası ve Sumnu Voyvodalığı Mukataası muaccelesi tevcihi hakkında ilm ü haber. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.372.21244 372 21244 Mehmed Hamid'in arzuhaliyle babası Çerkes Abdullah'ın Aydın Mukatası'ndan cebelüsü hakkında takrir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.406.23394 406 23394 Çerkes Pasa Divan Katibi Mustafa Halid Efendi'nin Bina Emaneti Memurluğu'na tayiniyle ayrıca Küçük Evkaf Muhasebeciliği'nin tevcihine dair buyruldu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.55.3288 55 3288 Meydan-ı Esb kurbunda Babüssaade-i esbak Çerkes Mehmed Ağa Türbe-i Şerifi Vakfı'ndan almak üzere dersiamlık tevcihine dair Babüssaade Ağası Osman'ın arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSÜL.I...3.190 3 190 Mütevelli Seyyid Taha'nın yerine Gazze'de Çerkesiye Türbesi Evkafı Nazırı Zeynelabidin'in beratı makbuzu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Şehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesaire ileri gelenlere Gürcü Süleyman Ağa ile atiyye ve çeşitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..15.1366 15 1366 Soğucak havalisi ve Mehmed Giray hakkında Soğucak Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın, Abaza ve Çerakise tarafında hapsolunduğu iddia olunan Bahadır Giray ve Arslan Giray hakkında Ali Paşa'nın tahriratlarına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..277.18630 277 18630 Selim Giray'ın, Sahin Giray'dan yüz çevirerek Kuban Nehri'ni beriye geçip Abaza ve Çerakise toprakları içerisine girdiklerini belirterek Osmanlı'nın kendilerine sahip çıkması temennisindeki mahzarının hülasası. (g.a.y.tt.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI