Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2346.175937 2346 175937 Seferihisar'da keşif olunup varidatı Hamidiye- Hicaz Demir yolu masrafına karşılık olan demir ve kömür madenleri imtiyazının, buraya ihsanının havi Orman ve Maadin Nezareti'nin cevabının irsal kılındığı. (Hicaz Demir yolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2518.188793 2518 188793 İzmir'de petrol gazını ile ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazı Hazine-i Hassa'ya ait olduğu halde bunun İzmir Rıhtım Şirketi'ne verilmiş olduğu anlaşılmış olduğundan, bu konuda cereyan eden muhabere neticesinde Sura-yı Devlet'ten tanzim edilen mazbatanın leffiyle işin hukuk müşavirlerince tetkik olunarak iktiza-yı halin isarı. (Hariciye; 188793)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2573.192954 2573 192954 Fransa Devleti tebeasından Mösyö Riva'nın Keşan kazasındaki kömür madenleri için talep ettiği imtiyazın suret-i katiyyede reddedilip bu madenlerden çıkarılacak cevher ve bu konuda cereyan eden muamelat hakkında Orman Nezareti'nden ve Edirne vilayetinden gönderilen tezkire ve tahrirat. (Hariciye, Orman ve Maadin; 176030)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2578.193348 2578 193348 Bazı kumpanya vapurlarının sarf ve istihlak ettikleri kömür hakkında haiz oldukları muafiyet, posta nakliyatı mukabilinde bir ücret olup bu ücretin nakden ifası mümkün olmadığı taktirde muafiyete gerek kalmayacağından posta nakliyatı ücretinin nakden tesviyesiyle bu kumpanyalara vaktiyle verilen imtiyazın devamına mahal bırakılmaması hakkında yapılan tesebbüsat neticesinin bir an evvel bildirilmesi. (Hariciye; 192915)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2612.195859 2612 195859 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazı hakkında Nezaret ile şirket arasında mütehaddis ihtilafa dair münakid mukavelelerin görülmesi Babiali ve Nafia Hukuk müsavirleri tarafından tanzim olunan müzakerede beyan olunmuş olduğu. (Hazine-i Hassa; 187922)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2627.197017 2627 197017 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazından dolayı Nezaret ile İzmir Rıhtım Şirketi arasındaki ihtilaf. (Hazine-i Hassa; 187922)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2632.197332 2632 197332 Edirne vilayeti dahilinde Firecik kasabasında tepeler arasında zuhur eden zift, petrol ve linyit madenlerinin imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verildiği. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2678.200833 2678 200833 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazı hakkında Hazine-i Hassa ile İzmir Rıhtım Şirketi arasında anlaşmazlık çıkması üzerine ilgili mukavelenamenin bir nüshasını istenirse göstereceğini beyan eden Mösyö Caporal'in celbiyle tetkikatın bitirilmesi. (Hariciye; 188793)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2736.205163 2736 205163 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazı maddesine dair, İzmir Rıhtım Şirketi'nin Vekili Mösyö Kaporal'dan gerekli malumatın alınıp Hukuk Müşavirliği'nce verilen mütalaanameyi havi Hariciye tezkiresi. (Hazine-i Hassa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2820.211484 2820 211484 Beyrut'da elektrikle cer olunur tramvaylar tesisi elektrik istihsaliyle sanayide tatbik ve istimali şehrin elektrikle tenviri hakkında imtiyaz talep eden Selim Efendi'nin teklifat-i vakıasına nazaran istilami havi Meclis-i Mahsus-i Vükela kararı. (Beyrut; 210312)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2847.213501 2847 213501 Selanik ve İzmir Elektrik ve Sam Tramvay Anonim Osmanlı Şirketi'nin intikal, tayin, isletme, teftiş ve muayene masraf ve muameleleri ile sair hususlarda imtiyaz sahiplerinin mükellefiyetleri. (Telgraf ve Posta; 114402)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2909.218122 2909 218122 Beyrut limanına ithali memnu bulunan petrol ve emsali mevadd-ı müstaile ile gümrük resmi mahrecinde bi'l-ifa memalik-i sahane iskelelerinden Beyrut'a götürülen kömür ve saman benzeri eşyanın liman hatt-ı imtiyazı haricine çıkarılmasında bir rıhtım resmine tabi olup olmadığının tayini. (Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2917.218754 2917 218754 Üsküdar, Kadıköy, Çamlıca taraflarında ve Anadolu Şimendifer Kumpanyasının imtiyazı hudutları haricinde elektrikli tramvaylar isletilmesi ve elektrik tenviratı icrası için Adliye Nazırı namına imtiyaz itası hususunda alelusul muamele-i lazimenin yapılması. (Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2924.219260 2924 219260 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinin elektrik ile aydınlatılması ve elektrikli tramvay tesisi imtiyazının Adliye nazırına ihsan buyrulduğu. (Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2947.221010 2947 221010 Dersaadet Tramvay Şirketinin, Beyoğlu, Galata ve İstanbul cihetlerine temdit edilecek bazı aksamı üzerine elektrik istimal hakkı için yeni bir imtiyazı Hükümet-i Seniye'den almak istediği. (Nafia; 221010)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2950.221177 2950 221177 Şehirlerde elektrikle tenvirat ve nakliyat için gerek ihsan buyrulmuş olan imtiyazatta gerek ileride vuku bulacak bu kabil tesebbüsatta hukuk-ı devletin temini ve efrad-ı ahalinin hayatının muhafazası için elektrik mecralarının tesisinde ne gibi fenni şartlara riayet olunması gerekeceğinin tayini. (Ticaret ve Nafia; 221177)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2955.221618 2955 221618 Bağdat ve Musul havalisindeki kömür madenleri imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihsan buyrulduğu. (Hazine-i Hassa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2959.221915 2959 221915 Manastırdaki Drahor nehrinin mecra ıslahında, tenviratta, tramvay ve makinelerin tahrikinde istimal olunmak üzere elektrik istihsali imtiyazının doksan dokuz sene müddetle Manastır Daire-i Belediyesi namına itası ve mezkur imtiyaz ne tarafa ita edilecek olur ise hasılat-ı safiyesinden yüzde onunun Darülaceze namına terki ve ifası. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2972.222827 2972 222827 Elektrikle aydınlanma hususundaki gelişmelerin Dersaadet'te de tatbiki ve elektriğe muhtaç olan müessesat ve sanayiye gerekli elektrik kuvvetinin üretimi ve satılması imtiyazının Tophane-i Amire namına ihalesi ve şerait-i lazıme takrir olunarak ona göre tanzim olunacak mukavelename layihalarının tetkik için irsali. (Tophane, Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3166.237397 3166 237397 Kastamonu vilayeti dahilinde Cide ve Bartın kazalarında bulunup Minas Bey'in ailesine ihsan buyrulan kömür madeni imtiyazının füruhtuna müsaade itası. (Bahriye; 237397)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI