Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4235.317591 4235 317591 Bağdad'da elektrik ile müteharrik tramvay inşası ve şehrin tenviri hakkındaki imtiyaz mukavelenamesinin yirmi sekizinci maddesinin tadili. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4247.318513 4247 318513 Samsun şehrine su celb ve tezii için Samsun'da mukim tüccardan Arzu oğlu Todoraki Efendi'ye verilen imtiyaza dair 21 Eylül 1329 tarihinde teati edilen şartnamenin üçüncü ve on dördüncü ve sehr-i mezkurda elektrik tevziat-i umumiyesi ile elektrik tramvay tesisine ait şartnamenin elli ikinci maddelerinde müttehid muharrere vechile tadilat ve tazimat icrasına ruhsat itasina irade-i seniyye seref-sadir olduğu. (Adliye, Nafia; D/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4261.319509 4261 319509 Ereğli Madeninin 301 numaralı kömür ocağının yüz hisse itibariyle on hissesine sahip olan Panciri Bey'in on hissesinin liman imtiyazı müddetine kaim olmak üzere bazı kayıt ve şart tahtında Sirket-i Osmaniye'ye feragı. (Orman ve Maadin; 221541)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4293.321970 4293 321970 Bursa elektrikli tramvay ve tenviri ile elektrik kuvveti imtiyazının bir sene müddetle temdidi. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4297.322227 4297 322227 Bağdad ve Musul vilayetleri dahilindeki bilumum neft ve petrol madenleri imtiyazlarının Maliye Nezareti tarafından verilebileceği. (Maliye, Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4300.322455 4300 322455 Bursa elektrik, tramvay ve tenvir imtiyazının Mavromati Efendi'ye devri. (Vilayat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4302.322642 4302 322642 Adana'da elektrik tesisi hakkında Osman Vehbi Bey'e verilmiş olan imtiyazın şartnamesinde icra kılınan tadilat Meclis-i Vükela'da kabul gördüğünden durumun tekrar müzakere edilmesi. (Sura)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4330.324714 4330 324714 Adana elektrik tevziati ile elektrikli tramvay imtiyazı almış olan Osman Vehbi Bey tarafından imtiyaz-i mezkure serait-i hazirasi ile Avrupa'da talep bulamadığından bahisle serait-i mezburede tadilat icrasi talep ve istida olunması üzerine tetkikat yapılarak tadilat-i matlubeden kabulü caiz olanlar ile olmayanların tafsilatının tespit edilerek gönderildiği. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4332.324875 4332 324875 Edirne vilayetinin Vize kazası Saray nahiyesinin Ayas Pasa arazisi dahilindeki kömür madeninin, Emirzade Mustafa Halid ve Hacı Hüseyin Aga-zade brahim Hulusi efendiler uhdesine ihalesi imtiyazı. (Orman ve Maadin, Ticaret ve Ziraat; D/120-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4346.325908 4346 325908 Adana elektrik tevziati ile elektrikli tramvay imtiyazı şartnamesinin bazı mevaddinin tadiline ruhsat itasi. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4375.328076 4375 328076 Halep şehrinde elektrik tevziati ve elektrikli tramvaylar tesis ve isletilmesi imtiyazının Mühendis Osman Vehbi Bey'e ihalesi. (Nafia: D/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4387.328962 4387 328962 Adana'da elektrik tevziatı ve elektrikli tramvay isletilmesi imtiyazının şartnamede münderic müddetlerin musaleha tarihinden itibaren üç ay sonra başlamak üzere temdidi. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4387.328963 4387 328963 Halep'de elektrik tevziati ile elektrikli tramvaylar tesis ve işletilmesi imtiyazı mukavele ve şartnamesinde münderic müddetlerin musalaha tarihinden itibaren üç ah sonra başlamak üzere temdidi. (Nafia; D/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4394.329518 4394 329518 İskenderun kazasına muzaf Kayaev nahiyesinin Çinganköy karyesinde kain olup iskenderun Petrol Şirketi uhdesinde olan petrol madeninin imtiyazının feshi. (Orman ve Maadin; D/122)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4399.329888 4399 329888 Temdid-i hudut sırasında İran'dan Hükümet-i Seniyye'ye intikal eden arazi dahilinde ve Kurato Mevkide bulunup imtiyazı vaktiyle İran hükumeti tarafından bir İngiliz şirketine verilen ve atil bir halde bulunan neft madeni ile diğer madenler hakkında tahkikat yapılması.(Harbiye; D/122)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4412.330867 4412 330887 Sam Elektrik Cer ve Tenvir Şirketince ahaliye satılan elektriğe dair akd olunan imtiyaz mukavele ve şartnameleri ahkam-i umumiye münderc ise de müşterileriyle takarrür edecek elektrik tevziatinin serait-i hususiyeti ile sair muamelat için kabul ve tasvib edilecek esaslar hakkında tanzim olunacak nizamnamenin irsali. (Nafia; D/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4427.332018 4427 332018 Kirkkilise sancağının Vize kazasında Saray nahiyesinde çıkartılan kömür madeni imtiyazının ihalesi. (Evkaf, Maliye, Orman ve Maadin; D / 122)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4454.334004 4454 334004 Mentese sancagi dahilinde Milas kazasina tabi Kirme karyesinde ngiltere tebeasindan Ayaminonades Vardapulos uhdesinde bulunan kömür madeni imtiyazinin feshi. (Orman ve Maadin; D/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4467.334988 4467 334988 Hicaz Demir yolu için muktezi kömürün ihraç ve tedariki zimninda Ereğli Maden-i Hümayunu dahilinde vaki olup imtiyazı mezkur demir yolu namına ihsan buyrulduğu isar buyrulan kömür madenlerine dair ne irade-i seniyye ne de ferman-i ali kayıtlarında tesadüf olunamadığı. (Harbiye; D/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4472.335342 4472 335342 Ereğli Maden-i Hümayunu dahilinde kain kömür madenleri imtiyazının Hicaz Demir Yolu namına ita olunduğuna dair irade-i seniyye kaydına tesadüf olunamadığı. (Harbiye; D/131)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI