Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3937.295248 3937 295248 Cide ve Bartın arasındaki Kömür madeni imtiyazı verilen müteveffa Kalfa Sergis Bey'in ihalesi ile ilgili. (Sura; İD/70-12)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3950.296226 3950 296226 Gelibolu'nun Keşan kazasında vaki üç kıta kömür madenini İbrice Limanı'na nakl için sahib-i imtiyazları tarafından temdidi istida olunan dekovil hattı ile rüsumat ve zabıta için mebani-i lazıme tesisi gerekli olup olmayacağı. (Dahiliye; 290673)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3966.297378 3966 297378 Dersaadet Elektrik Tenvirat Şirketi imtiyaz mukavelenamesinin tatbikatı hakkında. (Nafıa, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3978.298324 3978 298324 Kastamonu vilayetinin Cide ve Bartın kazaları arasında bulunup kırk beş sene süre ile müteveffa Serkiz Bey'e önceden ihale kılınmış olan kömür madeninin imtiyaz müddetinin kırk sene tahdidi ile zikr olunan madenin müteveffa-yı muma-ileyh veresesi uhdesine ihalesi. (Ticaret ve Ziraat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3982.298629 3982 298629 Dersaadet Tramvay Şirketi hatlarında elektrik kuvveti istimaline dair tanzim ve teati olunan imtiyaz şartnamesinin dokuzuncu maddesi makamına kaim olmak üzere tanzim ve Sura-yı Devlet ve Meclis-i Vükelaca tensib olunarak imza-yı ali ile tasdik buyrulan madde-i muaddileni musaddak sureti. (Nafıa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3991.299283 3991 299283 Sisli-Boğaziçi elektrik tramvay hattı imtiyazının Lench Kumpanyası'na verilmesi ihtimaline dair şikayetleri havi Peste'de kain Ganez Fabrikasının Vekili Jül Angel imzasıyla verilen arzuhalin gönderildiği. (Nafıa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4015.301092 4015 301092 Karaköy'den başlayarak Taksim'e ve oradan Bogaziçi'nin Rumeli cihetinde vaki köylerden geçerek Rumeli Feneri'ne müntehi olmak üzere elektrik kuvvetiyle cer olunur,bir demir yol insa ve isletilmesi imtiyazının, Berlin'de mukim Simendifer inşa ve işletme Şirketi müdürü uhdesine ihalesi. (Nafıa; D / 20-4)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4026.301926 4026 301926 Bagdad şehrinde kuvve-i elektrikiye ile müteharrik tramvay insa ve ihdası ve şehrin elektrik ile tenviri için serait-i muharrere ve 50 sene müddet ile Sabenderzade Mahmud Bey'e imtiyaz itası hakkında. (Nafıa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4035.302574 4035 302574 Bağdad şehrinde kuvve-i elektrikiye ile müteharrik tramvay insa ve ihdasi ve şehrin elektrik ile tenviri için Sabenderzade Mahmud Bey'e verilen imtiyaza müteallik mukavelenamede yapılan yanlışlığın düzeltilmesi. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4067.305021 4067 305021 Hicaz demir yolu namına verilmiş olan maadin imtiyazının nezarete devri, Adana'da Payas kazasının Ayas nahiyesindeki kömür ve demir madenleri. (Sura; D/116-4)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4075.305589 4075 305589 İzmir'den Nif'e kadar mümted olmak üzere imtiyazi Nemlizade Tahsin Pasa'ya verilen tramvay hattının bargirle cerrinden sarf-i nazarla elektrik ile isletilmesi suretine tadili. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4135.310124 4135 310124 Manastır vilayetinde Soçka Nehri ile Ohri Gölü sularının bir tünel vasıtasıyla Sekombi Nehri'ne isalesi suretiyle elektrik istihsali için dava vekillerinden Mustafa Fazıl ve Ali Nihad efendilere on beş sene müddetle imtiyaz itasi. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4138.310283 4135 310283 Kastamonu'nun Cide kazasında Erküt divanı namındaki mahalde vaki olup Mehmed Raif Efendi ve rüfekasi uhdesinde olan kömür madeninin fesh-i imtiyazi. (Ticaret ve Ziraat; D/67)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4179.313351 4179 313351 Gazze kasabasıyla sahil arasında yolcu ve eşya nakli için tramvay tesisi ve elektrik tevziati imtiyazi verilmesi ve şartnamelerinde ne gibi tadilat yapılması gerektiği. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4192.314335 4192 314335 Edirne vilayetine tabi Vize kazası dahilinde Saray nahiyesinde Basel Vakıf Arazisi dahilinde bulunan kömür madeni imtiyazina müteallik tezkere ve mazbatanın tisyar kılındığı. (Evkaf)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4207.315476 4207 315476 Kastamonu'da Bartın ve Cide kazalarında bulunan ve Mimar Balyan Serkiz Bey uhdesine ihale olunan kömür madeninin imtiyaz müddetinin uzatılması. (Nafia, Ticaret ve Ziraat; D/70-12)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4208.315527 4208 315527 Adana şehrinde elektrikli tramvay tesisi ve insasi ve elektrik tevziatinin icrasi için Mühendis Osman Vehbi Bey'e verilecek imtiyazin ferman-i alisinin tebliğinden bir mah sonra teminat akçesinin besbin liraya iblagi mukavele iktizasindan ise de esbab-i mücebbireden dolayı bu müddetin temdidi icab ettiği takdirde isari. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4215.316112 4215 316112 İzmir ve civarının elektrik ile tenviri mahal-i mezkurde elektrikle müteharrik tramvaylar tesisi imtiyazının İzmir Göztepe Tramvay Şirketi uhdesine ihalesi. (Nafia; 316112)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4220.316461 4220 316461 Adana şehrinde elektrikli tramvay tesis ve inşası ve elektrik tevziatının icrası için Mühendis Osman Vehbi Bey'e verilen imtiyazdan dolayı teminat akçesinin müddet-i muayenesinin üç ay temdidi. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4222.316596 4222 316596 Simendiferlere ve Fırat ve Dicle nehirleri üzerine vapur isletmeye ve Fersan Adası'nda ve Aclun kazasında petrol taharrisi imtiyazına ve Yemen'de Nevahi-i Tisa hududuna müteallik hususata dair evrakın Fransa itilaf Komisyonu'na tevdii. (Hariciye; 316476)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI