Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509A 1016 HAT.1016.42509A Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkes kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
SADARET A.}DVN.MKL.58A.1 58 A1 Bagdad ve çevresinde elektrik tevziatı ve yine aynı mahalde bir tramvay şebekesi tesisi hususlarında kendisine imtiyaz verilen Sabender-zade Mahmud Bey'in taahhüdatını yerine getirebilmesi için kurulan Bagdad Elektrikli Tramvayı ve Tenvirat-ı Elektrikiye Osmanlı Anonim Sirketi'nin nizamname-i dahilisi ve mezkur nizamnamede yapılan tadilata dair varaka-i müseccele ile Ticaret ve Ziraat Nezareti'nin konuya dair tezkireleri.
HATT-I HÜMEYUN 198 9992 Kuban Hanı Baht Giray Sultan'a harp masarifi olarak İstanbul'dan para gönderilmesi hakkında sadrazamdan tahrirat geldiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 198 9978 Kuban Hanı Baht Giray Han'a Tatar sultan ve askerleri ve sair masrafı için ordudan para gönderildiğine dair gelen tahriratın huzura arzolunduğu. a.g.y.tt
İRADE İ..DH..1268.99727 1268 99727 Kastamonu vilayeti Kılancı karyesindeki kömür madeninin fesh-i imtiyazının tashihen ifası istidasını havi Mehmed Ragıb imzalı takdim olunan arzuhal.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1330.99714 1330 99714 Balıkesir'e gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürt Mustafa'ya üçer kuruş yevmiye tahsisi. (Dahiliye)
HATT-I HÜMEYUN 198 9969 Babası Anapa mukabelecisi ve kendisi küçük iken ölmesi üzerine o vakit bir başkasına verilmiş olan vazifeyi ifa ede'cek yaşa geldiğinden kendine tevcih edilmesi hakkında verilmiş bir arzuhal, a.g.y.tt
CEVDET C..BH..214.9966 214 9966 İskenderiyeli Saki Mahmud'un insasına baslayıb bitmesi yakın olan 35 zira bir geminin terkolunmayıb Egriboz Muhafızı Çerkes Pasa'nın is‘arı veçhile tarafından bitirilmesi hakkında Rumeli Valisi Vezir Mehmed Pasa'ya hüküm.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1327.99518 1327 99518 Çerkes'de kain Bayındır nahiyesinde Hacıoğlu Hasan'in hanesinde muhterıh olan asar malından mısırın terkin-i kaydı.(Maliye)
İRADE İ..DH..1265.99416 1265 99416 Kastamonu vilayeti Kalubcu karyesinde ki kömür madeninin fesh edilen imtiyazının tamimen ifası istidasını havi Mehmed ve Ragıb imzalı takdim olunan arzuhal.
CEVDET C..DH..199.9935 199 9935 Çerkes kabileleri Mecusi adetini terkle İslam dinini kabul ve devlete itaatı taahhüt etmekle halkı buna tergip ve teşvik eden Netokaç kabilesi ihtiyarlarından Sopas Hatokay kabilesi ulemasından Hüseyin, Şapsığ kabilesi Osman Abaza kabilesinden Seraskeroglu Mehmed Efendilere ve emsali fedakarlara Anapa gümrüğünden almak üzere maaş tahsisi hakkında ariza. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 197 9928 Reayadan iki reisin kırlangıçları Donanma-yı Hümayun'dan Anapa'ya memur edilmiş ve orada batmış olduklarından ihsan rica ettiklerine dair. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 294 99 ORJİNAL KAYIT NO : Kuban ahalisi misilli Terek eyaleti muhacirlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 333 99 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Beş yüz bir kişiden mürekkeb altmış yedi hane muhacirin-i Çerarkisenin Neplop nam Yunan vapuruna rakiben ve Dersaadet'e müteveccihen hareket ettikleri.
DAHİLİYE 1386 99 Eskişehir'in Gökdere karyesinde iskan ettikleri meskenlerin Eskişehir'in Orta Mahallesinden Hacı Hasan Ağa tarafından yakıldığını, zararın tazmin ettirildiğini, daha sonra oğlu Hacı Mustafa Bey'in taarruzlarına maruz kaldıklarını beyanla adalet isteyen Dağıstan muhacirlerinin durumunun tahkiki.
SADARET A.}MKT.MHM.184.99 184 99 Çerkes ve Nogay muhacirleri için İzmir eyaleti ve kazaları ahalisinden ita olunan iânenin Muhacirin Komisyonu'na teslim edildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.194.99 194 99 Çerkes muhacirlerinden Bolu'ya yerleştirilerek istenen Kabartay Kabilesi'nin bunu istememelerinin sebebinin bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.200.99 200 99 Amasya Hacı köyüne sevk olunan Çerkes muhacirlerinden bir kısmının Dagtasan Dagı'nda Egriyük tabir olunur mahalde iskanları ve icab eden hanelerin inşası.
SADARET A.}MKT.MHM.307.99 307 99 Çerkes Muhacirleri umerasından Hacı Kerandok, İbrahim ve İlyas Beyler Kabilelerinin Mera-yı Müslime ile Mandra merasında iskânları ve Mecidiye Vapuru ile gönderilecek muhacirinin ise Tekfur Dagı'ndaki İslam köylerine iskânı.
SADARET A.}MKT.MHM.321.99 321 99 Hacı Ali Bey'in hanesinin inşa masraflarının hazineden ödenerek bitirilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI