Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.136.9157 136 9157 Çerkes Hasan Pasa'nın esna-yı rahda Develi kazasına varışında otuz kese akçe taleb ettigi bildirildiğinden bundan men olunması.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.168.11263 168 11263 Maraş Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın validesi için lazım olan mesk, salvar ve benzeri malzemelerle kendisi için talep ettiği kanca, balta ve kale kilitlerinin temini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.178.11867 178 11867 Tokad kazasındaki mal-ı miri bakayasının tahsiline mübasir es-Seyyid el-Hac İbrahim'in memuriyetine dair ferman ile adı geçenin konu hakkındaki tahriratı ve Sivas Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın aynı hususun Sivas geneline dair tahriratı hulasası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.185.12281 185 12281 İstanbul'da Atmeydanı'nda Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı'ndan almak üzere yevmi üç akçe ile türbedar olan Ali bin Abdullah'ın, kendi rızasıyla vazifesini Mehmed ibn-i Mehmed'e ferag ettiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.204.13627 204 13627 Aksaray sancağı ilhakıyla Sivas Eyaleti Valisi olan ve bu defa kendisine Sivas Eyaleti Valiliği tevcih olunan Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın bir an evvel memuriyet mahalline gitmesine dair ferman.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.227.15034 227 15034 Sivas eyaleti tevcih olunan Çerkes Hasan Paşa'ya emin bir kimsenin mütesellim tayini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.248.16587 248 16587 Soğucak Muhafızı Ali Paşa’nın Anapa’ya gidip geldiği, Çerkes ve Abaza beyleriyle görüştüğü, Kırım ve Toman’ın durumu, Sahin Giray’ın hareketlerinden Tatar kavimlerinin hoşnut olmadığı, Kırım ahalisinin Şahin Giray’a karsı Bahadır Giray Sultan, Arslan Giray Sultan ve sair rüesa ile ittifak ettiği ve sair hususların Soğucak'tan gelen tahriratla bildirildiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.263.17702 263 17702 Vidin serhaddindeki 1.000 kadar piyade askerinin Sebes önünde savaşmakta olan Çerkes Pasa maiyetine gönderilmesi hakkında Vidin Muhafızı ve Liva-i Serif Kaymakamı Hasan Pasa'ya hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.270.18148 270 18148 Egriboz'a bir saat mesafede olan Kızılhisar'ın Berç Kalesi'ne barut-ı siyah, kursun, top ve mühimmat-ı sairenin itası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.273.18363 273 18363 Kayseri ayanlarından müteveffa Zennecizade Mehmed Ağa'nın muhallefatı ile oğulları ve etbaında olan meblag ve Karaman cizyesi bakayasının Hazine-i Amire'ye irsali.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.299.20130 299 20130 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın Edirne'de hanesinde bulunan kılıç, kaplan postu, taht-ı revan ve sairenin yetimlerine teslimi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.305.20481 305 20481 Karaman eyaleti Aksaray Sancağı Kalemi'nde kayıtlı Mustafa veled-i Mustafa'nın cebelü bedeliyesini Vali Çerkes Hasan'a ödediği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20654 308 20654 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin'in, ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladıgı mahkemece sabit olup babası Seyid Mehmed ve validesi Ayşe'nin oğlumuzu Çankırı Kalesi'ne hapsedip orada öldürtecekler diye yaptıkları şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.308.20658 308 20658 Üsküdar'da sakin Seyyid Hüseyin, yakınlarını ziyaret için gittigi Çerkes kasabasında Osman oğlu Osman'ı dükkanında bıçağı ile kolundan yaraladığı mahkemece sabit oldugundan babası Seyid Mehmed ile validesi Ayse ve zevcesi Fatma'nın oğullarını suçsuz olduğuna dair şikayetlerine itibar edilmemesi gerektiğini kasaba ahalisinin mahzarları ve Çerkes kadısının da ilamıyla bildirdikleri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.309.20717 309 20717 Kırım tarafından gelen Seyyid Mustafa'nın, Kırım'da sakin bazı kabile reislerinin Rusya ile işbirliği içinde olan Sahin Giray'la mücadele ettiklerini, Çerkes ve Abaza kabilelerinin devlete meyilli olduklarını bildirdiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21675 320 21675 Çerkes Hasan Ağa uhdesinde bulunan Demirhisar ve Tevabii Hasları Mukataası akçesinden taksit tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21678 320 21678 Çerkes Hasan Ağa uhdesinde bulunan Düsenbe ve Tevabii Mukataası hissesi akçesinden taksit tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.320.21685 320 21685 Duhani El-Hac Mehmed Efendi, Hüseyin Aga, Çerkes Mehmed Bey ve sair bazı zevat uhdesinde bulunan Tokat ve Tevabii Voyvodalıgı Mukataaları akçesinden sipahi mevacibi tesviyesine dair tezkire.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.341.23774 341 23774 Vezir Çerkes Hasan Paşa Kule Çiftliğine varıp orada ikamet ettiğinden tayinat itasına dair kapı kethüdası Ahmed Ağa'nın takriri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.344.24101 344 24101 Tokad Voyvodalığı aklamından İlbeyli Aşireti ile sair mukataat sahipleri zimmetinde bulunan 1189 yılına ait mal-i mirinin tahsili.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI