Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6642 97 6642 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Perluganda Naibi es-Seyyid Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6644 97 6644 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Beysehir Naibi es-Seyyid brahim'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6645 97 6645 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Seydisehir Kadısı Halil'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6646 97 6646 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Kırsehir Naibi Hüseyin'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6647 97 6647 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Larande Naibi el-Hac Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6648 97 6648 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair İshaklı Naibi Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6649 97 6649 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aksehir Naibi es-Seyyid Abdurrahman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.I.4.342 4 342 Sabık Kapıagası Gazanfer Aga'nın utekasından yevmi on akçe vazifeli Çerkes Mehmed'in vefatıyla ulufesinin Hüseyin Abdullah'a verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.15.1691 15 1691 Çerkes Beyi Ahmed ile kardeşlerine Kefe Mukatası'ndan olmak üzere ulufe tahsis edilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.2.197 2 197 Çerkes ümerasından Mirza Seyyid Ahmed'in salyanesini Mukataa-i Nezaret-i İskele-i Kefe malından alması ve beratının yenilenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.22.2295 22 2295 Sefer-i hümayun bargirleri ücreti olarak Haleb Muhassılı ve sabık Defterdar Yusuf Efendi'nin tahvilinden Serbevvabin Çerkes Mehmed Aga'nın tahsil ettiği para.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.3.224 3 224 Cülus-ı Hümayun sebebiyle Çerkes emirlerinden Kalmuk Mirza'nın beratının yenilenmesi ve salyanesinin Mukataa-i Nezaret-i Kefe malından verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.II.5.483 5 483 Kefe Mukataası'na tabi çesitli mukataaların muhasebelerini ve bu mukataalardan han-ı Tataran-ı Kırım, Kalgay sultan ve Çerkes ümerasına verilen salyaneleri ve çeşitli masrafları gösteren defter.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.109.10786 109 10786 Mısr-ı Kahire ümerasından Mehmed Bey'in Dersaadet'te bulunan adamı Serrac Ömer'in beraberindeki Seyfi adlı Çerkes gulamın Suk-ı Sultani'de satılan eşyasının bedelinin Hazine'ye teslimi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.12.1079 12 1079 Bozöyük sancagı, Akdag nahiyesinin İsabey karyesinde zeamete mutasarrıf olan sabık Miralay Çerkes Ahmed Efendi'nin gözünden rahatsızlığı sebebiyle tekaüdü.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.142.13810 142 13810 Harem-i Hümayun'daki Çerkes ve Gürcü cariyelerin kisve bahalarının İstanbul Gümrüğü malından karşılanması.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.17.1585 17 1585 İstanbul'da Atmeydanı kurbunda vaki Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Aga Evkafı tevliyetinin Mehmed Murad Efendi'ye tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.172.16752 172 16752 Müteveffa Hüseyin'den mahlul kalan Saruhan sancağının Adala nahiyesindeki zeametin bir kısmının oğullarına kalanının da Halil adlı sahsa tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.227.21851 227 21851 Kıbrıs'dan kaçıp Mısır'da saklanan Çerkes Mehmed ile arkadaşı Ahmed'in ortaya çıkmaları halinde kimse tarafından korunmayıp ilgili fetva mucebince cezalandırılmaları gerektigi.a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.25.2346 25 2346 Kengiri sancağının Milân nahiyesine bağlı Aras karyesi, Çerkes ile Kurşunlu nahiyelerinde tımar tevcihi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI