Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.12 2867 12 Zorla Çerkes muhacirlere verilen arazilerinin tahliye edilmesi talebine dair Tikveş kazası ahalisinden Abdülhamid'in arzuhal verdiği. (İstida 3
DAHİLİYE 74 11 Zor Mutasarrıfiığı'na bağlı Resülayn kazası Çeçen ahalisinin jandarma tabur komutanı hakkındaki şikâyetlerinin hakikat olmadığının mutasarrıflıkça bildirilmesi.
İRADE İ.DH.1122.87715 1122 87715 Zor Jandarma Taburu Dördüncü Süvari Bölüğü Mülazım-ı Sanisi Çerkes Zeki Efendi'ye nişan itası.
DAHİLİYE DH.MKT.2749.74 2749 74 Zonguldak'ta yirmidört seneden beri tasarrufunda olan hane, dükkan ve bahçenin esbak serasker Rıza Pasa'nın mühürdarı Cemal ve biraderi Emin beyler tarafından nüfuz kullanılarak alınan ve yabancı şahitle ilam almalarıyla hasımlarında kalan emlakının iadesi talebinde bulunan Çerkes Hasan'ın talebi hakkında bir şey yapılamayacağı.
DAHİLİYE DH.MKT.2796.65 2796 65 Zonguldak'ta tapu ile sahip olduğu evinin bahçesindeki tahta perdelerin Çerkes Hasan tarafından yıkıldığından bahisle eski haline geri getirtilmesi konusunda Fatma Zehra tarafından verilen arzuhalin gereği için Kastamonu Vilayeti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2681.47 2681 47 Zonguldak'ta sened-i hakani ile mutasarrıf olduğu bahçesine Çerkes Hasan Aga tarafından tecavüzde bulunulduğunu bildiren Fatma Zehra'nın şikayeti üzerine Kastamonu Valiligince gerekli tahkikatın yapılmasının istendiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2687.81 2687 81 Zonguldak'ta mukim Çerkes Hasan'a ait araziden dolayı adı geçenle eski seraskerin mühürdarı Cemal ve biraderi Emin beylerin validesi Fatma Zehra Hanım arasındaki davanın yalancı şahit ve nüfuz kullanılarak kazanıldığına dair iddiaların, zarar gören şahıs tarafından kanuna müracaatla dile getirilmesi gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2670.34 2670 34 Zonguldak'a yerleşen Çerkes Hasan'ın arazisi ile hanesine sabık seraskerin mühürdarı Cemal ve kardeşi Emin beyler tarafından el konulması ile ilgili dava hakkında Adliye Nezareti'nce gerekenin yapılması.
YILDIZ Y.EE.KP.32.3154 32 3154 Zonguldak Limanının inşa ve isletilmesine dair Yanko. Bey'e verilen imtiyazın Ereğli Kömür Medeni'nin Şirket-i Osman i unvanıyla teşekkül eden Fransız şirketine atılması veya devredilmesi hususunda yazışmalar ile satısı halinde sebep olacağı neticeler.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.240.49 240 49 Zonguldak Kömür Ocakları'ndan birini isletme imtiyazına Sahib olan Yunan tebealı Kostantinos Kumpadi'nin uhdesindeki imtiyaz hukukunu Kostantin veled-i Yani'ye devir muamelesine müsaade edilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 222 0 Ziştovi ahidnamesininm icrası hususunda taahhüt olunan harekata dair. A.g.y.tt.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.14654 14654 Zile, Turhal ve Kazabad kazalarında muhacir çerkeslerin, islerinin görülmesi için tayin olunan memurların taam ve beygir ücretlerinin miktarını mübeyyin defter. a.g. tt
DAHİLİYE DH.TMIK.M.23.76 23 76 Zile'nin Minare Mahallesi ahalisinden ve Ermeni milletinden Bıçakçıoğlu Nikogos'un evine saklanan silahlı iki Çerkesin yakalanarak hırsızlık mallarıyla birlikte adliyeye tevdi edildiği.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.11.58 11 58 Zile'nin Çayırözü karyesinden Çerkes İsmail ve ailesi hakkındaki tahrirat cevabının acilen bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.660.66 660 66 Zile'deki karışıklık ve telefat hakkında malumat verilmesi. Bünyan Hamid Kazası'nda yağmalama faaliyetinde bulunan Afşar, Çerkes ve Karapapakların sözkonusu tecavüzlerinin önlenmesi zımnında lazım gelen tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.113.40 113 40 Zile'de postaya taarruz edecekleri zannıyla üç nefer Çerkes'e silah çeken ve birini yaralayan jandarmalar hakkında kanunî muamele yapılması lüzumu.
DAHİLİYE DH.MKT.2639.49 2639 49 Zile ve Merzifon kaymakamlıklarında bulunmuş olan Çerkes Süleyman Necib Bey'in ahaliye zulmettiği ve zimmetine para geçirdiği.
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.52.13 52 13 Zikredilen kisinin, Çerkesköy İstasyonu'ndaki iaşe hesabatını tevkiften sonra Çerkesköy'ünden Balkan trenine bineceği. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.36.21 36 21 Zeytun'daki isyancıların Müslüman köylere karsı saldırısı. Sadrazamlığa namzet kisiler hakkında bir değerlendirme. Türkiye'de reformların uygulanması konusunda Alman İmparatoru Guillaume II'ye atfedilen sözlerin asılsız olduğunu Alman Hükümeti'nin Babıali'ye bildirmesi. Merzifon'daki Amerikan okulunun tahribi konusunda Mr. Newbery'nin açıklaması. Girit'te Vryses yakınlarındaki çatışmada yenilgiye uğrayan Türk birliklerinin geri çekildiği. Makedonya, Arnavutluk, Girit, Arabistan ve Suriye'de krizin yayılması. Balkan ülkelerindeki galeyanın sürdüğü. Anadolu'daki olaylar konusunda Rusya'nın Babıali'yi İngiltere'nin Hristiyanları himayesi. İngiltere'nin müdahalesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirecek bir savası doğurabileceği. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyanların imtiyazlı durumu. Osmanlı birliklerinin seferber edilmesi için yapılan harcamalar nedeniyle mali krizin büyüdüğü. Müslümanlarla Avrupalıların tehlikeyi uzaklaştırmaktan memnun olmaları. Reformlar yapılması gerekli Ermenilerin meskun olduğu altı vilayette karışıklıklar çıktığı. Sivas, Diyarbakır ve Malatya'da çıkan olaylar. Osmanlı birliklerinin Sivas karışıklıkları esnasında olaylara seyirci kaldığı. Mustafa Paşa'nın müdahalesi sayesinde Tokat'ta karışıklık çıkmadığı. Amasya'daki ilk karışıklıkta Bekir Paşa'nın Hristiyanları himaye ettiği. Merzifon'da karışıklık çıktığı. Türkiye'nin korkunç bir anarşi ve sefalete düstüğü. Rachaja ve Hasbaja yakınlarında Çerkesler, Bedeviler ve Dürziler arasında çatışmalar meydana geldiği. Girit'teki olayların Apokorone İhtilal Komitesi tarafından kışkırtıldığı. Gazi Muhtar Paşa'nın yüksek bir vazifeyle görevlendirilmek için İstanbul'a çağrıldığı iddiası. Osmanlı ve Aziziye savaş gemileri ile iki torpidonun karakol gemileri yanına demirlemesi. Girit'teki isyanın büyümesini önlemek için dört tabur gönderilmesi. Arnavutluk'da kargaşa olduğu iddiasının doğrulanmadığı. Girit'teki Düvel-i Muazzama konsoloslarının Girit olaylarından Genel Vali Karatodori Paşa'yı sorumlu tutmaları. İngiltere Dışisleri Bakanı Lord Salisbury'nin Westminster Dükü'nü Ermeni meselesi konusunda İngiltere kamuoyunu tahrik etmemeye davet etmesi. Bahri Paşa ve Trabzon kumandanı suikastçılarından ikisinin yakalanıp diğerinin takip edildiği ve Ermenilerin bu suikast ile ilişkileri olmadığını beyan etmeleri. Trabzon'da durumun gerginliği ve Rum ve Ermeni göçünün devam ettiği. Tevfik Paşa'nın büyükelçi olarak Berlin'e atanması sebebiyle ortaya çıkan sorun hakkında Journal de Geneve'nin yorumu gibi basında çıkan yazıların takdimi
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1158.86796 1158 86796 Zeytun'da sehiden vefat eden Çerkes muhacirlerinden Mehmed Bey'in ailesine maaş tahsisi. (Maliye; 83680)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI