Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.UM..558.76 76 Çerkes muhacirleri ümerasından Canbolatoğlu Kaz Bey ve kabilesinin aralarındaki davaların görülmesinin şimdilik bırakılarak, kendilerinin Çorum'da münasib bir mahalde iskan edilmeleri.
BAB-I DEFTERİ D..BRM.437 437 Bursa Bac-ı Pazarı Mukâtaası, Bursa ihtisabı Mukâtaası, Bursa Yenişehir Hasları Mukâtaası, bursa Beyt'ül-mal mukâtaası, Bursa Tahmis Mukâtaası, Bursa Tahıl Pazarı Mukâtaası, bursa Mîzân-ı Harîr Mukâtaası, Çerkes Damgası, Denik hasları Mukâtaası, derneközü mukâtaası, Ereğli Mukâtaası, Eğridir Damgası Mukâtaası, Göynük Adât-ı Ağnam Mukâtaası, Hamid Damgası Mukâtaası, Isparta Damgası Mukâtaası.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1692 1692 Mısır'da maktül Çerkes umerasının muhallefatının zimmetinde olduğu şahıslar ve miktarları ile ümera-yı maktülin-i Çerkes kurası hulvanından yapılan mesarifat defteri. (Ek 1)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1991 1991 Sabık Ser-Bostaniyan-ı Hassa Hüseyin Ağa, Mirahor Çerkes Mehmed Bey'in Çukadarı Hafız Abdülkadir Ağa, sabık Rakka Valisi Mehmed Pasa ve sair birçok zevatın uhdesindeki cizye, muhtelif resm, bedel-i ağnam, haslar ve sair mukataaları gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...2289 2289 Azeban Kethüdası Maktul Çerkes Ahmed zimmetinde bulunan yazlık ve kışlık malların, Mısır ruznamçesi gereğince taleb edilmesi. a.g.tt
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4478 4478 Vezir-i mükerrem, Çerkes Hasan Paşa'nın maiyyetinde bulunan asakir ve bunlara verilen tayinatı gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4830 4830 Kapı Kethüdası tarafından Vezir Abdi Pasa'ya, Harem Kethüdası el-Hac Halil Ağa'ya ve Mirahor-ı Evvel Çerkes Mehmed Bey'e verilen para meblağlarını gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...6029 6029 Dağıstan, Abaza, Anapa ve İstanbul'a gemilerle getirilen eşya ve malları bazı kimselerin sermayelerini, masraflarını vesair hususları muhtevi defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...9530 9530 Mehterhane-i Amire nazırı marifetiyle imal olunan bir direkli nev-icad sadır, sekban Çerkesi ve kaba çadır için gerekli kirpas ve pamuk ipliği mübayaasını ve bahalarını ve sair masarifatı mübeyyin defter. (3 adet eki var)
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MTE.d...11326 11326 Kırım hanlarına, Çerkes elçilerine, Mihmandar Ağa'ya Sakayan-ı Matbah-ı Amire'ye vesair muhtelif yerlere verilen tayinatları mübeyyin defter.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..2570 2570 Müteferrika-i divan, çavusan, mütekaidin, gönülliyan, çerakise, azeban, mustahfazan, eytam, mütekaidin-i hazine cemaatlerinden kimselerin tevarih-i muhtelifede vefatları sebebiyle yevmiyelerinin ve gediklerinin başkalarına tevcih olunduğunu ve mahlulatı haber verenlere ita edilen ihbariyelerin miktarlarını ve daha bazı malumatı ihtiva eden mahlulat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..3109 3109 Mısır Kalemi neferatından olup Hazine-i Amire muhafızı için tayin olunan müteferrikagan, çavusan-ı divan, gönüllüyan, tüfenkciyan, çerakise, müstahfızan ve azeban cemaatlerine mensup efradın adlarını, adet ve yekûnlarını muhtevi esami defteri. Bu defterin bas tarafında Mısır Valisi Sadr-ı esbak Boynu Egri Abdullah Pasa'ya ait 1158 tarihli bir eyalet mührü mevcuttur.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4258 4258 Vukuu mukarrer Moskova seferine ba-hatt-ı hümayun tayin olunup bin yüz yirmi dört tarihinde Miralay Hüseyin Bey'in maiyetinde sevk edilen Asakir-i Mısriye'den müteferrika-yı Divan, çavusan-ı Divan, gönülliyan, tüfenkciyan, Çerakise, müstahfizan, azeban-ı kale cemaatlerine mensup esamileriyle yevmi ulufeleri muharrer neferatın yedi bölükten ve üç bin kişiden ibaret yekununu ve her cemaat adedini ihtiva eden ve defterin bas tarafı Mısır Valisi Veli Mehmed Pasa mührüyle musaddak bulunan asakir-i Mısriye'nin ulufe ve esami defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4522 4522 Darüssaade Ağası ve Haremeyn-i Serifeyn Evkafı Fevkalade Nazırı Mustafa Ağa zamanında Mısır'da Kanuni Sultan Süleyman ve Melikülesref Sultan Kayıtbay ile Melikültahir Sultan Çakmak evkafı arazisinin 1027 senesi hasılatı ve 1026 senesi bakaya tahsilatı ve emval-i saireden mübayaa olunan buğdaydan mahallinde bulgur yapılarak Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ahalinin vesaireye tevzi edilmek üzere Vakıf Nazırı Mirliva Ahmed Bey delaletiyle Vakıf Katibi Ümera-yı Çerakiseden Mustafa Efendi tarafından tanzim edilen defter mucibince imlasına memur kadı Abdülcevad ve defterin yevmiye katibi Ali Çavus ve Kadı Ali'nin şehadet ve huzuriyle sevk ve irsal edilen bulgurun 1 Şevval 1027 - 1 Ramazan 1028 tarihine kadar mahsulat ve ihracat muhasebesinin icmalini muhtevi evkafın muhasebe icmal defteri. Ziri Mısır Kadısı Mustafa tarafından musaddak bulunmaktadır. Defterin cildinden veya başka defterden ayrıldığı anlaşılmaktadır. g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4544 4544 Vezir İbrahim Pasa zamanında Mukabele Kalemi'ne tabi Mısır Divanı müteferrika ve çavuşlarından gönülliyan, tüfengciyan, çerakise, müstahfezan, azeban cemaatlerinden yerleri mahlul olanların isimlerini, mevacibleri mikdarını mahlul akçelerin nerelere tahsis olunduğunu ve Hazine'ye baki kalan kısmını gösterir kayıtları ve mesruhatı muhtevi olan mahlulat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..6476 6476 Mısır Kalesi'nin müteferrikagan, çavusan, divan, gönüllüyan, tüfenkciyan, çerakise, gureban cemaatlerinden olup Mısır'ın 1168 senesi hazinesini muhafaza eden zabitan ve neferata itası muktezi terakkileri için Mirliva Hamza Bey'in malumatı tahtında yazılan esamileri havi terakki için esami defteri
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..6595 6595 Bir Hatt-ı Hümayun ile sefere iştirak eden Mısır Divanı askeri teskilatından çavusan, gönüllüyan, tüfenkçiyan, çerakise cemaatleri ile kalenin mustahfazan, azaban birliklerine mensup kimselerin isimleriyle ulufelerini ve ölenlerin kayıtlarına yazılan mesruhatı ve her cemaat adediyle yekun-ı umumisini ve defter ziri Vali Hasan Pasa tarafından tastikini ihtiva eden seferber edilen Mısır askeri defterdir. a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..7069 7069 Ferman-ı hümayunla Nemçe Seferi'ne tayin buyrulan Mısır Divanı'nın müteferrikaları çavuşlarıyla gönüllüleri ve tüfenkçileri ve Mısır Kalesi'nin muhafazasına memur Çerakise mustahfızan ve azeban cemaatlerinden ibaret yedi ocağın ağaları, yamakları ve eshab-ı dirlikleriyle üç bin neferinin seraskerleri ve Mirliva Hasan Bey'in defteri mucibince isimleri ve yevmiyeleri ile mevâciblerini muhtevi Mısır Kalesi müstahfızanının mevâcib defteri. Bu defterin bastarafında Mısır Valisi Mustafa Pasa'nın mührü vardır. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..9471 9471 Kastamonu, Sinop, Kangırı, Bolu, Sivas, Amasya ve Karahisar-ı Sarki sancaklarının Dahiliye, Maliye, Ticaret, Nafıa ve saire umuruyla ilgili olmak üzere tamirat, mefrusat, memurin harcırahı ve bargir ücuratı, odun, kömür ve mum bahaları, masarif-i cüziye nakdiye ücretleri, hapishaneler masarifi, muhacirin-i Çerakise masarif akça nakliye ve bendiyesi, techiz ve tekfin-i fukara, tahrir masrafları, karantinahanaler masarif-i müteferrikası, turuk ve maabir masarifi, tereke esmanı ve saireye ait çeşitli masraflarına mütedair müteaddid hesabat kayıt ve tarihlerini ve bunlara ait fasıl vemadde numaralarını muhtevi kuyud-ı masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10495 10495 Hazine-i Hassa ve Nizamiye ve Tersane ve Evkaf ile Tophane ve mühimmat-ı harbiye, Zabtiye, telgraf idareleri, aktar-ı Hicaziye, müteferrika, miri ebniye, kaldırım, muhacirin-i Çerakise, zuhurat masrafları, surre-i hümayun, nisan, misafirin mekulatı, agnam-ı miriye, ekmek tayinleri, harcırah mefrusat, navul masrafları ve Haremeyn ahalisi vesaire ataya gibi hususta müteallik tertibata ve esham-ı atiyye faizleri, vezaif emval-ı eytam faizleri turuk ve maabir, maasat-ı daime ve muvakkata ve maadin sermayelerine mütelallik olarak 285 senesi zarfında verilen tahsisatın ve yapılan tediyelerin ve henüz senedatı vurud etmeyen mikdarların, ayrı ayrı ve ay itibarıyla kayıtlarını muhtevi olan kuyud-ı masarifat defteri. Bu defterin basındaki fihristte isimleri yazılı oldugu halde bazı matlubat, istikrazat, güzeste, komisyon ve fark-ı fiyat Beriyyetü's-Sam tazminat sergileri, resülmal ve faizi, tımarat zeamet ve mukataat faiz ve bedelatı hakkındaki kuyudata ait 71 ilâ 92 çift sahife numaralı yapraklar eksik olup defterden çıkarılmıs olacaktır.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI