Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.9.88 9 88 İbrahim, Abaza
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MTE.d...11326 11326 Kırım hanlarına, Çerkes elçilerine, Mihmandar Ağa'ya Sakayan-ı Matbah-ı Amire'ye vesair muhtelif yerlere verilen tayinatları mübeyyin defter.
BAB-I DEFTERİ BEO.498.37279 498 37279 Canik Sancağı'nın Çarşamba Kazasında sakin Ümera-yı Çerakiseden ve müteğallibeden Mehmet Ali ve oğlu Reşid Beyler ile isimleri yazılı rüfekası hakkında tahkikat yapmak üzere görevlendirilen, Teftiş-i Askeri Komisyonu Ali'si Azası Ahmed Rüşdü Pasa ile rufekasının tahkikat evrakının gönderildiği. (Dahiliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1125.84357 1125 84357 Erzurum vilayeti mülhakatından Tercan kazasında Pülek köyünde bulunan petrol ve neft madenlerinin imtiyazı hakkındaki Şehriyari Ferik Ahmed Celaleddin Paşa'nın tavsiye mektubu. (Orman, Maadin ve Ziraat; 82654)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1126.84427 1126 84427 Erzurum vilayeti dahilinde Tercan kazasında Pülek köyünde vaki petrol ve neft madenleri imtiyazının Çulhazadelere itasında bir mahzur olmadıgı Seraskeri'den isar olunmuş ise de diger tezkere ile teblig olundugu cihetle Ferik Ahmed Celaddin Paşa'nın tavsiye edeceği kisiler verileceği. (Orman ve Maadin; 83930)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1127.84462 1127 84462 Şemlizade Hüseyin Tahsin Efendi'nin Bağdad ve Basra'daki neft ve petrol madenleri için kendisine ihsan buyurulan imtiyaz hakkında nezaretle teati eylediği mukavele emsaline mugayir olduğundan bahisle tadili istidası. (Orman ve Meadin; 84462)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1169.87648 1169 87648 Erzurum'a bağlı Tercan'daki petrol ve neft madenleri imtiyazının Almanyalı Mösyö Sarl Rayzer uhdesine ihalesi. (Sura)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1199.89875 1199 89875 Bağdat vilayetinde vaki neft ve petrol taharrisi ve isletilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa'ya itası. (Orman ve Maadin; 84462)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1208.90590 1208 90590 Şarköy ve Mürefte kazaları dahilinde kain petrol ve kömür madeni imtiyazı.(Orman ve Maadin;90590)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1213.90965 1213 90965 Bağdad vilayeti dahilinde petrol ve neft madenlerinin taharrisi ve işlettirilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa-i Şahane'ye itası. (Hazine-i Hassa; 90965)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1239.92911 1239 92911 Rusya tebaasından Mavrakordato'nun taht-ı imtiyazında bulunan Galos- Yenisehir simendifer hattının idare-i askeriye tarafından istimali esnasında kullanılan kömür ve sair mevaddın takdir-i esmanı için bir komisyon teşkil edilmesi. (Nafia, Harbiye; 70414)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1244.93237 1244 93237 İzmir ve Selanik şehirlerinin elektrik ile aydınlatma imtiyazının bi talibine ihalesi mutasavver olduğu istihbar kılındığından bahisle İzmir'in elektrik ile tenviri hakkında Almanya tebeasından Mösyö Fronyander'e ita olunmuş olan imtiyaz ahkamının muhafazası. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1257.94229 1257 94229 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde petrol gazıyla müteharrik tramvay hattı inşaası imtiyazının uhdelerine tevfizi istidasına dair Mehmed Münir ve Toroyano imzalarıyla verilen arzuhal. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94591 1262 94591 Rusya tebeasından Mavro Kordato'nun taht-ı imtiyazında bulunan Galos ve Yenişehir Simendifer Hattı'nın idare-i askeriye tarafından istimal ve idare olunduğu zaman taleb olunan tazminatın suretiyle itasına ve istimal olunan kömür ve saire esmanının takdiri için bir komisyon teşkili hakkında serefsadır olan irade-i seniyyenin tebliği. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.128.9590 128 9590 Kastamonu Vilayeti'ne bağlı Cide Kazası dahilinde İlas Karyesi'nde vaki Altuntavıcı divanlarında Mahakoglu Tanail ve Hancıoğlu Serkiz efendiler tarafından zahire çıkarılan kömür madeninin imtiyazının malum şartlarla merkuman uhdelerine ihalesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1380.103485 1380 103485 Gelibolu sancağı dahilinde imtiyazi uhde-i senaveride bulunan kömür ve petrol madenleri için Daire-i Rüsumat'a verilecek defter mucebince Avrupa'ya sipariş edilen alat ve edevatin bila-resm imrari. (Rüsumat; 90590)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1394.104480 1394 104480 Van Gölü civarında Bargiri Kazasında bulunan bir kıta neft madeni imtiyazinin Van Gölü'nde vapur işletilmesi imtiyazıyla birlikte Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihalesi. (Bahriye, Orman ve Meadin, Nafia; 103332)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1421.106524 1421 106524 Van Gölü'nde küçük vapurlar işletilmesi imtiyazıyla Bargiri kazası dahilinde bulunan Neft Madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihalesi. (Hazine-i Hassa; 103332)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1481.111049 1481 111049 Bargiri kazasında vaki olup imtiyazı Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihsan buyurulan neft madeni hakkında takrir olunan ferman-i alinin akdemce Hazine-i Hassa'ya irsal olunduğu. (Orman ve Maadin; 103332)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1491.111821 1491 111821 Tarsus'ta Nemrun nahiyesi dahilinde vaki olup imtiyazı uhdesine ihale edilmek üzere bulunan kömür madeninin, Sevki Bey namında diğer birine ihale edilmekte olunduğunun istihbar edildiğinden bahisle istida-yi madeleti havi Hüseyin Sabri mührüyle verilen arzuhal tisyar kılınmakla malumata nazaran iktiza-yi madeletin ifası.(Orman ve Maadin ve Ziraat)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI