Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4479.335869 4479 335869 Kastamonu vilayetinde Cide kazası muzafatından Sohtaköy, Saldira ve Boğazdere nam mahallerde zahire çıkarılıp imtiyazı müteveffa Vitalis Pasa ve Doktor Vitalis Efendi ve Ahmed Bey veresesi uhdesinde bulunan üç kıta kömür madeninde hakk-i istirakı olanların ayrıntılarıyla tasrih ve isari. (Orman ve Maadin; D/120-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4481.336066 4481 336066 Sinop sancağının Boyabat kazası muzafatından Ekinviran karyesinde vaki olup imtiyazı Altınoğlu Yuvan uhdesinde bulunan petrol madeninden sülüs hissenin Hacı Ali şükrü Efendi'ye ferağına müsaade itasi. (Orman ve Maadin; D/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4488.336529 4488 336529 Kastamonu vilayeti dahilinde kain Bartın ve Cide kazalarında zuhur etmiş olan kömür madeni imtiyazının ebniye-i sahane kalfası Serkiz Bey'in uhdesine ihalesi. (Sura;İD/70-12)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4488.336571 4488 336571 Boyabad muzafatından Ekinviran karyesindeki petrol madeni imtiyazının Altınoğlu Yuvan uhdesindeki hisseden sülüsünün Hacı Ali Şükrü Efendi'ye ferağı icra olunduğu. (Orman ve Maadin; İD/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4509.338111 4509 338111 Musul ve Bağdat havalisindeki kömür madenleri imtiyazının Hazine-i Hassa'ya itası.(Ticaret; İD/120-13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4510.338232 4510 338232 Sinop sancağı Boyabad kazası muzafatından Ekinviran karyesinde kain olup imtiyazı Hacı Ahmedzade Hacı Ali Şükrü Efendi uhdesinde bulunan petrol madeninin sülüs hissesinin Dersaadet'de Kereseteciler'de Musa Reiszade Ahmed Vefik Efendi'ye devr-i ferağı.(Ticaret; İD/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4563.342211 4563 342211 Ereğli havzasının Kozlu sahasında Hasan Hüsnü Efendi uhdesinde bulunan kömür ocağı hissesinin Eftim Yorkiyadis Efendiye ferağı. Menteşe sancağının Milas kazasına tabi Hisarcik karyesinde vaki olup Almanya Devleti tebeasından Mösyö Elber Kisik'e ihale edilmiş olan demir ve zımpara madeni imtiyazının feshi. (Ticaret ve Ziraat; İD/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4577.343248 4577 343248 Kastamonu vilayetinin Cide ve Bartın kazalarında vaki olup esbak Nafia Naziri Kirkor Sinabyan ve sürekası uhdelerinde bulunan kömür madeninin imtiyazının feshi. (Ticaret; İD/70-12)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4579.343357 4579 343357 Kastamonu vilayetinin Azdavay nahiyesine merbut Divandağı karyesinde kain olup imtiyazı Haralombos ve saire uhdesinde olan kömür madeni için mühlet itası ile bir müddet sonra ifa-yı muamele etmedikleri taktirde imtiyazın feshi. (Ticaret; İD/67)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4596.344691 4596 344691 Konya şehrinde elektrik kutu istihsal ve tevziine müteallik tesisatın icrası ile işletilmesi için bu babdaki mukavelename ve şartname ahkamına uygun muamele olunmak şartıyla Konya Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi namına imtiyaz itası. (Nafia; İD/135)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4604.345271 4604 345271 Sarayköy kazasında Kumluca ve Tararkaz karyelerindeki petrol madeni imtiyazı. (Maliye, Ticaret; İD/140)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4614.345980 4614 345980 Elektrik ile Antalya kasabasının aydınlatılması ve bu işin sanayiye tatbiki imtiyazının altmış beş sene müddet ile tüccardan Antalyalı Tevfik Hüseyin Bey'e verilmesi. (Nafia; İD/19)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4623.346694 4623 346694 Dersaadet Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi müddet-i imtiyaziyesinin temdidi ve hükümetin mübayaa müddettinin de tehiri hakkındaki mukavelenamenin imza ve teatisi.(Nafia; İD/116-5)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4626.346876 4626 346876 Kütahya'nın elektrikle tenviri ve elektrik kotunun sanayi-i muhtelifeye tatbiki imtiyazının Umur-i Ticariye ve Sanaiye ve Elektrik ve Nakliye Şirketi'ne itası. (Nafia; İD / 135)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4629.347112 4629 347112 Daday kazasına tabi Azdavay nahiyesinde bulunan kömür madeni imtiyazının devir ve ferağı. (Ticaret; İD / 67)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4651.348751 4651 348751 Adana vilayeti elektrik tevziatı ve elektrikli tramvaylar tesisi ve işletilmesi imtiyazına müteallik şartnamenin mevki-i tatbike konulması. (Nafia; İD/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4653.348923 4653 348923 Akşehir'de elektrik kudretinin istihsal ve tevzii ve işletilmesi imtiyazının elli sene müddetle Akşehir Osmanlı Elektrik Hali Sayak Anonim Şirketi namına itası. (Nafia; İD/142)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4663.349714 4663 349714 Safranbolu kasabası civarında mevcut çağlayandan buhar ile elektrik kuvveti istihsal etmek üzere elektrik imtiyaz hakkının mukavele ve şartname-i mahsusa ahkamına uygun olarak elli sene müddetle Bolu Mebus-i sabiki Necati ve rüfekasi uhdelerine itası. (Nafia; İD/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4665.349837 4665 349837 Antalyalı Tevfik Hüseyin Bey'in uhdesinde olan Antalya Şehri elektrik imtiyazının mukavelenamesine şirket teşkili için muayyen olan müddetin temdidi hakkında bir maddenin tezyili. (Nafia; İD/19)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4717.353722 4717 353722 Bandırma, Safranbolu ve Akşehir elektrik imtiyazatı müddetlerinin ne gibi esbaba binaen temdidinin caiz olamayacağı. (Nafia; İD/17)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI