Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4718.353798 4718 353798 Kastamonu vilayetinin Amasra kazasına tabi Tekeönü mevkisindeki kömür madeni imtiyazının Arif Bey ile ortağı Mehak oğlu Tenail vereselerine ihalesi. (Ticaret; İD/140)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4718.353826 4718 353826 Cide kazasındaki kömür madeni imtiyazının feshine müteallik muamelatın Mazhar Efendi veresesine adem-i tescili. (Ticaret; İD/120-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.583.43669 583 43669 Kuleli, Galata ve Çöplük iskelelerinde vaki kömür depoları için İngiliz Vapurları Acentesi'ne tecdiden imtiyaz itası hakkında Hariciye Nezareti'nden mebus tezkirenin irsali. (Rüsumat; 40021)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.720.53976 720 53976 Petrol gazının inhisar suretiyle idhal ve füruhtu için imtiyaz itası hakkında. (Maliye; 52079)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.765.57335 765 57335 Dersaadet İstinaf Müddei-i Umumi muavinlerinden Hakkı Bey ile Gürcü Kumpanyası'nın Midilli ceziresinde müstereken imtiyazını aldıkları balık avlamak için celp eyledikleri lastik boru ile elektrik aletinin istimaline müsaade edilmemesi. (Dahiliye, Maliye, Nafia, Rüsumat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.848.63543 848 63543 Edirne'nin Şarköy kazasındaki kömür ve petrol madenleri taharri ve imtiyazı ihsan buyrulduğundan, emr-i alisi ba'de tasdik ve tasyir olunmak üzere muamele-i lazimenin ifa ve inbası. (Orman ve Meadin; 63543)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.883.66193 883 66193 Sura-yı Devlet azasından Sami Bey'in General Enterprise adlı İngiliz şirketinden istikraz eylemiş olduğu paranın temini için Pasabahçe'de kain petrol gazı depolarının uhdesinde bulunan imtiyazını mezkur şirkete terhin eylemiş olduğu. (Zabtiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.891.66755 891 66755 Şarköy kazasında imtiyazı padişah tarafından ihsan edilen petrol ve kömür madeninin muayenesi için Mühendis Mister Stile Bey ile Mösyö Rebuva ve George Hermez Efendi gönderildiğinden Gelibolu Mutasarrıflığı, Şarköy Kaymakamlığı ve ilgili memurlarca haklarında gerekli kolaylığın gösterilmesi. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.900.67432 900 67432 Amasra'da uhdesinde bulunan arazide çıkan kömür madenin imtiyazı kendisine verilmiş ise de daha sonra istirdad edildiğinden bahisle bazı ifadeyi havi Mehmed Tevfik mührüyle verilen arzuhalin gönderildiği. (Orman ve Maadin; 67432)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.927.69452 927 69452 Kastamonu Vilayeti Amasra Nahiyesi'nin Kalaycı karyesinde mutasarrıf olduğu arazide zuhur eden kömür madenin imtiyazının, kendi uhdesine ihalesini havi Mehmed Tevfik'in arzuhali. (Orman ve Meadin; 67432)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.956.71675 956 71675 Sigara kağıtlarıyla petrol gazından vergi alınmasıyla ilgili layihaların irsaliyle, yerli ve yabancı sigara ve oyun kağıtlarıyla kibritin inhisarı suretiyle füruhtu imtiyazının uhdelerine ihalesi hakkında Sura-yı Devlet azasından Yusuf Hacı Efendi ile diğerlerinin layihalarının tetkiki. (Divan-i Muhasebat; 53136)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1000.74949 1000 74949 Kunaytara kazasında sakin Dürzi, Arab, Çerkes ve Türkmenlerden askere alınacakların muhtar ve azalarıyla birlikte hükümete gelerek muayene olmalarına Besinci Ordu Müsiriyeti tarafından mübaseret olunduğundan Müsiriyet'in bu hizmetinin Meclis-i Mahsus tarafından takdirle karşılandığı. (Arabistan)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.102.7580 102 7580 Eskişehir'de Karacaşehir nahiyesi dahilinde otuz hane Çerkes muhacirinin teşkil ettikleri Gökcekıyık karyesinde inşası istenilen cami-i şerifin iane-i ahali ile inşasının mümkün olacağı. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.103.7674 103 7674 İzmit'in Ketancılar karyesinde meskun on üç hane Çerkes muhaciriyle karye-i mezbure ahali-i kadimesine hükümet tarafından gösterilip kat edilen orman hakkında. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1067.79976 1067 79976 Düzce'de ikamet eden Çerkes ümerasından Hasan Bey'e zayiinden dördüncü rütbeden nisan-ı Mecidi verilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1099.82398 1099 82398 Edirne Divan-ı Harb kararıyla mahkumen Sinop Kalesi'nde bulunan Yörük Hasan Pehlivan'ın üçte bir müddet cezasını tamamladığından kalan cezasının affedilmesi talebiyle Çerkesselim köyü ahalisi tarafından gönderilen arzuhal. (Harbiye; 82398)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.110.8181 110 8181 Taht-ı nikahda bulunan bir kız hakkında Aziziye Kazası'nca Derdest ruyet olan davaya müteferri muamele-i şeriyyenin cerayanına Vilayet Müdde-i Umumisi Raşid Bey tarafından vuku bulan müdahalenin meni hakkında Çerkes Mehmed tarafından keside olunan telgrafname. (Adliye; 5571)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.111.8273 111 8273 Müteveffa Çerkes İbrahim Pasa Haremi Hadice Hanım'a zevcinden mahlul olan nısf hanenin tefviz ve üç yüz kuruş maaş tahsisi. (Dahiliye, Defter-i Hakani, Maliye; 8273)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1117.83718 1117 83718 Hırka-yı Saadet Hademeliği'nden mütekaid müteveffa Çerkes Mehmed Hüsrev Bey'den münhal maaşının kendilerine tahsisi aileleri tarafından istida olunduğundan bunun münhal olup olmadığının müsâraaten inbası. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1120.83933 1120 83933 Hırka-i Saadet Hademeliği'nden mütekaid müteveffa Çerkes Mehmed Hüsrev Bey'in ailesine tahsis olunmak üzere altı yüz kuruş maaşın tedarikiyle sürat-i isarı. (Maliye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI