Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.26.34 26 İskilip postasına taarruz eden eşkıyadan yakalananlar, gasp edilen malzemeler, çeteyi idare eden şahıs hakkında malumat istendiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.229.12758 229 Çerkes ve Abaza kabailinden gelen adamların getirdikleri arz ve mahzarların arz edildiği ve iktizasına göre hareket edilmek üzere gelen yirmi kisinin bir konak isticarı ile iskan ve mihmandar tayin olunduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.251.14246 25 Boğdan'ın Devlet-i Aliyye'de kalması, Anadolu'da Rusya'nın zabtettiği kalelerin iade olunması, Abaza ve Çerkesistan'ın Devlet-i Aliyye'de kalması ve hududun Prut'tan kesilmesi Şartları ile Rusya ile müsalaha olunduğunun ve İran Devleti ile müsalaha olunması hakkında bir madde bulunduğunun ümera-yı İran'a bildirilmesi.
İRADE İ.DH.1124.87854 1124 Adana Zabtiye Alayı İkinci Kozan Taburu Piyade Birinci Bölük Jurnal Eminliği'ne Dersaadet Jandarma Alayı Üçüncü Tabur Çavuşu Çerkes Hurşid'in tayini.
İRADE İ.DH.757.61782 757 Kunaytara kazasına iskan edilmiş olan Çerkes ve Dağıstan muhacirlerinin öküz ve tohumluk masraflarının mahsubu.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9241 Konya, Isparta, Kerkük, Trabzon gibi çeşitli mahaller postahanelerinde postalara tevdien irsal kılınan muharreratın ücretlerini, Medine-i Münevvere ve ebniye-i aliyesi için İncir köyünde imal olunan çinilerin masraflarını, Dersaadet'e gelip iskan mahallerine izam kılınan Çerkes ve Nogay muhacirlerine verilen elbise ve sairenin müfredatını, Garb Kapısı'nda insa edilmekte olan büyük havuzun tevsii işlerini, muhtelif mahallerde bulunan kala, kışla, türbe, liman, karakolhane, hükümet konağı, kaldırım ve sairenin tamir ve tathirlerini, İstanbul'a gelen Tunus ümerasından Hayrettin Pasa için tanzim olunan mefruşatın müfredatını, Medine'de Harem-i Nebevi'nin hakk edilecek hudud-ı kadimenin usul ve eşkal-i tersimiyyesini ve bu hususta Hattat Zühtü Efendi'nin mütealalarını ve bunlarla alakalı diğer mali umur ve hususata mütedair bir takım ilmuhaber kayıtlarını ihtiva eden ilmuhaber kayıt defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17482 Samsun kasabasında toplanan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin isim ve yaşlarıyla kefen masraflarını gösterir defter.
DAHİLİYE DH.MKT.2624.105 2624 105 Kafkasya Çerkes muhacirlerinden Cemil oğlu İsmail ile kızkardeşi Lütfiye'den alınan hükümetten muavenet ve muafiyet istemeyeceklerine dair senede memleketlerine dönmeyecekleri cümlesini de eklemeleri gerektiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44575A 1103 44575 A İstanbul'da bulunan Rus elçisi tarafından gönderilen mahremane talimnamenin tercümesi olup Sabzug kabilesinden Sefer Bey'in Çerkes kabilelerini Rusya aleyhine tahrik ettiğinden mumaileyhin tedip edilmesi hakkında. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 1243 0
HARİCİYE NEZARETİ 2448 0 ORJİNAL KAYIT NO : 154 Osmanlının Kafkasya'da teşkilat-ı askeriye tesisi, İstanbul'a murahhaslar gönderilmesi, Kafkas müslümanlarmm Osmanlı ordusunu bekledikleri, Rusya'nm Kafkasya'dan el çektiği, müslümanlarm Türkiye bayrağı altında federasyon teşkili istedikleri. Ermeni ve Gürcülerin Türkiye ile Kafkas Müslümanlarının temasa geçmelerini tehlikeli gördükleri ve silahlandıkları, Ermenilerin işledikleri fecayiin müthiş olduğu ve Baku karşısındaki Herkin adasmda üç bin Türk esir bulunduğuna dair Rüştü Bey'den alman rapor sureti. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2876 0 ORJİNAL KAYIT NO : H.U. 169/7 Brest-Litowsk müzâkereleri (Kadim vatan toprakları Kafkasya'da, Hazar Denizi Astrahan ve Don Nehri, Azak Denizi Yenikale Boğazı, Karadeniz Poti, Kütayisi Aryal Geçidi ve Derbend Demirkapı Bahr-i Hazar hududlan dahilinde Çerkeslerden başka ahali iskân edilmemesi ve bu topraklarda Hilafet'e bağlı Düvel-i Erbaa himayesinde oln;ak üzere müstakil bir hükümet teşkilini hâvî Çerkes emirlerinden Eskişehir'de oturan Lohzade Muhammed Emin tarafından Brest-Litowsk'da bulunan Sadrazam Talat Paşa vasıtasıyla Sulh Heyeti Başkanhğı'na sunulan istida.
HARİCİYE NEZARETİ 62 0 ORJİNAL KAYIT NO : 2 İstanbul'da mülteci olarak bulunan iki bin Kalmukun Rusya'ya dönmesine yardımcı olunması talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 157 0 ORJİNAL KAYIT NO : D 347 Hırvatistan'da Slav faaliyetleri, Sırpların tesirleri. Hırvat meclisinde milletvekili dokunulmazlığının kabulü. Bulgaristan'a yerleştirilen Çerkes (Kafkas) çiftçileri hakkmda neşriyat. Macar pasaportları ile ilgili yeni düzenlemeler. Hariciye Nezareti ile yapacağı resmi yazışmalar için Banat Şehbenderliğine posta ücreti muafiyeti tanınması. Macar h, 1848 kanunun tadil ve ıslah tasansmı meclise şevki. Buğdan'da Rus oyunları ve karışıklıklar.
DAHİLİYE 30 0 Karadeniz sahillerinden iskan için Kayseri, Yozgat ve Ankara'ya gönderilen ecnebilerin isimlerini havi cetvel ile ecnebilere mahsus ceraim-i adliye cetvelinin takdimi.
DAHİLİYE 54 / 2 0 Biga'da Türklerle Çerkezler arasındaki ihtilafm giderildiği.
DAHİLİYE 50 / 2 0 İngiliz mümessiline kötü muamelede bulunduğu için İstanbul'a getirtilen Bandırma Belediye Reisi Çerkez Hüseyin Vehbi Efendi'nin Bandırma'ya dönmesine müsaade edilmemesi.
DAHİLİYE 6 0 Harbiye Nezareti karşısındaki Kafkasya Oteli kiracısı Settar adındaki şahsm, Rusya Hükümeti namına casusluk yaptığından sımrdışı edilmesi lüzumu.
DAHİLİYE 124-1 0 Çerkeslerden Nuhzade Mehmed Bey bin Burak Bey'in Kafkasya Mazlumlar'm namıyla neşrine ruhsat istediği gazete hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun muamele yapılması.
DAHİLİYE 1460 0 Samsun, Sinob, Giresun iskelelerine çıkarılmak üzere Kafkasya'nın Novapos Limanı'ndan Kostantin adlı vapurla hareket eden ve Kuban ve Viladi Kafkas ahalisinden olan Çerkeş muhacirlerin nakil masraflarının sevkedilecekleri yerlerin emval-i mahalliyesinden tesviyesi lazım geleceği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI