Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3657.274260 3657 274260 Dersaadet veya vilayetlerde yapılacak elektrik imtiyazatı. (Ticaret Nafia; 274260)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3663.274724 3663 274724 Kastamonu'nun Cide kazasındaki kömür madeni imtiyazı. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3666.274895 3666 274895 Elektrik masrafından tüm müessesat-ı hayriye-i sıhhiyeyi kurtarmak için yapılması elektrik imtiyazı mukavelenamesinde mevcut bulunanlarla atiyen vücuda getirilecek bütün müessesat-ı hayriye-i sıhhiye ve bu müessesatın merkez idaresine, tenvirat ve sair hususatta kullanılmak üzere lüzum-ı miktar elektrik kutusunun meccanen ita olunacağına dair bir madde ilavesi derdest-i ita bulunan telefon imtiyazı mukavelenamesine dahi bu yolda bir madde ithali lüzumu. (Ticaret Nafia; 274895)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3700.277478 3700 277478 İsviçre Elektrik Sendikası Vekili İzak Matalon'un elektrik imtiyazı ihalesinin imhali hususunda çektiği telgraf. (Ticaret Nafia; 277046)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3718.278846 3718 278846 Dersaadet'te elektrik müessesatı imtiyazı için müracaat eden bazı sermayedaran bulunduğu ve bunun şehrin gelişmesine dair faydalarına binaen gerekli layihaların düzenlenerek kabul ve tasdiki. (Ticaret Nafia; D/116-5)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3726.279422 3726 279422 Hükümetin mezuniyeti olmaksızın gerek Beyoğlu'nda gerek Dersaadet'in cihat-i sairesinde birkaç hane veya mahallenin elektrikle tenvirine meydan verilmemesi icab eden devaire tebliğ kılınmış ise de elektrik imtiyaz ve füruhtu imtiyazı ita ve tenvirine ibtidar edilmedikçe emakin-i hususiyenin elektrikle tenvirat icrasının meni muvafık olamayacağı. (Ticaret Nafia; 222827)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3728.279540 3728 279540 Dersaadet Tramvay Şirketinin hutut-ı mevcudesiyle Beyoğlu Galata ve İstanbul cihetlerinde tahdid edilecek olan aksamında elektrik istimali için talep eylediği imtiyazın itası halinde bu babda hakk-ı rüçhanı olan Tünel şirketinin hukukunu ihlal edeceğine dair Sura-yı Devlet mazbatası. (Hariciye; 222827)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3750.281196 3750 281196 Dersaadet Tramvay şirketinin hutut-ı mevcudesiyle Beyoğlu, Galata ve İstanbul cihetlerinde temdit edilecek aksamında elektrik kuvveti tatbik ve istimali için talep eylediği imtiyaz hakkında İngiltere Sefareti'ne icra olunacak tebligat. (Hariciye; 222827)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3773.282947 3773 282947 Dersaadet'teki camilerin elektrik ile tenviri zımnında asgari tarifeye göre yüzde kırktan ziyade tenzilat icra edileceği hususunun imtiyazın ihalesinden evvel şartnameye derci. (Ticaret Nafia; 281185)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3782.283649 3782 283649 Dersaadet'teki camilerin elektrikle aydınlatılması için talep edilen tenzilat hakkında, elektrik imtiyazının ihalesi esnasında mukavelenameye ahkam-ı mukteziye dercine tevessül olunacağının Ticaret ve Nafia Nezareti'nden bildirildiği. (Evkaf; 281185)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3800.284978 3800 284978 İstanbul ile mülhakatı dahilinde elektrik tevziatı imtiyazı hakkında icra edilen münakasaya iştirak etmek maksadıyla sundukları projenin ne sebeple reddedildiği hakkında istifsarı havi İsviçre Sendikası vekili tarafından verilen arzuhal üzerine icra olunacak muamele. (Ticaret Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3817.286256 3817 286256 Dersaadet'in Rumeli cihetiyle mülhakatında elektrik dağıtımı imtiyazının Macaristan'daki Gantes Şirketi'ne ihalesi ve şartnamenin kırk sekizinci maddesine Şehremaneti'nin teftisata teşriki hakkında bir fıkra ilavesi. (Ticaret Nafia, Dahiliye; İD/116-5)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3848.288571 3848 288571 Aydın Vilayetinin Soma kazasında İzmirli Hacı Raşid Efendi veresesi uhdesindeki linyit kömür madeninin imtiyazının feshi. (Ticaret ve Ziraat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3865.289814 3865 289814 Suriye vilayeti dahilinde Muallaka kasabasında mevcut olan demir yolu mevkii civarından başlayarak Cebel-i Lübnan dahilinde bulunan Zahle kasabasından geçerek Vadiyülaris namındaki mahalde son bulmak üzere bir tramvay hattı tesisi ve bu kasabaların elektrik ile tenviri imtiyazının Rum cemaatinden Arsmandirit Yakub Rebbas ve Yusuf Beridi efendilere ihalesi. (Ticaret Nafia; 289814)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3870.290200 3870 290200 Suriye vilayeti dahilinde elektrik ile çalışan bir tramvay hattı tesisi ve elektriğin sanayide kullanılması zımnında tebea-yı devlet-i aliyeden ve Rum cemaatinden Arsmandrit Yakub Rebbas ile şerikine verilen imtiyaz hakkında takrir olunan emr-i alinin irsal kılındığı. (Nafia; 289814)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3872.290350 3872 290350 Bursa elektrik imtiyazı meselesinin kati bir neticeye bağlanması hakkında Hüdavendigar vilayetinin ısrarı üzerine iktizasının ifası. (Nafia; İD/20-8)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3876.290673 3876 290673 Gelibolu dahilinde Keşan kazasındaki kömür madeni İbrice Limanı'na nakl için sahib-i imtiyazları tarafından temdidi istenilen dekovil hattı ile hava-i kablolar hakkında ilgililerle haberleşilerek alınacak cevaplar ve vaki olacak mütalaanın inbası. (Dahiliye; 290673)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3881.291005 3881 291005 Musul civarında petrol madeni taharrisi için Niğdeli Kadızade Mehmed Ragıb Efendi tarafından taharri ruhsatnamesi talep olunan mahallerin Anadolu'nun mahall-i malumesinde demir yolları inşa ve isletilmesi imtiyazına talip olan Amerikalı şirketin yapacağı hatların mıntıkası dahilinde olup olmadığının ve oralarda bulunan maadin-i meksufe meyanında bulunup bulunmadığının bi't-tetkik inbası. (Ticaret ve Ziraat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3885.291347 3885 291347 Kastamonu Vilayeti dahilinde ve Cide kazasında keşf olunan üç kömür madeninin Vitalis Pasa ile ortaklarına tefvizi ve mukaddema Mehmed Mazhar Efendi ile rüfekasına ihale kılınmış olan krom madeninin işlettirilmemesine binaen hukuk-ı imtiyaziyenin feshiyle madenin talibine ihalesi. (Ticaret ve Ziraat; 274217)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3897.292227 3897 292227 Sam-ı Cer ve Tenvir-i Elektrik Şirketi'nin imtiyaz mukavelenamesi icabınca tesis etmeye mecbur olduğu hatlardan bazılarının tebdil-i güzergahı hakkında kumpanya tarafından talep olunan müsaadenin kabul ve münasib göründüpü. (Nafıa)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI