Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.259.17429 259 17429 Soğucak Muhafızı Ali Pasa tarafından Deraliye'ye gelen kırk nefer Çerkez ve Abaza beyleri ve şair agavatın nafaka bahası ve hane kiralarının ödendiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.26.2007 26 2007 Maktul Abaza Bey avanesinden Yeğen Bey oğlu Deli Osman'ın, Niğde sancağı kazalarından avarız ve nüzul malı tahsiline memur olan Ebubekir Aya'yı konağına celp ederek tahsil edilen emvali zabt ettiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.277.18630 277 18630 Selim Giray'ın, Sahin Giray'dan yüz çevirerek Kuban Nehri'ni beriye geçip Abaza ve Çerakise toprakları içerisine girdiklerini belirterek Osmanlı'nın kendilerine sahip çıkması temennisindeki mahzarının hülasası. (g.a.y.tt.)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.29.2255 29 2255 Niğde'de Abaza Mehmed ve Andugu kazasında maktül Kör İsmail'in yeğeni Deli Hüseyin'in tertip-i cezaları babında sadır olan ferman.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.3.340 3 340 Moskovlu askerinin yüz bine baliğ olduğu hakkında İngiliz elçisinin haberinin sıhhati, Moskov canibine Ebubekir Pasa ile üç ve ikişer tuğlu pasalar ve Curaoğlu, karaosmanoğlu gibi muktedir kişilerin tayini, Sahin Giray'ın Prusya tarafına muamelesi ile Abazaların Moskovlu'ya tabi olup olmadıklarının öğrenilmesine dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.316.21250 316 21250 Bahr-i Siyah Abaza sahilinde bulunan Anapa nam mahalde inşa olunacak kale için gerekli malzeme, usta ve şairenin temini ile masraflarını bildirir kayıt.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.325.22176 325 22176 Ahşap olan Batum Kalesi'nin tamiri, kaleye iki ambar ile bir cebehane inşası, bu arada Fas Kalesi'nin noksanlarının da ikmali ve saire için yakın yerlerden yapılan havalatın kullanılarak mezkur tamirat ve insaatın acilen icrası hususundan Fas Muhafızı Abaza Mehmed Pasa, Batum, Fas ve Sahtzir Kaleleri Bina Emini Muhsin-zade Mustafa ve Batum kadısına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.328.22513 328 22513 Niğdeli Kör İsmail yeğeni Deli Hüseyin ve Abaza Mehmed'in cezalarının tertibi için Bozok mutasarrıfı Mustafa Bey'e bir kıta gizli emr-i ali gönderildiği. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.330.22767 330 22767 Soğucak Başbuğu Vezir Mustafa Paşa'nın, Kuban nehrinin beri tarafında sakin Çerakise, Abaza ve Nogay ahalileri üzerine han tayin edilen Arslan Girayzade Şahbaz Giray'a kafir diyarına akınlar yapması için gerekli yardımı yapması. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.362.25252 362 25252 Abaza ve Gürcü taraflarında yapılan seferler sebebiyle muhafazasına önem verilen Fas Kalesinin muhafızlığı Mirimirandan Trabzon Beylerbeyi Hacı Sahin oğlu Mustafa Pasa'ya tevcih edilse de bu kararın uygun olmadığının anlaşılmasıyla görevin Abaza Mehmed Pasa'ya tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.365.25515 365 25515 Kuban Nehri'nin Anadolu yakasında Soğucak Kalesi etrafında vaki cibalde sakin Çerkez ve Abaza taifelerinin Sahin Giray Han'ın kendilerine hakim olma gayretlerinden dolayı şikayetleri ve konunun teferruatını havi hususlar. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.41.2998 41 2998 I- Fas Muhafızı Vezir Halil Paşa'nın emrinde görev yapmak şartıyla Gönye sancağı sabık mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşazade Mehmed'e Çorum sancağının tevcihi. II-Sabık Kars Beylerbeyi Mustafa'ya Maraş eyaletinin tevcihi. III-Sabık Marai Beylerbeyi Ömer'e Kars eyaletinin tevcihi. IV- rsova Palankası'nın Eflak ve Kara Eflak muhafazası ile Tuna Nehri'nin girişinde önemli bir kilit ve saglam bir mevki olması hasebiyle buranın takviye ve tahkimine dair hüküm. V- Nemçeliye karsı Hotin, Çernüç ve Suçova kazalarında gerekli tedbirlerin alınmasına dair Boğdan voyvodasına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.41.2998 41 2998 I- Fas Muhafızı Vezir Halil Paşa'nın emrinde görev yapmak şartıyla Gönye sancağı sabık mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşazade Mehmed'e Çorum sancağının tevcihi. II-Sabık Kars Beylerbeyi Mustafa'ya Maraş eyaletinin tevcihi. III-Sabık Marai Beylerbeyi Ömer'e Kars eyaletinin tevcihi. IV- rsova Palankası'nın Eflak ve Kara Eflak muhafazası ile Tuna Nehri'nin girişinde önemli bir kilit ve saglam bir mevki olması hasebiyle buranın takviye ve tahkimine dair hüküm. V- Nemçeliye karsı Hotin, Çernüç ve Suçova kazalarında gerekli tedbirlerin alınmasına dair Boğdan voyvodasına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.725 8 725 Anapa tarafına gemilerle gönderilen top, çadır ve mühimmatın yerlerine yerleştirildiği, Abaza, Çerakise ve Anapa Kalesi ahalisinin devletle barışık olduğuna dair Anapa tarafından gelen Hasan Reis'in takriri üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I...9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.142.13733 142 13733 Asitane'de ikamet eden Mir Abaza Arslan Bey'in harçlığının Hazine'den ödenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.144.14070 144 14070 Anber Mehmed Ağa uhdesindeki Mağusa Hasları Maktu akçesinden ödenecek meblağın Kıbrıs Tımar-ı Dizdarlık Mukataası akçesinden mahsub edilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.197.19058 197 19058 Abaza sahilinde yeniden yaptırılan Fas Kalesi'ni muhafaza eden yerli piyade ve süvari neferatının mevacibleri için Trabzon eyaletindeki kazalardan temin edilecek sair ve dakik bedelinin bir an önce tahsil olunarak havale olunması.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV..96.11270 96 11270 Sersazende Abaza Mustafa'nın sipahilik talebini havi arzı. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI