Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1122.84085 1122 84085 Menfian tahsis olunup mazhar-i afv olunarak memleketine avdetinden dolayı kat' edilen maaşının itasi istidasini havi İskeçeli Çerkes Süleyman imzasıyla gelen arzuhal. (Dahiliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1134.84985 1134 84985 Çerkes muhacirlerinden İshak Sabri'nin polis çavuşluğunda istihdamı talebi. (Zabtiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1138.85323 1138 85323 Hırka-yı Saadet hademelerinden müteveffa Çerkes Mehmed Hüsrev Bey'in zevcesi Niyazdil ve kerimesi Emine Hanımlara altı yüz kuruş maaş tahsisi. (Maliye; 81414)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1147.85952 1147 85952 Babadağı'nda vaki Sarıköy, Çerkes ve İslav karyeleri ahalisinden olup Romanya tabiiyetini terkle Bandırma'da iskanları. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1150.86201 1150 86201 Ertuğrul Sancağı'nın Sarnıç köyünde ikamet eden Çerkes ümerasından İsmail Bey'in diğer münasib bir vilayette jandarma yüzbaşılığında istihdam edilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1153.86403 1153 86403 Çerkeslerin Zeytun'a hücum ederek büyük bir mukatele olduğuna dair haberlerin aslı olmadığı ve asayişin berkemal olduğu. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1158.86796 1158 86796 Zeytun'da sehiden vefat eden Çerkes muhacirlerinden Mehmed Bey'in ailesine maaş tahsisi. (Maliye; 83680)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1169.87650 1169 87650 Mühtediye Firdevs'in zevci Çerkes Ahmed Bey'e maaş tahsisi talebi. (Maliye; 87650)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.118.8816 118 8816 İskeçeli Çerkes Süleyman'ın Trablusgarb'a teb'idine sebep olan ifadelerinin o aralık şuuruna halel gelmesinden neset eylediği simdi iade-i sıhhat eylediğinden Edirne Vilayeti'yle yapılan muhabereye nazaran merkumun muhafazasına takayyüt olunmasının lazım geldiği. (Trablusgarb; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1181.88559 1181 88559 Manisa Sancağı'na tabi Karaağaçlı civarında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin teşkil ettikleri karyenin Mahmudiye namıyla tevsimi. (Dahiliye, Defter-i Hakani)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1183.88685 1183 88685 Yemen mürettebatı için Adana vilayetince bilmünakaşa esman-ı asar bedalatına ait borçlardan mahsub olunmak üzere kendilerine ihale edilen zahireler hakkında Çerkeszade Şakir ve rüfekasının Adana'dan çektikleri telgraf. (Maliye; 85837)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1186.88889 1186 88889 Düzce kazasında sakin Çerkes ümerasından Hasan Bey'e maaş tahsisinin mümkün olamayacağına dair. (Dahiliye, Muhacirin Komisyonu; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1192.89366 1192 89366 İskeçeli Çerkes Süleyman Fehmi'nin kendisine Trablusgarb'da sürgünde iken verilen paranın kayd-ı hayat suretiyle ödenmesi. (Maliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1194.89482 1194 89482 Mesele-i zailedeki yaptığı hizmetlerinden bahisle jandarmada istihdamına dair Çerkes Hasan Bey tarafından verilen arzuhal. (Harbiye; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1234.92505 1234 92505 Çerkes ümerasından Temlikizade İbrahim Lütfü Bey'e Rusya muharebesinde bulunmasından dolayı verilen dördüncü rütbe Mecidiye Nisanı'nın her nasılsa o vakit verilmemiş olan beratının verilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1262.94644 1262 94644 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin Bey'in jandarma silkinde istihdam edilmesi. (Harbiye; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1266.94940 1266 9490 Sivas vilayeti Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden bazılarının Niğde tarafına geçerek gasb ve sirkat gibi hareketlere cüret etmekte olduklarından Kayseri, Niğde ve Kırşehir hudutları arasında bir derbend inşa edilmesi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9457 127 9457 Konya vilayeti dahilinde Akşehir kazasında bulunan Çerkes muhacirleri ile ahali-i kadime arasındaki münazaadan dolayı sayet asker sevki lazım gelir ise Vilayet'ten talep edilmiş olan bir bölük askerin ne taraftan izamları iktiza edeceği. (Harbiye; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9458 127 9458 Konya'daki Çerkes muhacirlerinin sebebiyet verdiği münazaanın hangi yolla çözüleceği. (Konya; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9466 127 9466 Yozgat'ın Hüseyinabad nahiyesine merbut Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes muhacirler tarafından müdahale edildiğinden şikayeti mutazammın karye-i mezkure imam ve muhtaranı tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Ankara; 9466)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI