Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.38.3637 38 3637 Pederi Silahdar Çerkes Mehmed Ahmed'in vefatıyla İstanbul Gümrügü mukataasında mahlül kalan vazifesi Seyyid Ahmed'e tevcih olundugu halde asılsız vefat haberiyle başkasına verilen maaşının tekrar kendisine bağlanması hakkındaki arzı ile buyruldu.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.64.6506 64 6506 Silahsor-ı Sehriyari el-Hac Süleyman'ın zeameti aklamından Karamürsel nahiyesinin Saraycık karyesinin mültezimi İbrahim Ağa'nın adı geçen karyede vaki müteveffa Çerkes Mustafa Aga çiftliği hususunda müteveffayı mezkurun kızının vasisi ile aralarındaki ihtilafın kanunen halline dair hüküm ısdarı. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.73.7383 73 7383 Çerkes ümerasından Numan ve Ebubekir mirzaların yıllık salyaneleri olan meblagı Kefe cizyedarı elinden tamamen aldıkları.
ALİ EMİRİ AE.SMHD.II.22.1320 22 1320 Çerkes Miralayı Mustafa Bey'in tımar hakkındaki arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.40.4580 40 4580 Ulufeciyan-ı yeminden Çerkes İslam Can Bey'in Kefe avarız-ı malinden vazifesi hakkında hüccet-i zahriyye. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.55.6399 55 6399 Leh seferinde bulunmayan Katib çerkes Ahmed'in timarının Hasan'a tevcihi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11409 97 11409 Adana Mirmiranı Çerkes Ahmed Pasa'nın miriden istikrazını havi senedi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11440 97 11440 Kaymakam Yusuf Pasa adamlarından İbrahim Aga marifetiyle Girid'de vefat eden Çerkes İsmail Aga muhallefatından alınan mebaligi havi tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMRD.III.5.427 5 427 Tercil sancagı Yenüs karyesinde timara sahip olup Revan Lori ve sair seferlerde yararlığı görülen ve pederinin emektarlarından olan Çerkes Ahmed'in Serdar ve Sadrazam Sinan Pasa tarafından ahare verilen timarının kemakan Çerkes Ahmed'e tevcihi hakkında Karaman Beylerbeyisi Süleyman tarafından vaki olan arıza isafına dair Diyarbakır Beylerbeyisi Hüsrev'e yazılan ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.136.15005 136 15005 Senet: Hamidili Sancagı'nda Çerkes? İsa Bey'e tabi mütekaidin ve cebelüyan bedeliyyesinden İsa Bey uhdesindeki akçenin senedi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.140.15458 140 15458 .... Ahmed Pasa'nın vefatıyla uhdesinde bulunan hane mahlulünden kendiye ihsanı hakkında Mirahur-ı Sani Çerkes Mehmed tarafından verilen arzuhal üzerine sadır olan hatt-ı hümayun. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.63.6661 63 6661 Çerkes Kadısı Mehmed'in, Kadıkaryesi ahalisinin müracaatları hasebiyle hane tenzilatı hakkında arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.II.64.6711 64 6711 Hzargrad Kadısı İbrahim'in, Çerkes Osman Çavuş'un mahlul zeameti hakkında arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.13.867 13 867 Babadag Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya akçe irsali hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.131.10211 131 10211 Çerkes Mehmed Bey uhdesinde bulunan Çorum Kürdü ve Tevabii Agnam Mukataası hakkında pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.131.10252 131 10252 Çerkes Mehmed uhdesinde bulunan Çorum Kürdü ve Tevabii Mukataası hakkında pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.190.14935 190 14935 Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya Sultanönü sancağının tevcihi müsebetiyle mütesellim-i sabıkın hasabının rüyeti hakkında emir ısdarı talebini havi kapukethüdasının arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.317.25531 317 25531 Babadagı Canibi Seraskeri Basbugu Çerkes Hasan Pasa Kapıkethüdası Ahmed Sükrü'nün müsarun-ileyhin tayinatı hakkında takriri. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.321.25857 321 25857 Çukadar-ı hazret-i sehriyari Çerkes Mehmed Ağa uhdesinde olan Karinabad mektubundan Ebu'l-ensari Vakfı'na muhassas mebaligi mübeyyin pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.323.26018 323 26018 Vezir Numan Pasa'dan mevrud Karasu'da mevcud Sultan ve rüesa-yı askeriyyenin Babadagı'nda olan Çerkes Hasan Pasa ile hareket eylemeleri hakkındaki takrir hulasası. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI