Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.5 14 5 İstanbul Polis Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere künyeleri gönderilen Trabzonlu Emin Efendi b. Mehmed ile muhacirin-i çerakiseden Mehmed Hurşid b. Abdullah'ın muhasebece kayıt muamelelerinin yapılması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.447.46 447 46 Muhacirin-i Çerakise'den Yusuf Kemaleddin'in polis dairelerine mülazemeten devam etmekte olduğundan münhal bir yere tayin ve istihdam olunması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.593.20 593 20 Seyyar Topçu Alayı efradından olup firar eden Murad bin Mustafa'nın yakalanması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.101.57 101 57 Barut kaçakçılığından dolayı Bursa civarında yakalanarak hakkında tahkikat yapılan Rusyalı Mehmed bin Cemal'in Muhacirin İdaresi'ne teslim edilmek üzere İzmit yoluyla Konya'ya gönderildiği.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.109.46 109 46 Çerkes Muhacirleri'nden Yusuf Efendi bin Hafız Musa'nın Manastır Vilayeti polis tertibatına ilaveten polis kaydedildiği ve ilgili evrakının gönderildiği.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.110.2 110 2 Kurusova'da Bulgar eşkıyası tarafından katledilen Manastır polislerinden Çerkez Hüsnü Efendi'nin yerine alınan Kaplan Efendi'ye ait evrakın takdimi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.114.15 114 15 İstifa eden Polis Memuru Çerkes Suayb Efendi'nin yerine Debreli Hafız Veysel Efendi'nin, onun yerine de Dramalı Ahmed Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.115.10 115 10 Görevinden istifa eden Sivas Vilayeti polis efradından Divrigili Halil Hilmi Efendi'nin yerine Çerkes Ahmed Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.12.79 12 79 Beyoglu polis komiserlerinden Besiktaslı Muhtar Bey'in vazifeden atılması.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.17 14 17 Vefat eden İstanbul ikinci sınıf polis komiserlerinden Ahmed Efendi'nin yerine Şükrü Efendi'nin, onun yerine de Çerkes İbrahim Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.107 14 107 Beyoğlu Polis Meclisi Azası ve ikinci sınıf komiserlerinden Çerkes Hasan Bey ile Dersaadet Polis ikinci sınıf komiserlerinden Bekir Sıdkı Efendi'nin becayişleri.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.2.75 2 75 Çerkes muhacirlerinden olup Bab-ı Seraskeri Maiyyet Çavusu iken, Fuad Pasa tarafından silahşöranlıkta istihdam edilen Mehmed'in, iki vazifesinden de mahrum kalıp muhtaç duruma düstüğünden, Anadolu'da bir zabtiye yüzbaşılığına tayini talebi
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.24.62 24 62 Hazine'den maaşlı Çerkes Bahter Hanım'ın Mısır'da vefat ettiğinin Dersaadet Belediye müfettişlerinden biraderi Abdullah b. Abdullah'a tebliğ.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.26.38 26 38 Sultanahmet'teki İncili Çavus, Çerkes Mehmed ve Bilal Agalar Türbesi'ne vukubulan tecavüzün men'i ile türbenin eski haline dönüştürülmesi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.3.3 3 3 Çerkes Muhacirleri ile yerli halk arasında ihtilaf konusu olan Silivri'deki Yapagca Çiftliği merasının muhacirlere ait olduğu.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.3.99 3 99 Çerkes muhacirlerinden Ahmed'in borcunu ödemediğinden kefili Sahaçuk'tan bu paranın tahsiliyle alacaklısı muhacir Pekmez'e ödenmesi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.51.3 51 3 Tekfurdagı'nda Kınıklı merasında Çerkes Osman'ın elinden müsadere olunan süngülü bir adet martini tüfeğinin anbara teslim olunduğu.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.61.46 61 46 Polis Sekizinci Bölüğü Çavuşlarından Çerkes Hüsrev Efendi'nin dirayeti ve hizmetleri nedeniyle komiserliğe terfiinin münasib görüldüğü.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.66.100 66 100 Fener'de Dörtyol Ağzı'nda mülkiyeti Zabtiye Nezareti'ne ait polis noktasında yıkılmak üzere olan bir aşçı dükkanının Belediye tarafından yıktırılmasına polisin yaptığı muhalefet ve ilgili yazışmalar.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.68.71 68 71 İstifa eden Beyoğlu Mutasarrıflığı polislerinden Çerkes Mehmed Efendi'nin kaydının silinmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI