Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1526.114402 1526 114402 Selanik'te elektrikle tenvir ve tahrik ve İzmir'de yalnız tahrik ile Beyrud ve Sam tramvay hatları imtiyazlarını, mübayaa ile teşkil edecek olan İltizamat-i Sanaiyye ve Elektrik Osmanlı Şirket-i mümtaze-i şahane şirketi komiserliğine Telgraf Nezareti Fen Müsaviri Raif Bey Efendi'nin tayini. (Nafia; 114402)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.153.11445 153 11445 Dersaadet ile Selanik, Aydın ve Basra Vilayetlerinin münasip mahallerinde petrol gazı havuzları inşası hakkındaki imtiyazin, Matyus Unciyan ve Resid Matran Efendilere verilmesini havi Rusya Ticaret Muahedesi. (Hariciye, 11445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1561.117070 1561 117070 Bartın ve Cide kazalarında ortaya çıkan ve imtiyazı evvelce müteveffa Serkiz Bey'e ihsan buyrulan kömür madeninin metruk bir halde bulunduğu haber alndığından ne zamandan beri terk ve tatil edilmiş olduğunun bildirilmesi. (Bahriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1568.117575 1568 117575 Selanik, İzmir ve Beyrut-Sam tramvay hatları imtiyazlarını mübayaa etmek üzere kurulacak olan İltizamat-i Sinaiye ve Elektrik Osmanlı Şirket-i Mümtazesi adındaki şirketin nizamname layihasının ne suretle tedkiki lazım geleceğine dair Sura-yi Devlet Kararı. (Nafia; 114402)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.165.12311 165 12311 Dersaadet ile Selanik, Aydın, Beyrut ve Basra Vilayetleri'nin münasip mahallerinde bazı seraitle petrol gazı hıfzına mahsus havuzlar inşası için, Matyos Uncuyan ve Resid Matran Efendiler tarafından istida olunan imtiyazın itasının kabil olamayacağı. (Ticaret; 11445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1669.125117 1669 125117 Keşan'daki kömür ve linyit madenleri imtiyazının itasi istidasi hakkında. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1729.129643 1729 129643 Van dahilinde Gürzün karyesi civarında çıkan neft ve petrol için imtiyaz istidasını havi tesrifat memurlarından Memduh tarafından verilen arzuhal. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1945.145805 1945 145805 İran'ın Kasr-i Sirin mevkiindeki petrol madenini işletmek üzere bir İngiliz tarafından alınan imtiyaz üzerine icra olunan ameliyattan bahisle bunlara rekabet edilmek üzere oralardaki petrol madenlerinin kumpanyalarca veyahut Hazine-i Hassa'ca işletilmesi lüzumu. (Hazine-i Hassa; 90965)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1954.146490 1954 146490 Aydın Vilayeti'nin Seydi köyünde zuhur edip imtiyazı Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihsan buyrulan linyit kömür madeniyle kaza-i mezkur ile diğer kazalar dahilindeki meadin imtiyazının Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihsan buyrulduğu. (Hazine-i Hassa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1964.147253 1964 147253 Musul Vilayeti'ndeki petrol madenlerinin imtiyazının Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihsan buyrulduğu. (Hazine-i Hassa, Orman ve Maadin; 147253)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2055.154091 2055 154091 Şam şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazının Beyrut eşrafından Mehmet Arslan Bey uhdesine ihalesi. (Dahiliye, Nafia; D/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2063.154692 2063 154692 İngiliz Kumpanyası vapurlarında sarf olunan kömürün gümrük rüsumu ve Basra'da tesis olunmak istenilen imtiyazlı kömür deposu hakkında Nezaret'e, Sura-yi Devlet Tanzimat Dairesi kararının tebliğ edilmiş olduğu. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2083.156206 2083 156206 İngiliz kumpanyası vapurlarında sarf olunan maden kömürünü bile resm tedarik etmek üzere Basra'da imtiyazlı bir kömür deposu tesisi için müsaade itasi sefaretçe iltimas edildiğinden konunun tahkiki. (Sura)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2123.159185 2123 159185 Selanik ve İzmir elektrik ve Sam tramvayı imtiyazı hakkında Meclis-i Nafia'ca tadilen tanzim edilen nizamname-i dahili layihasının gereği yapılarak iade edilmesi. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2186.163924 2186 163924 Gelibolu'nun Keşan kazasında vaki olup imtiyaziının uhdelerine ihalesi Mühendis August Rebuva ve Silviyo Sasi tarafından istida olunan kömür madeninin haritasının irsali. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2201.165070 2201 165070 Gelibolu sancağının Keşan kazasında bulunup imtiyazının uhdelerine ihalesi Mühendis Ogüst Rive ve Siloposas taraflarından istida olunan kömür madeninin musaddak haritalarının takdimini havi Orman ve Maadin Nezareti tezkiresinin leffiyle madenler imtiyazinin muma-ileyhaya itasında mahzur olup olmadığının isari (Tophane)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2217.166220 2217 166220 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası için mağazalar inşası imtiyazının Hazine-i Hassa uhdesinde iken İzmir Rıhtım Şirketi'ne verildiği. (Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2240.167998 2240 167998 Sivrihisar'da ahiren keşfolunan demir ve kömür madenleri imtiyazının Hamidiye Hicaz Demiryolu Komisyonu'na verildiği. (Orman ve Maadin)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2252.168854 2252 168854 İzmir'de petrol gazıyla ispirtonun muhafazası zımnında mağaza inşası imtiyazı Nezaret-i Behiyyeleri uhdesinde bulunduğu halde bunun da İzmir Rıhtım Şirketi'ne verilmiş olduğu bi'l-muhabere anlaşıldığından bahisle bazı ifadat ve istizahati havi. (Hazine-i Hassa)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2275.170621 2275 170621 Kerkük'de emlak-i seniyye dahilinde keşfolunan petrol madeninin işletilmesi imtiyazının teşekkül eden kumpanyalarına itası hakkında Almanya'da Hannover'de bulunan Maden Mühendisi Risar Solçe imzasıyla gelen Almanca mektubun gönderildiği . (Hazine-i Hassa)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI