Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..369.25771 369 25771 Aydoslu Mehmed Paşa'nın kapıkethüdasına hilat giydirilmesi ve sair hususlarda arz tezkiresi üzerine yazılan hatt-ı hümayun. y.a.g.tt [belge eksik]
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..65.4534 65 4534 Hacılar için tayin olunan sakabası-i evvele yollarda yardımcı olunması hususunda Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa ve Adana Valisi Vezir Seyyid Mustafa Paşa ile Üsküdar ve Şam arasında vaki yol ve menzillerdeki kadı, naib, kethüda, serdar, ayan-ı vilayet ve is erlerine ferman irsali. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.189.18309 189 18309 Çerkes beylerinden Mehmed'in Kefe Gebranı Cizyesi malından almak üzere mutasarrıf olduğu saliyaneye ait beratının Cülus-ı Hümayun münasebetiyle yenilendiği ve kendisinin birikmiş maaşını aldığı.
BAB-I DEFTERİ D..BRM.437 437 Bursa Bac-ı Pazarı Mukâtaası, Bursa ihtisabı Mukâtaası, Bursa Yenişehir Hasları Mukâtaası, bursa Beyt'ül-mal mukâtaası, Bursa Tahmis Mukâtaası, Bursa Tahıl Pazarı Mukâtaası, bursa Mîzân-ı Harîr Mukâtaası, Çerkes Damgası, Denik hasları Mukâtaası, derneközü mukâtaası, Ereğli Mukâtaası, Eğridir Damgası Mukâtaası, Göynük Adât-ı Ağnam Mukâtaası, Hamid Damgası Mukâtaası, Isparta Damgası Mukâtaası.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1692 1692 Mısır'da maktül Çerkes umerasının muhallefatının zimmetinde olduğu şahıslar ve miktarları ile ümera-yı maktülin-i Çerkes kurası hulvanından yapılan mesarifat defteri. (Ek 1)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1991 1991 Sabık Ser-Bostaniyan-ı Hassa Hüseyin Ağa, Mirahor Çerkes Mehmed Bey'in Çukadarı Hafız Abdülkadir Ağa, sabık Rakka Valisi Mehmed Pasa ve sair birçok zevatın uhdesindeki cizye, muhtelif resm, bedel-i ağnam, haslar ve sair mukataaları gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...2289 2289 Azeban Kethüdası Maktul Çerkes Ahmed zimmetinde bulunan yazlık ve kışlık malların, Mısır ruznamçesi gereğince taleb edilmesi. a.g.tt
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4478 4478 Vezir-i mükerrem, Çerkes Hasan Paşa'nın maiyyetinde bulunan asakir ve bunlara verilen tayinatı gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4830 4830 Kapı Kethüdası tarafından Vezir Abdi Pasa'ya, Harem Kethüdası el-Hac Halil Ağa'ya ve Mirahor-ı Evvel Çerkes Mehmed Bey'e verilen para meblağlarını gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...6029 6029 Dağıstan, Abaza, Anapa ve İstanbul'a gemilerle getirilen eşya ve malları bazı kimselerin sermayelerini, masraflarını vesair hususları muhtevi defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...9530 9530 Mehterhane-i Amire nazırı marifetiyle imal olunan bir direkli nev-icad sadır, sekban Çerkesi ve kaba çadır için gerekli kirpas ve pamuk ipliği mübayaasını ve bahalarını ve sair masarifatı mübeyyin defter. (3 adet eki var)
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.71.27 71 27 Mehmed Pasa, Çerkes, Tokmak Hasan Paşazâde (Kırşehir Mutasarrıfı)
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.80.60 80 60 Hasan Pasa, Çerkes (Vezir, Ağriboz Muhâfızı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.63 80 63 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhafız-ı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.64 80 64 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.72 80 72 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhâfızı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.75 80 75 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.76 80 76 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.81.29 81 29 Çerkes Paşa
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.81.52 81 52 Hasan Paşa, Çerkes. g.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI