Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.106.119 106 119 Yaveran'dan Kolagası Çerkes İshak Bey'in sarhoş olarak tiyatroya gidip, bazı tefevvuhatda bulundugu.
İRADE İ..TAL.246.61 246 61 Yaver-i Hususi-i Hazret-i Şehriyari Süvari Feriki Çerkes Mehmed Paşa'ya birinci rütbeden nisan-ı Mecidi ihsanı. (1318Z-061)
YILDIZ Y.PRK.MYD.6.45 6 45 Yaver-i Ekrem Derviş Paşa'nın daha önce maiyyetinde bulunan bazı zabitanın terfi ve tayinlerine dair istirhamı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.433.42 433 42 Yaver Ömer Bey'in Çerkes ahali hakkında Seraskerliğe takdim ettiği Arapça mazbata. a.g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.371.88 371 88 Yasanan kuraklık sebebiyle İslimye'deki muhacirlere kefile bağlanarak bedeli üründen ve taksitle alınmak üzere tohumluk ve yemeklik zahire verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 274 0 Yaş muahedesi'nden bir madde, Tiflis Hanı'nın hükümetine ve ahalisine Devlet-i Aliyye nin midahale etmeyeceği teahhüdüne dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 223 0 Yaş kasabasına dahil olan tayyar bey'in tekrar Rusya'ya gittiğine dair.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
DAHİLİYE DH.MKT.2670.8 2670 8 Yapılan tahkikat neticesinde Çorlu'daki Çerkesköyü İstasyonu'na saldıranların Rum cemaatinden olduklarının tesbiti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.7.73 7 73 Yanya, Preveze, Amasya ve Yamen'de bulunan taburların gönderilmek üzere tahsis olunmuş vapurları yüklenecek eşya defterinin arz olunduğu.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.30.2913 30 2913 Yanya'dan Çerkes Süvari Yüzbasısı İslam Yaşar'ın, münhal yerlerden birine nakil ve tayinine dair istidası.
İRADE İ..DH..1093.85687 1093 85687 Yanya vilayeti dahilinde Naslic Çiftlik-i Hümayununda ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassa adına verilmesine dair.
DAHİLİYE DH.MKT.2797.27 2797 27 Yanlarında esir olarak bulundukları agaların elinden kurtulmak isteyen Sivas vilayeti Aziziye kazası Etikesik karyesinden ve Çerkes kölelerinden Osman ve rüfekasının arzuhali için gereğinin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında on altı kişi olduğu halde Gürcistan'dan kaçıp Trabzon'a gelmiş olan Açıkbaş Han'ın oğlu Yoğan'ın arzusu üzerine İstanbul'a gönderildiği ve iskân ve iaşeleri hakkında Canik Muhassılı Vekili Osman Bey'den Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında bulunan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bütün masrafını kendisi gördüğü ve bu hal uzun müddet devam edemeyeceğinin bu defa mumaileyhin eniştesi Malhas'ın tahsisat rica etmek üzere yola çıkarıldığı hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e kaime. Gürcüce bir yazı olup iki sahife kadardır ve armalı bir mührü vardır.
DAHİLİYE DH.MKT.2120.20 2120 20 Yangın söndürmedeki gayretleri sebebiyle Fatih'te görevli polis memurlarından Kayserili Mehmed ile Çerkes Ali Efendiler'in İftihar Madalyası'yla taltifleri.
DAHİLİYE DH.MKT.1995.92 1995 92 Yangın söndürmedeki başarılarından dolayı Mekteb-i Sultani Harik Memuru Mösyö Kalaman Yesevus ve İsviçre Sefareti Vekilharcı Mösyö Lebya'ya birer Tahlisiye Madalyası verilmesi.Can kurtarmadaki başarılarından dolayı Beyrut jandarma efradından Çerkes Ahmed'e bir kıta Tahlisiye Madalyası verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.251.77 251 77 Yanbolu kazasında Agaçlar karyesinde bulunan Virani adlı kişiye Çerkeslerin ettikleri fenalığa dair.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.33.63 33 63 Yalova'nın Millet Çiftliği'nin ortağı Elmalıklı İstavri'nin, köyünden çiftliğe gelmekte iken oglu tarafından öldürüldügünün haber alındığı, failin yakalanmasına çalışıldığı. Kandıra'nın Kaymas nahiyesinin Karadere köyünü basarak para gasp edenlerden Tepe Müslim, Kıbti köyünden Hakkı ile Ali'nin yakalandığı, diğerlerinin de takibine devam edildiği. İzmit'in Büyük Derbend köyü civarında bir askerin para ve eşyasını gasbeden Çerkes İlyas ile Murad'ın yakalandığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1483.115 1483 115 Yalova'da Emine Hanım'a ait olan araziyi sahiplenen Çerkes ümerasından İbrahim'in muhakeme edilmek üzere Karamürsel'e gönderilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI