Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1977.94 1977 94 Adapazarı'nda sakin Çerkez muhacirlerinden Edip Efendi'nin uygun bir iste istihdamı talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.2798.94 2798 94 Dersaadet efrad-ı nizamiye-i asisinden pekçoklarının kafileler halinde silahlı olarak Bolu, Eregli, Zonguldak ve Çerkes kazalarına dogru gelmekte oldukları anlaşıldığından cihet-i askeriye ile birlikte lüzumlu tedbirlerin alınarak ele geçirilmeleri ve asayişin ihlaline meydan verilmemesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.201.94 201 94 Askeri mütekaitlerden Çerkes Kani Paşa'nın mahdumu Rifat Bey'in vefat eden evladı Selahaddin Bey'in irsi hissesinin celbi konusunda yapılan işara cevaben gerek ait olduğu mahkeme kayıtlarında gerekse Mısır Meclis-i Hasbisi'nde Rifat Bey'in veraseti hususunda bir kayda tesadüf edilemediğinin bildirilmesi. (Osm., Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.94 7 94 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
İRADE İ.HUS.43.94 43 94 Tokad'ta Ermeni köylerinin Kürt ve Çerkesler tarafından yaĞmalanmasına bir daha fırsat verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. (1313Ca-096)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.94 8 94 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.15.94 15 94 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair malumat verilmesi.
YILDIZ Y.A.HUS.523.94 523 94 Karadağ'a firar eden Kolağası Çerkes Hasan Ağa'nın Dersaadet'e celbi lüzumu.
YILDIZ Y..PRK.UM.79.94 79 94 Mersin ve Adana civarında çiftlik kurmak için arazi satın alan ve almak için müracaat eden yerli ve ecnebi sahısların durumu ile bu hususun cevaziyetinin valilikler tarafından Mabeyn'den sorulması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO..292.94 292 94 İzmir Rusya Konsoloshanesi'nden bir memur bulunmadığı halde İzmir Heyet-i Eshamiyyesi tarafından tevkif olunup Çerkez Mustafa isimli sahsı katl ile maznun olan Rusya tebeasından Aynas Taçaropelon isimli kimsenin muvakkaten tahliye-i sebili istidasına dair Rusya Sefareti'nden yazı.
CEVDET C..MTZ.19.938 19 938 Ahmed Giray Sultan ile sair Çerkes ve Abaza ümerasına ve altmış üç nefer hademelerine verilen kumanya esmanı hakkında arz.
CEVDET C..DH..188.9377 188 9377 Kayseriye Mutasarrıfı Çerkes Hasan Pasa'ya Köstendil, Köstendil'den mazul Ahmed Paşazade İsmail Paşa'ya Kayseri, Abdi Paşa'nın kethüdası Osman Pasa'ya Sultanönü sancağının tevcihi ve Karesi Mutasarrıfı Hacı Kasım Pasa'nın rütbesinin beylerbeyliğine terfiine dair buyruldu. a.g.y.tt
CEVDET C..MTZ.19.937 19 937 Ahmed Giray Sultan, Çerkes ve Abaza ümerası ve hademesine verilen kumanyayı gösterir defter. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 192 9325 Vaiz İsmail Efendi'ye Anapa Gümrüğü malından mikdar-ı münasib vazife tayininin Soğucak Muhafızı İbikli-zade Mustafa Paşa tarafından istida olunduğu, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1244.93237 1244 93237 İzmir ve Selanik şehirlerinin elektrik ile aydınlatma imtiyazının bi talibine ihalesi mutasavver olduğu istihbar kılındığından bahisle İzmir'in elektrik ile tenviri hakkında Almanya tebeasından Mösyö Fronyander'e ita olunmuş olan imtiyaz ahkamının muhafazası. (Nafia)
İRADE İ.HR.19.930 19 930 Edirne'de ikamete memur Çerkes ümerasından Sefer Bey'in maaş keyfiyeti.
HARİCİYE NEZARETİ 186 93 ORJİNAL KAYIT NO : T170 (48) Kafkasya ahalisinden Rusya Devleti tebasmdan Dersaadet'e gelerek müslüman olmak isteyen Osman adlı şahsın ihtida muamelesinin ikmali talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 93 ORJİNAL KAYIT NO : Gürcistan'dan esaret suretiyle hiçbir şahsın çıkarılmaması ve Çerkezistan ahalisinin dahi evlat ve akrabalarını satmaktan men edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 293 93 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya İslam ahalisinden Memalik-i Şahane'ye hicret arzu eden yirmi dört bin nüfus zükur ve ailesi hakkında ittihaz olunacak kararın sefarete işarı ricasına dair.
DAHİLİYE 1474 93 İzmid Jandarma Yüzbaşılarmdan ve Abaza Kabilesi'ne mensub Osman Bey'in Velime Cemiyeti için Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Düzce'den Çerkez ileri gelenlerini davet ettiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI