Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.201.68 201 68 Van vilayeti polis memurlarından Çerkes Ahmed Efendi'nin iyi hizmetinden dolayı besinci rütbeden Mecidi nisanı ile taltifi teklifi
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1573.117941 1573 117941 Van Vilayeti Jandarma Alayı'nın Seyyar Taburu Bin başılığı'na Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Merkez Taburu'nda müstahdem Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın rütbe-i haliyesi ile tayini. (Harbiye)
İRADE İ.AS.34.29 34 29 Van Vilayeti Jandarma Alayı Seyyar Taburu Binbaşılığı'na Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı Merkez Taburu'nda müstahdem Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın tayini. (1318B-02)
SADARET A.}MKT.MHM.673.8 673 8 Van Vilayeti dahilindeki jandarma alayının merkez taburundaki yüzbaşılardan Edhem, Çerkes Ahmed ve Çerkes Rıza Beyler'in binbaşılığa terfi ve yeni görevlerine tayinleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM..168.13 168 13 Van vilayeti Bargiri kazası Beşparmak ve Gurzevit karyelerinde tasarruf hakkı mütekait Müsir Fuad Paşa'nın olan neft ve petrol imtiyazının Fransa'da bulunan Emil Mayen'e satısı ile ilgili dava.
YILDIZ Y.PRK.ASK.185.100 185 100 Van Seyyar Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Hüsrev Bey'in dedelerinden intikal eden Davud Peygamber yapımı bir zırh ile Hz.Ebubekir'e ait bir tacı Hazine-i Hümayun'a sunmak istediği ve bunların Van Valisi marifetiyle Saray'a celbinin emredildiği.
İRADE İ.MVL.574.25785 574 25785 Van sancağına tabi Adilcevaz kazasında meskun Çerkes muhacirlerinden Mustafa'nın katiline ceza verilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1052.45 1052 45 Van sancağına iskan ettirilen Çerakise'nin tayinatlarının katı ve bundan maada bazı bikes çocuklar ile kadınlara tayinat verilip verilmemesi. (1. Erzurum)
YILDIZ Y.EE.150.33 150 33 Van Gölü'nde vapur isletilmesi ve Bargiri kazası civarında ki neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verilmesi iradesi hakkında Sadarete tezkire.
İRADE İ..HUS.77.138 77 138 Van Gölü'nde vapur isletilmesi imtiyazıyla neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa-i Şahane'ye ihalesi. (1317C-43)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1421.106524 1421 106524 Van Gölü'nde küçük vapurlar işletilmesi imtiyazıyla Bargiri kazası dahilinde bulunan Neft Madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihalesi. (Hazine-i Hassa; 103332)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1394.104480 1394 104480 Van Gölü civarında Bargiri Kazasında bulunan bir kıta neft madeni imtiyazinin Van Gölü'nde vapur işletilmesi imtiyazıyla birlikte Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihalesi. (Bahriye, Orman ve Meadin, Nafia; 103332)
DAHİLİYE DH.MKT.2240.127 2240 127 Van Emniyet İdaresi'nde görevli komiserlerden isimleri belirtilenlerin taltifleri önerildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1729.129643 1729 129643 Van dahilinde Gürzün karyesi civarında çıkan neft ve petrol için imtiyaz istidasını havi tesrifat memurlarından Memduh tarafından verilen arzuhal. (Orman ve Maadin)
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.54 260 54 Van cihetindeki Ermeni fedailerinin bir ihtilale teşebbüs edecekleri haberi üzerine alınan tedbirler ve bazı askeri kumandanlıklara yapılan tayinler.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.222.17588 222 17588 Valikdir? Muhafızı Abaza Mehmed Pasa vefat ettiğinden, yerine Ebubekir Paşa'nın tayini hakkında Bender Naibi Feyzullah'ın ilamı. a.g.tt
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.49.35 49 35 Vali Rahmi Bey'in çocuğunu kaçıran Çerkes Şevket Çetesi'nin takip edilmesi, çocuğun zarar görmeden kurtarılması için gerekenin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.706.11 706 11 Vakıflar: Karatoprak Kulesi civarında Çerkes Mezarı denilen mahalde inşa edilen zeminlik dolayısı ile kesilen ağaç nedeniyle Osmanlı ile Emaret askerleri arasında yasanan olay hakkında yapılan tahkikat. (Ekte kroki var)
SADARET A.}MKT.UM..210.29 210 29 Vakıf arazi, çiftlik, bağ ve bahçeye yapılan müdahalenin men'i.
HATT-I HÜMEYUN 34 0 Vakianmak için Ruslarla mükaleminin tehirine çalışmış ise de nihayet Rus sefiri kati haber gönderdiğinden işe İngiltere elçisinin tavassut edeceği cevabı verildiğine ve İngiltere sefirinin verilmesini münasip gördüğü senet suretinin takdim kılındığına ve bu senet de faide etmez ise tekrar mükaleme talep edileceğine dair arz olup üçüncü Selim in kaleme alınan senet ita olunsa ne suret iktiza eder ise icra olunup bir çaresi bulunsun hatt-ı hümayunu a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI