Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan sadaret kethüdası galib efendiye üsera maddesi ve sulh meselesi hakkında şifre ile yazılan tahriratın sureti.
HATT-I HÜMEYUN 978 0 Bükreş'te bulunan Sivas valisi Celal paşa ile Bahadır Giray sultanın ve bir miktar üseranın bu tarafa geçmesine müseade olunduğu, Dersaadette bulunan esirleri toplmak için başkatip Metşar Polkakof memuren o tarafa gidemeyeceğinden hakkında gereğin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 978 0
MECLİS-İ VALA MVL.978.82 978 82 Muhacirin-i Çerakise'nin bazı boş mahal ve karyelere iskanı konusunda Tırhala valisinin sukkası. (19. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 979 41578 Subaşı karyesinde mukim Selim Giray Sultan'dan gelen tahrirat ve mahzar mealine nazaran Akkirman tabir olunan Bucak Tatarlarından bir miktarının esirlikten halas olarak geldikleri, Rusya'nın Kırım'da Yediçkioğlu, Yedibasan, Comboyluk ve Kırgız kabilelerinden efradı Kırım'da tutmakta olduğundan bunların tahsiline çalışılması.
HATT-I HÜMEYUN 979 0
HATT-I HÜMEYUN 979 0
DAHİLİYE 98 38 Menbic kazasında kuraklıktan mazruatı mahvolan Kafkasya muhacirlerine önceki borçlarını ödemedikleri için istifası usul-ı meriyye dairesinde temin edilmedikçe ikrazatta bulunalamayacağı.
SADARET A.}MKT.MHM.98.82 98 82 Müteveffa Ahmed Cemil Efendizade Nail Bey'in evinde misafir edilen Çerkezistan Naibi Emin Pasa ile maiyyetindeki Çerkes ümerasına yevmiye tahsisi.
CEVDET C..DH..98.4862 98 4862 Seyyid Ebubekir Pasa'ya Hüdavendigar ve Abaza Mehmed Paşa'ya Kocaeli sancaklarının tevcih olunduğu. g.tt
CEVDET C..EV..98.4855 98 4855 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul'da Atmeydanı nezdinde türbesi vakfı kitabet cihetinin tevcihi.
DAHİLİYE DH.EUM.THR.98.73 98 73 Çerkes Mehmed Bey'in köşkündeki bekçinin odasına hırsızlık yapan Abdullah isimli şahsın yakalanarak adliyeye teslim edildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.98.343 98 343 Erzurum ve Bitlis havalisinden gelen Çerkes muhacirlerin miktarıyla, iadelerinin neye bağlı bulunduğunun bildirilmesine dair Komisyon-ı Mahsus'tan Maraş Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.3.98.28 98 28 Çerkes göçmenleri hakkında evrak.
HATT-I HÜMEYUN 980 0
HATT-I HÜMEYUN 980 0
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.981.73571 981 73571 Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerin tesisat-ı askeriye ianesine karsılık verdikleri topçu ve süvari sınıflarına elverişli yüz elli hayvanın defteriyle birlikte Ankara'ya gönderildiği, Ankara'ya ulaştıklarında bekletilmeksizin derhal teslim alınmak üzere ilgililere tebligat yapılması. (Hariciye;71233)
HATT-I HÜMEYUN 982 0
HATT-I HÜMEYUN 982 0
İRADE İ.DH.982.77562 982 77562 Biga'da bulunan Çerkes muhacirleri için icab eden üç bin kile mısır darısının tedariki.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI