Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.KMT.923.52 923 52 Tahtakale'de Demirtaş Han'ında bulunan yirmi hane Kabarday muhacirinin münasib bir yere iskanları için itası kararlaştırılan onbin guruşun 1320 senesi tahsisatına mahsuben acilen irsali lüzumu.
DAHİLİYE DH.MKT.925.11 925 11 Musul ve Bağdat vilayetleri havalisinde olup imtiyazı Hazine uhdesinde olan petrol madenleri hakkında tetkiklerde bulunacak heyete kolaylık sağlanması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.927.69452 927 69452 Kastamonu Vilayeti Amasra Nahiyesi'nin Kalaycı karyesinde mutasarrıf olduğu arazide zuhur eden kömür madenin imtiyazının, kendi uhdesine ihalesini havi Mehmed Tevfik'in arzuhali. (Orman ve Meadin; 67432)
HARİCİYE NEZARETİ 93 17 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolan binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey hakkındaki tezkire cevabının süratle bildirilmesinin rica olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 39 ORJİNAL KAYIT NO : 16 Edime Harbi'nde kaybolan, binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey'in hayat ve mematı hakkındaki keyfiyetin, Atina'da Hilal-i Ahmer Murahhası Doktor Ömer Lütfi Bey'e yazıldığı, alınacak cevabın vürudunda arz-ı malumat edileceği. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 93 ORJİNAL KAYIT NO : Gürcistan'dan esaret suretiyle hiçbir şahsın çıkarılmaması ve Çerkezistan ahalisinin dahi evlat ve akrabalarını satmaktan men edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 45 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkez, Abaza ve havalisindeki esirlerden yalnız hürriyeti sabit olanlara mürur tezkeresi verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 133 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Yirmi zabitan mavera-yı Bahr-i Hazar şimendüfer hattının iki tarafında mütemekkin muhacirine terk edilen araziyi mesaha etmek üzere Sibirya'ya gittiğini Novoton Gazetesi'nin yazdığı.
HARİCİYE NEZARETİ 93 61 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirleri hakkında tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 93 31 ORJİNAL KAYIT NO : 288 Paris Coğrafya-yı Ticari Certıiyeti Azası Victor Tiyepo tarafından tab edilen Kafkasya haritasının irsal kılındığı.
SADARET 93 0 Bursa’da iskan edilen dağıstan muhacirlerine yevmiye tahsisi usulü uygulanıyorsa da bu hazineye yük olacağından geçimlerinin başka yolla sağlanmasına dair Maliye Nazırı Sarim Paşanın derkenarı.
SADARET A.}MKT.DV.93.57 93 57 Dagıstani Abdullah'ın, Tüccardan Çerkes Abdullah'a emanet ettiği altınların bedelinin tahsili.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.93.6951 93 6951 Trablugarb'a tedib olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın affını talep eylemesi. (Edirne)
SADARET A.}MKT.MHM.93.100 93 100 Vefat eden Abaza umerasından muharebelerde hizmeti görülen Arslan Bey'in mahdumu Sahin Bey'e maaş ve Trabzon'da bir hane tahsisi.
CEVDET C..HR..93.4637 93 4637 Osmanlı kalelerinden Fas, Anafara ve Ruh kaleleri Dadyan melikinin hükümeti toprağından olup bu defa Ruh Kalesi'ne asker ile yardımda bulundukları Başmuhafiz Halil Pasa tarafından bildirildiğinden bahisle kale muhafızı ile ittihat ve ittifak üzere bulunmalarına ve ayni veçheli muhafıza emir verildiğine ve mezkur kalelerde bulunan askerlere Abaza eşkıyası tarafından taarruz vaki olur ve gidip gelenlere tecavüz edilirse kendilerinden tahsil edilmekle beraber memleketlerinin tahrip edileceğine dair Dadyan melikine ve kethüdası Çiçeva ile amcası Menoçehre ve Papas Hokandel'e yazılan hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.93.21 93 21 Burhaniye Hapishanesi'nde bulunan Çerkes İshak oğlu Kasım isimli sahsın ırza tecavüz suçundan tutuklu bulunduğu.
DAHİLİYE DH.İD.93.7 93 7 1- Vatandaşların taksimat-i Mülkiye ve Askeriye hususunda yapılmasını istedikleri tadilat ve tahvilata dair taleplerini mahalli idarelere bildirmeleri lüzumu. 2- Vilayetlerde askeri ve mülki azalardan mürekkep komisyonların, taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılacak tadilat ve tahvilatı tetkik ederek karara bağlanması. 3- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılması istenen tadilat ve tahvilatı havi vilayetlerden gelen tezkirelerin Dahiliye Dairesi'nde teşekkül eden bir komisyonca birleştirilerek bu hususta hazırlanacak kanun layihasının Meclis-i Mebusan'a takdim edileceği. 4- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'ye dair vilayetten gönderilen mazbataların Bab-i Ali yangınında yanması üzerine mazbataların ikinci nüshalarının vilayetlerden talebi.
DAHİLİYE DH.SFR.93.6 93 6 Sinop'ta menfi bulunan Çerkes Abdullah bin Musa'nın serbest bırakılmasına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.93.205 93 205 Enver Paşa'nın adamlarından Gönenli Çerkes Çakır adlı sahsın Gönen havalisine giderek Çerkeslerden çete teşkil ettiği öğrenildiğinden konu ile ilgili izahat verilmesi hususunda Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Karesi Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.93.17 93 17 Edirne Harbi'nde kaybolan binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey hakkındaki tezkire cevabının süratle bildirilmesinin rica olunduğu. (Osm.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI