Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.UM.91.55 91 55 Rüsumat bedelinden dolayı alacak tahsili.
CEVDET C..DH..91.4538 91 4538 Çerkes beylerinin ve sair kimselerin celb-i kulubleri için evvelce tahsis edilenlerden başka daha bazı kimselere inhası vechile maaş tahsis olunduğuna dair Soğucuk Muhafızı Ali Pasa'ya hüküm.
CEVDET C..DH..91.4541 91 4541 Anapa canibinde vaki Abaza ve Çerkes aklamı derununda sakin selatin-i Cengiziye ve ümera-yı çerakeseden hizmetleri görünenlere dağıtılmak üzere ataya ve eşya gönderilmiş olmakla bittevzi defterinin irsali lüzumu.
CEVDET C..HR..91.4523 91 4523 Erdil ve Çerkes elçileriyle Kirim hani, sultan ve hademelerine verilen ziyafetlerde yapılan masraflar.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.91.15 91 15 Kuneytra'da oturan Çerkesler'den gönüllü olarak hizmet için vilayet merkezine gelenlerin ordu kumandanlığına gönderildiği.
CEVDET C..ZB.. 91.4513 91 4513 Levent eşkıyasının tenkiline, levent namının kaldırılmasına ve sair hususata dair Karaman Valisi Çerkes Hasan Pasa ile diğer vilayet ve livalara hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.MUİ.91.1.19 91 19 Kabasakal'da İshak Pasa Mahallesi'nde Karahisar-ı Sarki Mutasarrıf-ı sabıkı Cavid Pasa'nın idaresi altında ibtidai ve rüsdiye derecesinde mekteb açılması.
DAHİLİYE DH.SFR.91.206 91 206 Düzce Eşkiya Takip Bölüğü Kumandanlığı'nca katledilen Kazakzade Çerkes Enver hakkındaki tahkikat neticesinin bildirilmesine dair Umum Jandarma Kumandanlığı'ndan Bolu Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.97.97 91 97 Çerkes Ömer Ağaoğlu Ahmed'in refiki Deli Hasanoğlu Ahmed'in af edilmesinin beklendiğine dair İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.91.87 91 87 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
İRADE İ.DH.911.72384 911 72384 Çerkes Abdi Paşa'nın kızına maaş tahsisi.
İRADE İ.DH.917.72766 917 72766 Çerkes ümerasından el-Hacc İbrahim Bey'in taallukatı ile beraber Suriye vilayetinde iskan edilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmağa çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.918.39971 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmaya çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 919 39986 Kaynarca Muahedesinin Eflak ve Boğdan hakkındaki maddelerine,ahidnamenin Eflak ve Boğdan la ilgili on altıncı maddesinin tadiline, Eflak ve Boğdan umuruna, Rus elçisine 15.S.1198 de verilen senet ile 4.C.1217 de verilen resmi takrir suretlerine Yaş ve Bükreş muahedelerindeki Eflak ve Boğdan la ilgili ahkama ve şerait-i atiaya bazı yeni maddeler ilavesi taahhüdüne dair.
İRADE İ.DH.919.72896 919 72896 İpek ve Yakova taraflarında eşkıyalık yaparken yakalanan Çerkes Ömer bin Hüseyin ve diğer bazı şahısların cezalandırılmaları.
HARİCİYE NEZARETİ 92 4 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolon mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in durumu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 92 117 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerker muhacirlere dair Sefaret-i Seniyye ile Novorossisk Şehbenderliği arasında teati olunan muharreratm suretleri leffen takdim olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 92 113 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Novorossisk şehbender vekilinin sene-i sabıka muhacirlerinden kalan sekiz Çerkeş'in şevkine mecbur olduğuna dair tahriratta münderiç muhacirlerin azimetini tehir eylediği.
HARİCİYE NEZARETİ 92 84 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Muhacir kabileleri yola çıktığından Novorosisk şehbenderinin malumatı olmadığına dair olan telgrafa cevab.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI