Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.339.19582 339 19582 Serhazin-i Biruni Vekili Ahmed'in Anapa tarafından mevrud kabail-i Çerakise ve Abaz'ın ...cılarına kisve-baha hakkında defter. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.360.20634 360 20634 Anapa Muhafızı Osman Pasa'ya,Çerakise kabailinden Demirköy Kabilesi Beyi Atikoğlu Hatocik Bey'in fevtiyle mahlulü hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tta
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.4.202 4 202 Müttehiden düşman-ı din olan Moskova memleketleri üzerine hücum edilmesi üzerine Çerakise kabailinden Hatokay Kabilesi beylerine ve sipahi uzunlarına ferman. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.418.23977 418 23977 Çerakise kabilesinden Bazadug Hamisi nam mahalde Çalkoy karyesinde İbrahim Mescidinin hitabetine İbrahim Halife'nin tayini hakkında arz. ( a.g.tt)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Sehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesair ileri gelenlere Gürcü Süleyman Aga ile atiyye ve çesitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.15.1366 15 1366 Soğucak havalisi ve Mehmed Giray hakkında Soğucak Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın, Abaza ve Çerakise tarafında hapsolundugu iddia olunan Bahadır Giray ve Arslan Giray hakkında Ali Paşa'nın tahriratlarına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.168.11272 168 11272 Hile ile Abaza Hüseyin'e tevcih edilen Limni Kalesi Dizdarlığı'nın esbak dizdar Mehmed Emin'e iadesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.177.11786 177 11786 Fas muhafazası şartıyla Gönye mutasarrıfı olan Abaza Mehmed Pasa'nın azliyle yerine Hacı Şahinzade Osman Ağa'nın tayini.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.20.1717 20 1717 Vezir Mehmed Pasa'ya Halep eyaletinin, Safed, Sayda ve Beyrut eyaletinin mutasarrıfı Bosnavi Ahmed Pasa'ya; Rakka eyaletinin şimdilik Osman Paşazade Vezir Mehmed Pasa üzerinde bırakılmasına, Van eyaletinin Van Kalesi muhafazası şartıyla mutaasrrıfı Yeğen Ahmed Pasa'ya, Musul eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Emin Paşazade Vezir Süleyman Pasa'ya; Cezayir-i Garp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Tunus eyaletinin mutasarrıfı Ali Pasa'ya; Tarblusgarp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Ohri livasının sabık Varna Muhafızı Ahmed Pasa'ya; Alacahisar livasının mutasarrıfı Ahmed Paşazade İsmail Pasa'ya; Karesi livasının mutasarrıfı Kılburun Muhafızı Uzun Abdullah Pasa'ya; Beyşehir livasının mutasarrıfı Ahmed Pasa'ya; Malatya livasının mutasarrıfı Risvanzade Ömer Paşa'ya; Gönye livasının Fas Kalesi muhafazası şartıyla mutasarıfı Abaza Paşazade Ahmed Pasa'ya; Kudüs livasının mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya; Nablus livasının mutasarrıfı Mısır Valisi Mustafa Pasa'ya ibkaen tecihleri. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.230.15294 230 15294 Diyarbakır Valisi Vezir Abdi Paşa'nın seksen sekiz senesine mahsuben Sivas'ın Tokat ve nahiyelerinde bakaya kalan imdat-ı seferiye adı altındaki meblağın Abdullah Pasa marifetiyle tahsili ve Abaza Pasa Silahtarı el-Hac İsmail Ağa'ya teslimi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.259.17429 259 17429 Soğucak Muhafızı Ali Pasa tarafından Deraliye'ye gelen kırk nefer Çerkez ve Abaza beyleri ve şair agavatın nafaka bahası ve hane kiralarının ödendiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.26.2007 26 2007 Maktul Abaza Bey avanesinden Yeğen Bey oğlu Deli Osman'ın, Niğde sancağı kazalarından avarız ve nüzul malı tahsiline memur olan Ebubekir Aya'yı konağına celp ederek tahsil edilen emvali zabt ettiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.277.18630 277 18630 Selim Giray'ın, Sahin Giray'dan yüz çevirerek Kuban Nehri'ni beriye geçip Abaza ve Çerakise toprakları içerisine girdiklerini belirterek Osmanlı'nın kendilerine sahip çıkması temennisindeki mahzarının hülasası. (g.a.y.tt.)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.29.2255 29 2255 Niğde'de Abaza Mehmed ve Andugu kazasında maktül Kör İsmail'in yeğeni Deli Hüseyin'in tertip-i cezaları babında sadır olan ferman.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.3.340 3 340 Moskovlu askerinin yüz bine baliğ olduğu hakkında İngiliz elçisinin haberinin sıhhati, Moskov canibine Ebubekir Pasa ile üç ve ikişer tuğlu pasalar ve Curaoğlu, karaosmanoğlu gibi muktedir kişilerin tayini, Sahin Giray'ın Prusya tarafına muamelesi ile Abazaların Moskovlu'ya tabi olup olmadıklarının öğrenilmesine dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.316.21250 316 21250 Bahr-i Siyah Abaza sahilinde bulunan Anapa nam mahalde inşa olunacak kale için gerekli malzeme, usta ve şairenin temini ile masraflarını bildirir kayıt.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.325.22176 325 22176 Ahşap olan Batum Kalesi'nin tamiri, kaleye iki ambar ile bir cebehane inşası, bu arada Fas Kalesi'nin noksanlarının da ikmali ve saire için yakın yerlerden yapılan havalatın kullanılarak mezkur tamirat ve insaatın acilen icrası hususundan Fas Muhafızı Abaza Mehmed Pasa, Batum, Fas ve Sahtzir Kaleleri Bina Emini Muhsin-zade Mustafa ve Batum kadısına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.328.22513 328 22513 Niğdeli Kör İsmail yeğeni Deli Hüseyin ve Abaza Mehmed'in cezalarının tertibi için Bozok mutasarrıfı Mustafa Bey'e bir kıta gizli emr-i ali gönderildiği. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.330.22767 330 22767 Soğucak Başbuğu Vezir Mustafa Paşa'nın, Kuban nehrinin beri tarafında sakin Çerakise, Abaza ve Nogay ahalileri üzerine han tayin edilen Arslan Girayzade Şahbaz Giray'a kafir diyarına akınlar yapması için gerekli yardımı yapması. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.362.25252 362 25252 Abaza ve Gürcü taraflarında yapılan seferler sebebiyle muhafazasına önem verilen Fas Kalesinin muhafızlığı Mirimirandan Trabzon Beylerbeyi Hacı Sahin oğlu Mustafa Pasa'ya tevcih edilse de bu kararın uygun olmadığının anlaşılmasıyla görevin Abaza Mehmed Pasa'ya tevcihi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI