Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.960.41185D 960 41185D Çerkes memleketlerinin ahvalini tetkik için gidip on beş ay oralarda oturduktan sonra avdet eden Lonkurd nam İngilize orada olan refikinden gelen mektup ile kendisinin takriri olup bir fırtınada Çerkes sahillerinde büyük küçük otuz beş kadar Rus gemisinin kazazede olduğu ve eşyasını Çerkesler yağma edip gemileri yaktıkları. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 961 0 Rus Cenarali Sarn'ın Çerkeş ve Koban memalikinden olan tecavüzünden ve onları Rus tebaası yapmak istediğinden bahis Trabzon'dan gönderilen mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.961.41197T 961 41197T Rus Cenarali Sarn'ın Çerkes ve Koban memalikinden olan tecavüzünden ve onları Rus tebaası yapmak istediğinden bahis Trabzon'dan gönderilen mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Sohumlu Arslan Bey'e iane olunmasının hafıyyen emredilmesi üzerine, bir mutemed adam ile top, cebhane vesaire göndermiş ise de Faş muhafızından haber muhalif zuhur etmekle gönderdiği adamın getireceği haberi tekrar bildireceği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Faş muhafızından gelen Hüseyin Ağa'nın takriri üzerine Rusların Gürcistan'da nişanlar dağıttığı ve Arslan Bey'in Çerkeş ve Abaza beylerini tamamen maiyetine aldığı vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Keleş Beyzade Arslan Bey'in bir miktar Çerkeş askeri ile Soğuksu denilen mahalde Ruslarla harp ederek mağlup olduğu ve tekrar Çerkeş içine gittiği.
HATT-I HÜMEYUN 962 0 Arslan Bey'in kavi tedarikat ve bir çok Çerkeş askeri ile tekrar avdet edeceği havadisi şayi olduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203B 962 41203B Fas muhafızından gelen Hüseyin Ağa'nın takriri üzerine Rusların Gürcistan'da nisanlar dağıttığı ve Arslan Bey'in Çerkes ve Abaza beylerini tamamen maiyetine aldığı vesaire hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203E 962 41203E Keles Beyzade Arslan Bey'in bir miktar Çerkes askeri ile Soğuksu denilen mahalde Ruslarla harp ederek mağlup olduğu ve tekrar Çerkes içine gittiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.962.41203F 962 41203F Arslan Bey'in kavi tedarikat ve bir çok Çerkes askeri ile tekrar avdet edeceği havadisi şayi olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 963 41217 Hudutda sadaret kethüdası Galip Bey in Rus memurları ile icra ettiği mükameleye dair tafsilatı havi.
HATT-I HÜMEYUN 963 41226 Ruslarla musalaha hakkında Bükreş^'te yapılan mükaleme ve meclis mazbatalarının gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 963 41235 Kemhal ve Batum Devlet-i Aliyye arazisinden olduğundan Açıkbaşhanı Erzurum Valisi Emin Paşa yanında olup Rusyalıların iskanlarına donanmadan peksimed verilmesine, Canik sancağı iltizam bedellerinin bir müddet tehirine Sohum Muhafızı Keleşbeyoğlu Arslan Bey'in atiyyesine dair.
HATT-I HÜMEYUN 963 41240 Rusya Murahhası İtalinski'nin İngiltere elçisine yazdığı Fransızca mektubun tercümesinde, Rusya Devleti'nin insaflı, adil, tavrı doğru olduğundan ve Abaza ve Çerkeş kabilelerinin serbestilerinden bahsedildiğine ve Rusyalılarla sulh akdine dair rikab takriri ve hatt-ı hümayun suretleri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 963 41243 Dağıstan, Kabartay, Dragon ve Kornon kabileleri beyleriyle Çerkeş kabilesi erkanına, Koban taraflarında olan Muradgiray Sultan'a rütbe tevcih ve cümlesine hilatlar ve atiyyeler verilerek müttefikan düşmana karşı konmasına, Sivas ve Canik kazalarından asker tertibine dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.963.41240 963 41240 Rusya Murahhası İtalinski'nin İngiltere elçisine yazdığı Fransızca mektubun tercümesinde, Rusya Devleti'nin insaflı, adil, tavrı doğru olduğundan ve Abaza ve Çerkes kabilelerinin serbestilerinden bahsedildiğine ve Rusyalılarla sulh akdine dair rikab takriri ve hatt-ı hümayun suretleri. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.963.41243 963 41243 Dağıstan, Kabartay, Dragon ve Komon kabileleri beyleriyle Çerkes kabilesi erkanına, Koban taraflarında olan Muradgiray Sultan'a rütbe tevcih ve cümlesine hilatlar ve atiyyeler verilerek müttefikan düşmana karsı konmasına, Sivas ve Canik kazalarından asker tertibine dair.
HATT-I HÜMEYUN 964 41259
MECLİS-İ VALA MVL.964.64 964 64 Muhacirin-i Çerakise'den Kobzik Zavir Bey'in köle maddesine dair komisyon reisinin tezkiresi. (17. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 966 0 On bin kadar bir kuvvetle Rus ordusunun Kuban Nehri'ni geçip Anapa Ordusu Nazırı Ahmed Efendi maiyetindeki ordu ve kabilelerle yaptığı büyük bir muharebede mağlup ve perişan olduğu, bir haylkelefat verdiği ve Cacana Kalesi halkından birinin çıkıp yirmi bin kadar kuvvetle Rusların bir kalesini basıp katliam ve yağma edip döndükleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI