Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.44 90 44 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye hicret eden Çerkes muhacirlerine dair Rostof Şehbender Vekili'nden mevrud tahrirat suretinin leffen takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.83 90 83 Rauf Paşa'nın tahriratla Rusya'dan hicretlerine müsaade taleb olunması hakkındaki Çerkes familyalarına dair talimat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.87 90 87 Çerkes muhtacinine dair Rusya eyaletine talimat ita olunduğuna dair telgrafnameye cevab.
YILDIZ Y.PRK.ASK.90.4 90 4 Karamanyan Kumpanyası vapuruyla getirilen ve içerisinde Fişenk, tüfenk ve tabanca bulunan sandıkların Baruthane'ye nakillerinin tamamlanamadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.90.81 90 81 Dersaadet'e gelip giden Çerkez ümerasının vapur ücretinin tesviyesi.
CEVDET C..ADL.90.5403 90 5403 Varna kazasında 3 çerkezi öldüren Fisan'ın idamı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.900.67432 900 67432 Amasra'da uhdesinde bulunan arazide çıkan kömür madenin imtiyazı kendisine verilmiş ise de daha sonra istirdad edildiğinden bahisle bazı ifadeyi havi Mehmed Tevfik mührüyle verilen arzuhalin gönderildiği. (Orman ve Maadin; 67432)
İRADE İ.DH.900.71553 900 71553 Çerkes muhacirlerinin Antakya taraflarında iskanları.
İRADE İ.DH.900.71561 900 71561 Hakkari Zabtiye Tabur Ağalığı'na Çerkes Ahmed'in tayini.
DAHİLİYE DH.KMT.906.18 906 18 Eskişehir'deki Çifteler Çiftliği'ne tabi Atik Çerkeş Karyesi ahalisi'nin aşar ile icar ve otlakiye bedellerini vermekten imtina ettikleri bu durumun teşvik ve tahrikçileri hakkında kanuni tahkikatın sürdürüldüğü.
MAARİF NEZARETİ MF.MKT.906.65 906 65 Muhacirin Komisyonu tarafından Haleb'e sevk edilen Çerkez çocukları idadi ve Sanayi mekteblerine kaydedildiği.
HATT-I HÜMEYUN 907 39765 Çıldır eyaletinde kain Şeref Paşazade Said Bey'in katili Kars Muhafızı ve Çıldır Mutasarrıfı Ahmed paşa'nın biraderi Hüseyin bey'in nefyi için bir emir ısdarı.
HARİCİYE NEZARETİ 91 35 ORJİNAL KAYIT NO : Ordu merkezine ulaşıldığı haberinin alındığı ve girişilen teşebbüsattan memnunluk duyulduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 91 88 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden on iki hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretleri için Rusya Hükumeti'nden istihsal-i müsaade olunmasını müstedi Harun isimli kimsenin arzuhalini havi olan tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 87 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 77 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Samsun'a muvasalat eden iki muhacir kafilesine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirlerinden Mehmed isimli şahsm akraba ve taalukatmı Memalik-i Şahane'ye getirmek üzere memleketine azimetine müsade olurmıası istidasmı havi takdim eylediği arzuhal.
DAHİLİYE 91 15 Kuneytra'da oturan Çerkesler'den gönüllü olarak hizmet için vilayet merkezine gelenlerin ordu kumandanlığına gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.HMS.İSO. 91.3 91 3 Şeyh Said'in Yemen'in Taiz sancağına bağlı Babü'l-mendeb civarındaki kömür madeni imtiyazı.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI