Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.947.70956 947 70956 Aziziye kazasında ikamet eden Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine mukabil, asakir-i şahaneye elverişli seksen bir adet hayvan vereceklerinin Sivas Valiliği'nden bildirildiği. (Harbiye; 70956)
HATT-I HÜMAYUN HAT.947.40738 947 40738 Çerkesler üzerine sevk edilen Rus gemilerinin fırtınadan kazazede olduğu ve saire hakkında Viyana Sefiri Rıfat Bey'den gelen tahriratla Prusya Sefiri Kamil Paşa'nın Mısır havadisini havi tahriratının gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 948 40789 Bin sekiz yüz on üç senesinde Avusturya ile Rusya arasında AKD olunan ittifak muahedesinin tercümesi. A.g.y.tt.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.949.71135 949 71135 Aziziye kazasında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine karsılık, asakir-i Şahane'ye elverişli seksen bir adet nakliye hayvanı vereceklerinin Sivas Valiliği'nden telgrafla bildirildiği. (Harbiye; 70956)
DAHİLİYE 95 2 Manyas nahiyesine tabi Germiyan köyünde kendisine ihsan edilerek senedatı verilmiş olan Germiyan Çiftliği'nin bir kısmına Çerkeş muhacirleri tarafından yapılan müdahalenin menine dair Ahmed Paşa'nm istidası üzerine gerekenin ifası.
SADARET A.}MKT.NZD.95.17 95 17 Meclis-i Vala Reisi ve Evkaf Nazırı maiyyetlerinden Çerkes Mehmed ve Hüseyin Hüsnü'ye askeri rütbeler verilerek Çerkes tarafına gönderilmeleri.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.95.7060 95 7060 Safranbolu Redif Çerkes Taburu'nca vukuu ihbar olunan ahval-i gayr-i marziyenin tahkiki yolunda vuku bulan masarifin tazmini icab etmeyeceği. (Harbiye)
CEVDET C..AS..95.4340 95 4340 Abaza havalisinde kaht-ı gala zuhur ettiğinden ahali Anapa'ya geldiği ve açlıktan helak olmamaları için kendilerine on günlük tayinat verildiği.
CEVDET C..DH..95.4707 95 4707 Acem, Abaza ve Gürcistan seferlerinde gösterdiği hizmete mükafat olarak kadim ocaklıkları olan Çıldır eyaletinin oğlu Yusuf Pasa'ya tevcihi istidasına dair İshak mühürlü tahrirat.
DAHİLİYE DH.EUM.THR.95.15 95 15 Sulben idam edilen Çerkes Mehmed'in maden-i rüsum-ı mukarreresinden borcunun tahsili için vereselerinden Hikmet Bey'in Dördüncü Ordu'ya sevkedildiği bilinmekteyse de hangi alayda çalıştığının bilinmediği, Talat Bey'in de askerlikten men edildiği ve Trablusgarb'a gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.H...95.27 95 27 Kocası İnebolulu Çerkes Mehmed tarafından terkedilen Fatma Hanım'ın arzuhali.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.950.71233 950 71233 Aziziye kazasındaki Muhacirin-i Çerakisenin tesisat-ı askeriye ianesine mukabil edecekleri seksen bir re's hayvanın bilmuayene kabulü. (Sivas)
HATT-I HÜMEYUN 951 40843 Çerkesler üzerine giden Rus gemilerinin kısmen kazazede olup karaya çıkabilen askerin de Çerkesler tarafından imha olunduğu ve Mısır Valisi Mehmed Ali'nin istiklal davası hakkında istihbarata dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.951.40843 951 40843 Çerkesler üzerine giden Rus gemilerinin kısmen kazazede olup karaya çıkabilen askerin de Çerkesler tarafından imha olunduğu ve Mısır Valisi Mehmed Ali'nin istiklal davası hakkında istihbarata dair.
HATT-I HÜMEYUN 952 40911 Rusya'dan Fransa^ya gitmekte olan Tolostoy namında bir beyzade karşıcılar yolluyarak Miloş'un celb ettiği , iki gün misafir edip bir kazası suretin kılıç hediye ettiği, gerçi surette bir isyan alametleri yok ise de gerek Miloş'a ve gerek Sırplıya bir vechile caiz olmayacağı ve Böğirdlen'de Miloş'un kardeşi Avrem'in halka silah aldırmakta olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 954 40953 Anape, Soğucuk ve Gelincik taraflarında kabailin Rusya arazasine tecavüzleri bir türlü Devlet-i Aliyye tarafından men edilmediği ve bu hale artık Rusya imparatorunun tahammülü kalmadığı hakkında Rusya Orta Murahhas Elçisi İstroganof un Babıali'ye verdiği Fransızca takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 954 40954 Ogsburg gazetesinde neşrolunan, talim için gelen İngiliz zabitlerinin Dersaadet'ten avdet etmekte oldukları, Rusların çerkeslerle olan muharebeleri, Tolon'dan alınan Cezayir'e dair havadis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.954.40954 954 40954 Ogsburg gazetesinde neşrolunan, talim için gelen İngiliz zabitlerinin Dersaadet'ten avdet etmekte oldukları, Rusların çerkeslerle olan muharebeleri, Tolon'dan alınan Cezayir'e dair havadis. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 956 40990 Rusya'nın Faş civarındaki ormanı kaldırarak oraya kale, çarşı ve pazar yapmak niyetinde oluduğuna, Keleş Beyzade Arslan Bey'in Soğuksu'da Ruslarla muharebesinde iki tarafın da külli telefata duçar olarak Arslan Bey'in Çerkeş tarafına kaçtığına, bu defa Çerkeş askerleri ile birlikte Ruslar üzerine hareket edeceğine ve top talebine dair Faş Muhafızı Mehmed Bey'in üç mektubunu gönderdiğinden bahis ile Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den gelen kaime. Reisilküttabın Kiyeften İngiltere ve Nemçe sefirleri nezdinde şikayet eylediğini ve Rusların ahden tahliyesi lazımgelen yerleri tahliye etmediklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 956 41001 1227 tarihli Bükreş muahedesi mucibince Anadolu ve Gürcistan cihetlerindeki bazı şehir ve arazinin teslim ve tahliyesi hususunda şikayeti mucip olacak hallere meydan verilmemesine dair Rusya'nın Türkiye Sefiri İtalinski'den Kafkasya'daki Rus Başkumandanı Ceneral Ritçefe yazılan mektubun Sefaret Tercümanı Konton tarafından tevdi edilen tercümesi, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI