Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.93.39 93 39 Edirne Harbi'nde kaybolan, binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey'in hayat ve mematı hakkındaki keyfiyetin, Atina'da Hilal-i Ahmer Murahhası Doktor Ömer Lütfi Bey'e yazıldığı, alınacak cevabın vürudunda arz-ı malumat edileceği. (Osm.)
İRADE İ.SD.93.5555 93 5555 Şam'ın Vadi'l-acem kazasındaki bir kısım çerkes muhacirin Kuneytara kazasına yerleştirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.93.61 93 61 Çerkes muhacirleri hakkında tahrirat.
İRADE İ.AS.93.32 93 32 Adana hadisesinde katil fiilinde bulundukları tahakkuk eden Çerkes Mirza Mehmed ile refikinin küreğe konulması. (1327N-143)
YILDIZ Y.A.RES. 94.75 94 75 Erzurum dahilinde zuhur eden petrol ve neft madenleri imtiyazının Ahmed Celaleddin Pasa'ya ihalesine dair.
YILDIZ Y.EE.94.85 94 85 Ereğli Kömür Madeninde Fransızların büyük gözü olduğu ve imtiyaz talep etmeleri, kendilerinden talep edilen projelerin uygun olmadığı hatta Fransa sefirinin bu konuda tehditte bulunduğu hususunda eski Sadrazam Kamil Paşa'nın yazısı.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
SADARET A.}DVN.94.92 94 92 Sened-i Bahri verilmesi isteği.
DAHİLİYE DH.EUM.MEM.94.8 94 8 Kastamonu vilayeti dahilinde nüfusu üçbinbesyüz ve daha fazla olan kasabalarla, nerede ne miktar polis istihdam edildiğini mübeyyin iki cedvelin takdim kılındığı.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.94.64 94 64 Çerkes Kazası Hapishanesi Gardiyanı Mustafa Efendi'nin suistimalleri Hakkında, Heyet-i Teftisiye tarafından kılınan tahkikata göre muamelenin yapılması.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.94.29 94 29 İzmit civarında eşkıyalık yapan Kara Hakkı'nın adamlarından Düzceli Abaza İsa'nın oğlu Yahya'nın sağ olarak ele geçirildiği.
YILDIZ Y.EE.94.29 94 29 Beş nefer Müslüman Çerkes çocugunun Süleyman namında biri tarafından Mısır'a götürülmek istenmesi meselesi ile ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatası sureti.
SADARET A.}AMD.94.56 94 56 Hususat-ı Ser'iyyeyi istisâre ve terhim-i mevaiz ve fezâil-i hadiyye memuriyeti ile Çerkezistan'a gidecek olan müderrisinden Mehmet İzzet Efendi'ye harcırah ve maaş verilmesi.
İRADE İ.ML.94.44 94 44 Hendek nahiyesinden Abaza Hasan, Mehmed Çavuş, Koca Mehmed ve İdris'in aileleri adına maaş tahsis edildiği. (1333/Ra-02)
CEVDET C..AS..940.40799 940 40799 Sefere memur tavaif-i askeriyenin tayinatları için, nakliye bahasının nakden eshabına verilerek, Hırsova kazasından mübayaa olunacak zahairin miktarı. (Hırsova Muhafızı Vezir Abaza Mehmed Pasa'ya)
DAHİLİYE DH.MKT.942.21 942 21 Nüfus'a ait işlemlerde bütün kimlik bilgilerinin tam olarak kaydedilmesinin umuma tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.942.35 942 35 Muhacirin-i İslaniiye'nin Osmanlı tabiiyetine geçmeleri için tebası oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları gerektiğinin Hariciye Nezareti'ne bildirilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.943.70680 943 70680 Muhacirin-i Çerakiseden ve tarikat-ı Kadiriyye Mesayihinden müteveffa Abdullah Efendi mahdumu Mehmed Kerim Efendi'nin vefatı ile münhal emlak-ı mazbutası mukabili maaşının validesi Nefise Hanım'a tahsisi. (Maliye)
HATT-I HÜMEYUN 945 0
HATT-I HÜMEYUN 947 40738 Çerkesler üzerine sevk edilen Rus gemilerinin fırtınadan kazazede olduğu ve saire hakkında Viyana Sefiri Rıfat Bey'den gelen tahriratla Prusya Sefiri Kamil Paşa'nın Mısır havadisini havi tahriratının gönderildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI