Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.DV.89.60 89 60 Çerkez ahalisinden Koca'nın çocuklarının kaçırılmasıyla ilgili tahkikat yapılması ve bu gibi hadiselere mani olunması.
CEVDET C..AS..890.38251 890 38251 Sohum Muhafızı Gülsen Ahmed Bey'le Amizadesi Bekir beynindeki husumet sebebiyle, Abaza keferesi tarafından Sohum tarafında muhafaza olunan bir kalenin yıkdırıldığı, Çıldır Valisi Vezir Süleyman Pasa tarafından bildirildiğinden, Fas, Sohum Anakara kalelerinin tamirinde bu kalenin de inşası. (Fas Muhafızı Vezir Halil Pasa'ya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.891.66755 891 66755 Şarköy kazasında imtiyazı padişah tarafından ihsan edilen petrol ve kömür madeninin muayenesi için Mühendis Mister Stile Bey ile Mösyö Rebuva ve George Hermez Efendi gönderildiğinden Gelibolu Mutasarrıflığı, Şarköy Kaymakamlığı ve ilgili memurlarca haklarında gerekli kolaylığın gösterilmesi. (Anadolu)
CEVDET C..AS..895.38522 895 38522 Ferah Ali Paşa'nın etıbbaından olup Anapa Muhafızı Osman Paşa'nın maiyyetinde bulunmuş olan, Abaza lisanına vakıf ve ahlaklarını bilir olan Arnavud Selim Ağa'ya, Anapa'da kalmak ve kendisine kırk ve maiyyetinde bulunacak on nefere onikişer akçe verilmek üzere, Beşli Ağası nasbı ve beratının yazılması.
İRADE İ.DH.896.71268 896 71268 Çerkes muhacirlerinin iskanına dair.
CEVDET C..AS..897.38591 897 38591 Fas ve Sahneriz(?) kaleleri ile tabyaları mefruşatının tamiri hakkında, Fas muhafızı Abaza Mehmed Pasa ile Fas kadısına ve mezkur kaleler Bina Emini Memişzade Mustafa'ya hüküm.
İRADE İ.DH.899.71465 899 71465 Kütahya'da sürgün bulunan Karaferye Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in affı.
İRADE İ.DH.899.71515 899 71515 Humbarahane'de bulunan Çerkes muhacirlerinin sevk ve iskanları.
DAHİLİYE 9 6 Muhacir ve muhacir sıfatiyle kabul olunan mültecilerin askerlik muamelelerinin nasıl yapılacağı.
DAHİLİYE 9 68 Ailesiz olarak gelmiş olan erkeklerin, Fukara-yi Muhacirin'den sayılmıyacağı cihetle, iskan olunamıyacakları.
DAHİLİYE 9 39 Rusyadan hicretle Osmanlı tabiiyetine geçenlerin, geri döndüklerinde Sibirya'ya sürüldüklerinden, ilgililere keyfiyetin bildirilmesi.
CEVDET 9 0 Faş Kalesi'nden Sohum Kalesi'ne gitmek ve gelmek için müceddeden menzil vaz'ı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.812 9 812 Hama'da ahalinin Urban Seyhi Mehmed ile taaddiyatta bulunduklarından sürgünleri, timar ve zeamette yapılan iltimas ile Çerkes Hasan Paşa'nın mansıbına ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
SADARET A.}MKT.MVL.9.50 9 50 Hacı Osman Efendi'nin esinin odasından para çalan Çerkes Kamer adlı cariye hakkında yapılan tahkikata ve onunla ilişkili olan Yusuf ve İbrahim'in cezalandırılmalarına dair Meclis-i Vala mazbatası.
SADARET A.}MKT.UM..9.100 9 100 Eski Akka Valisi Abdullah Paşa'nın azadlısı olup vefat eden Çerkes Mehmed Ağa'nın metrukesinin satılıp, bedelinin verilecek olduğu yerlere dair Sayda Valisi'ne şukka.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I...9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..9.56 9 56 Musul Divan-ı Harb-i Örfisi'nce aranmakta olan Çerkes Nuri Efendi'nin halen Halep Vilayeti İkinci Komiserliği'nde istihdam edilmekte olduğu.
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.9.46 9 46 Dersaadet'ten Çerkesköy'e gidecek olan İbrahim Efendi 'ye verilen seyahat varakası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI