Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 2 0 Kastamonu'da Kıran Divanı'nda Yukarı Kilise sakinlerinden Hüseyin nam kimseyi katletmiş olan Kabazan oğlu Mehmed Reis ve Kılıç oğlu Mehmed'in mürafaa-i şer'iyelerinin icrası ile gerekli emrin çıkarılmasmm taleb edildiği.
CEVDET 2 0 Anapa'da Bozriğ beylerinden Koncuk oğlu Ancuk Bey'in mallarını zapteylediğinden şikayeti ve meclis kadısı huzurunda murafaa olunmaları istirhamım havi Galata sakinlerinden iki kişi tarafından verilen dilekçe.
CEVDET 8 0 Mısır'da Cami-i Ezher Nazırı İsmail Bey'in firar eden Çerkeş Mehmed Bey ve maktul diğer Mehmed Bey zimmetlerinde kalan mebaliğin terekelerinden tahsili hakkında Mısır Kadılığı'ndan gelen ilam.
CEVDET 8 0 Cihanbeyli Aşireti'nin Çankm sancağına ve Çerkeş kazasına girmeyeceklerini ve aksi halde otuz bin kuruş nezir olarak vereceklerini taahhüt ettiklerine dair o civar kadılarmdan gelen ilamlar.
CEVDET 18 0 Anapa'ya asker şevki için Karahisar-ı Şarki Kadısı Tabanzade Süleyman Efendi bin kuruş almadıkça ilam vermeyeceğini söylediğinden Kütahya'ya sürgün edilmesi.
CEVDET 23 0 Anapa'ya asker şevki için Karahisar-ı Şarki Kadısı Tabanzade Süleyman Efendi bin kuruş almadıkça ilam vermeyeceğini söylediğinden Kütahya'ya sürgün edilmesi.
CEVDET 25 0 Kıbrıs'ta Dağ nahiyesine tabi Anapa toprağında bir kıta çiftlik ile Simoloko karyesindeki çiftlik Hacı Mehmed Ağa'ya babasmdan intikal ederek on beş seneden beri nizasız tasarruf etmekte iken Cafer Paşa mütevelliyesi tarafından vaki olan müdahalenin men'i.
CEVDET 35 0 Galata sakinlerinden olup uygunsuzluklarından dolayı Tekfurdağı'na sürgün edilen ermeni papaslarından Kabril, Refail ve Zanapana'nm mübaşir vesatatı ile gelip orada ikamet ettiklerine dair Rusçuk Niyabeti'nden gelen ilam.
CEVDET 37 0 Anapa taraflarında İslamiyeti kabul eden kabileler arasında ahkam-ı İslamiyeyi icra etmek üzere bir müftü ve on altı naib tayin edilip gönderilmesi hakkında sadır olan irade-i seniyye.
CEVDET 2556 0 Manisa'ya bağlı Turgutlu kasabasında Ziboncuk mahallesi sakinlerinden müteveffa Elif ibnetülhac İsa'nm veraseti zevci Resul ile erkek kardeşlerinin kızları Hayriye Hüseyin kızı İsmihan ve Abaza kızı Rahime'ye münhasır olduğunun Turgutlu Niyabeti'nden bildirildiği.
CEVDET 51 0 Hamid sancağında Siroz kazasında Karamanlı karyesi ahalisinin iki karye arasında akan Karaçay suyunu kendilerine hasretmek istediklerinden şikayetle şer'i marifetiyle haklarının muhafazası istidasma dair mezkur kazaya tabi Kağcılık nam karye ve ahalisi tarafından verilen arzuhal.
CEVDET 52 0 İsmail Muhafızı Abaza Mehmed Paşa'nm temessükle Benli Aşiretleri bey ve kethüdalarından matlubu olan paranın Maraş Valisi ve Aymtab kadısı marifetiyle alınması, g.tt
CEVDET 53 0 Ahyolu Bergosu kazasına tabi Salihler karyesinde sakin Çerkeş İshak'ı kati ve ihrak eden Giro ile Ramo'nun idam edilmeleri.
CEVDET 59 0 İslimiye kazasma tabi Çerkesli karyesindeki çifliğin Mehmed Giray Sultan tarafından yakılıp mal ve erzakını ve değirmenlerini zabt eylediği Adil Giray tarafmdan iddia edilmesi ve tarafeynin ihzarıyla müddeinin şer'an hukukunun istihsali hakkında tebliğe cevaben Mehmed Giray'm oradaki Kırım hanlarmm eslahı olup aleyhindeki davanm post kavgasmdan mütevellid olduğuna dair mahalli niyabetinden ilam.
CEVDET 60 0 Anapa ve tevabii metropolidi Ligoryos'un elindeki fermanda şer'-i şerife müteallik davalarmm İstanbul'da görülmesi meşruh iken bazı kimseler çeşitli bahanelerle etraf sancaklara ihzar ettiririz diye tehdid eylediklerinden taaddilerinin men'i hakkında yeniden hüküm ısdarma dair İstanbul Rum Patriği tarafından arzuhal.
CEVDET 61 0 Lisanını muhafaza etmeyen Bursa Kadısı Çerkeş Beyzade Mir Mehmed Ruhi Efendi'nin Mihalic'e nefyi.
CEVDET 63 0 Anapa Kadılığı'na tayin olunan Osman Efendi'ye beş oldca kahve ve on kile pirinç ve yirmibeşer okka yağ ve bal verilmesi halckmda gümrük eminine buyruldu.
CEVDET 69 0 Faş Kalesi Tumacıbaşısı Süleyman Ağa'nm Gürcü taifesinin mülkünden karzen verdiği yüz zincir altından ibaret matlubu oraların ihtilali hasebiyle iki senedir almamadığmdan tahsili hakkında Çaldır valisine ve Faş kalesi muhafazma emir yazılması, a.g.y.tt
CEVDET 71 0 Aynaroz ceziresinde Hasbahçe ocağına bağlı yirmi manastırdan Kutlumuş Manastırı'nm smırlan içinde ki Anapavse nam mahal ötedenberi mezkur manastır rahipleri taraflarından zabt olunduğu halde Ekseroyo nam manastır rahipleri tarafmdan olunan müdahalenin men'i hakkında ilmühaber.
CEVDET 73 0 Çerkeş kasabasında Karabela denmekle maruf Mehmed nam kadı, Çavuşoğlu Mahmud ve sabıkan Kürre-i Nühas Kadısı Halil ile birleşerek ahaliye zulm ve taaddi ve irtişa ettiklerinden şikayet edilmekle marifet-i şer'le ahalinin hukukunun muhafazası ve teaddilerinde nefy edileceklerinin tefhimi hakkında hüküm, g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI