Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.272.98 272 98 Kaçakçılardan İzmidli Çerkes Bey ile rüfekası İbradi taraflarına geçtiğinden yakalanmalarının zorlaştığı. (Konya)
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.365.98 365 98 Mısır'dan firaren Dersaadet'e gelmiş olan Çerkes Hasan ile arkadaşının bir şey çalmamış olduklarının anlaşıldığı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1311.98269 1311 98269 Ankara Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Maan Bey'in divan-ı harp marifetiyle muhakemesiyle tebeyyün edecek hale göre muamele-i kanuniyenin icrası için açığa ihraç ve mezkur alaya misafir kaydıyla yerine Ankara Alayı'nın sabık alaybeyi olup şehremaneti mülhakatı zabtiye alayında misafireten istihdam olunan İbrahim Bey'in tayini. (Harbiye)
İRADE İ.DH.1253.98340 1253 98340 Adana Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Merkez Tabur Ağası Çerkes Ahmed Maan Bey'in Tabzon Tabur Ağalığı'na tayini.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1312.98362 1312 98362 Çerkes muhacirlerinden Hacı İbrahim Efendi'nin zevcesinden kalan maaşın kendi maaşına zammı. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1314.98499 1314 98499 Aziziye'nin Çamurlu nahiyesi ahalisinden bir Çerkesin hidmetinde bulunan Takaoğlu Davud'un evladlarının satılmasından dolayı mütehaddis davalarında müskülat ifa edilmekte olduğundan iktizasının icrası. (Sivas; 98499)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1315.98615 1315 98615 Muhacirin-i Çerakise'den Salih Bey'in maktulen vefatı üzerine esi Gülsen Hanım'ın münasib miktar maaş tahsisi talebi. (Maliye)
HATT-I HÜMEYUN 197 9870 Maiyeti ile Anapa'ya memur edilmişken gitmeyip Anapa'nın düşman tarafından istilâsına binaen vazifeten Sohum'a tayin edilmiş olan Salih Ağa'nın Boğaz Muhafızı Ahmed Paşa'ya sığınarak Sinop'ta kalmayı iltimas ettirdiğine dair istizanı havidir, a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1257.98701 1257 98701 Dersaadet Jandarma Alayı Üçüncü Taburu Ağası Çerkes Mehmed Efendi'nin Kastamonu tabur ağasıyla becayişleri.
İRADE İ.DH.1258.98829 1258 98829 Bağdad Vilayeti Altıncı Hanekin Taburu Ağalığı'na Çerkes Hasan Bey'in tayini.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1319.98881 1319 98881 İskodra Alaybeyliği'ne Sivas Jandarma Kumandanı Cavit Bey'in nakli ve onun yerine sabık Erzurum Jandarma Kumandanı Çerkes Mehmed Bey'in tayini. (Harbiye)
HATT-I HÜMEYUN 197 9895 Anapa Muhafızı Mustafa Paşa'nın Natokaç, Şabsuh, Çerkeş ve Abzek kabilelerinin özzileri ve söz sahipleriyle Devlet-i Aliyye'ye sadakatlerini temin maksadiyle 9 maddelik bir taahhütname imzalandığı ve bunlara muhtelif hediyeler dağıtıldığına, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.197.9895 197 9895 Anapa Muhafızı Mustafa Paşa'nın Natokaç, Sabşuh, Çerkes ve Abzek kabilelerinin özzileri ve söz sahipleriyle Devlet-i Aliyye'ye sadakatlerini temin maksadiyle 9 maddelik bir taahhütname imzalandığı ve bunlara muhtelif hediyeler dağıtıldığına. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
HARİCİYE NEZARETİ 294 99 ORJİNAL KAYIT NO : Kuban ahalisi misilli Terek eyaleti muhacirlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 333 99 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Beş yüz bir kişiden mürekkeb altmış yedi hane muhacirin-i Çerarkisenin Neplop nam Yunan vapuruna rakiben ve Dersaadet'e müteveccihen hareket ettikleri.
DAHİLİYE 1386 99 Eskişehir'in Gökdere karyesinde iskan ettikleri meskenlerin Eskişehir'in Orta Mahallesinden Hacı Hasan Ağa tarafından yakıldığını, zararın tazmin ettirildiğini, daha sonra oğlu Hacı Mustafa Bey'in taarruzlarına maruz kaldıklarını beyanla adalet isteyen Dağıstan muhacirlerinin durumunun tahkiki.
SADARET A.}MKT.MHM.184.99 184 99 Çerkes ve Nogay muhacirleri için İzmir eyaleti ve kazaları ahalisinden ita olunan iânenin Muhacirin Komisyonu'na teslim edildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.194.99 194 99 Çerkes muhacirlerinden Bolu'ya yerleştirilerek istenen Kabartay Kabilesi'nin bunu istememelerinin sebebinin bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.200.99 200 99 Amasya Hacı köyüne sevk olunan Çerkes muhacirlerinden bir kısmının Dagtasan Dagı'nda Egriyük tabir olunur mahalde iskanları ve icab eden hanelerin inşası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI