Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 966 0 Rusların musalaha teklifine Devlet-i Aliyye ile sulh akdine vabeste olduğu cevabının verildiğine, Gence ve Karabağ'da tahaşşüd eden Rus ordusu ile naibüssaltane Abbas Mirza Ordusu arasında yapılan muharebede düşmanın bozulup kaçtığına, diğer bir cihette Çerkeş ve Gürcülerin bir muvaffakiyet kazandıklarına dair gelen takrir tercümesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 966 41289 Bükreş'te musalaha için toplanan Rus murahhaslarına Devlet-i Aliyye murahhaslarına , tercüman ve katiplerin isimlerine,tertip olunan mücevher ve atiyyelerin cins ve bahalarına dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 966 41291 Devlet-i Aliyye'nin Anadolu tarafında hudut tashihatına müsaade edemeyeceği hakkındaki tahriratı aldığı, Galip Efendi'nin şifahi tebliğine muttali olduğu, Açıkbaş diyarının temellükünde Rusya'nın sarih bir hakkı olduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.966.41286E 966 41286E Rusların musalaha teklifine Devlet-i Aliyye ile sulh akdine vabeste olduğu cevabının verildiğine, Gence ve Karabağ'da tahassüd eden Rus ordusu ile naibüssaltane Abbas Mirza Ordusu arasında yapılan muharebede düşmanın bozulup kaçtığına, diğer bir cihette Çerkes ve Gürcülerin bir muvaffakiyet kazandıklarına dair gelen takrir tercümesi. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.996.78645 966 78645 Yozgad sancağındaki çiftlik arazisinde iskanları istidasını mutazammın Çerkes muhaciri Şabsığ Kabilesi tarafından takdim edilen istidaya dair.
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulha dair padişahtan alına yeni talimattan başmurahhasın münfeil olduğuna ve mükaleme meclisini tatil ettiğine,Birinci Murahhas İtalinski'nin İstanbul Sefaretin'de bulunması ve musalahadan sonra tekrar İstanbul'a tayin edilmesi ihtimali dolayısıyla hususi bir mülakata mütemayil şse de başmurahhasın buna da şnfşali görüldüğüne,hudut tashihatında görülen güçlüklere ve musalaha teferruatına dair.
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulh tasdiknamelerinin hemen mübadelesinde iki gizli maddeyi Şamil sened hususuna ve sırplı maddesine dair.
CEVDET C..AS..969.42186 969 42186 Anapa canibi seraskeri Hacı Hüseyin Pasa maiyetindeki Çerkes ve Abaza kabilelerine verilmek üzere Kedos ve amidde dokutulan kirpasın bahası hakkında hüküm. g.tt
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
SADARET 97 0 Çerkes Mehmedin kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahirin elinden alınarak Dersaadete gönderilmesine dair Trabzon Valisine şukka.
CEVDET 97 0 Faş muhafızı iken vefat eden kocası Mehmed Paşa'dan kendisine müntakil mal ve hayvanata Palo Süleyman vesaire tarafından vaki olan gasb ve müdahalenin men'iyle hakkının ihkakı istirhamına dair Ayşe imzalı arzuhal, g.tt
CEVDET 97 0 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nm maktul Ahmed Paşa zimmetindeki matlubatmm maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı, g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.97.71 97 71 Çerkesler'in işlerine bakmak için zamanın geçmesiyle evrakın iade olunduğu.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6631 97 6631 Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa için İçil sancağı kazalarında üç taksit halinde toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Ermenek Naibi es-Seyyid Ahmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6633 97 6633 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Aksaray Naibi es-Seyyid Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6634 97 6634 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aladag Naibi es-Seyyid Mehmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6635 97 6635 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Ilgın Naibi es-Seyyid Yusuf'un ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6637 97 6637 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Gafriyad Naibi es-Seyyid Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6640 97 6640 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Göç-i Kebir Naibi Osman'ın ilamı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI