Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 37 0 Anapa taraflarında İslamiyeti kabul eden kabileler arasında ahkam-ı İslamiyeyi icra etmek üzere bir müftü ve on altı naib tayin edilip gönderilmesi hakkında sadır olan irade-i seniyye.
CEVDET 2556 0 Manisa'ya bağlı Turgutlu kasabasında Ziboncuk mahallesi sakinlerinden müteveffa Elif ibnetülhac İsa'nm veraseti zevci Resul ile erkek kardeşlerinin kızları Hayriye Hüseyin kızı İsmihan ve Abaza kızı Rahime'ye münhasır olduğunun Turgutlu Niyabeti'nden bildirildiği.
CEVDET 51 0 Hamid sancağında Siroz kazasında Karamanlı karyesi ahalisinin iki karye arasında akan Karaçay suyunu kendilerine hasretmek istediklerinden şikayetle şer'i marifetiyle haklarının muhafazası istidasma dair mezkur kazaya tabi Kağcılık nam karye ve ahalisi tarafından verilen arzuhal.
CEVDET 52 0 İsmail Muhafızı Abaza Mehmed Paşa'nm temessükle Benli Aşiretleri bey ve kethüdalarından matlubu olan paranın Maraş Valisi ve Aymtab kadısı marifetiyle alınması, g.tt
CEVDET 53 0 Ahyolu Bergosu kazasına tabi Salihler karyesinde sakin Çerkeş İshak'ı kati ve ihrak eden Giro ile Ramo'nun idam edilmeleri.
CEVDET 59 0 İslimiye kazasma tabi Çerkesli karyesindeki çifliğin Mehmed Giray Sultan tarafından yakılıp mal ve erzakını ve değirmenlerini zabt eylediği Adil Giray tarafmdan iddia edilmesi ve tarafeynin ihzarıyla müddeinin şer'an hukukunun istihsali hakkında tebliğe cevaben Mehmed Giray'm oradaki Kırım hanlarmm eslahı olup aleyhindeki davanm post kavgasmdan mütevellid olduğuna dair mahalli niyabetinden ilam.
CEVDET 60 0 Anapa ve tevabii metropolidi Ligoryos'un elindeki fermanda şer'-i şerife müteallik davalarmm İstanbul'da görülmesi meşruh iken bazı kimseler çeşitli bahanelerle etraf sancaklara ihzar ettiririz diye tehdid eylediklerinden taaddilerinin men'i hakkında yeniden hüküm ısdarma dair İstanbul Rum Patriği tarafından arzuhal.
CEVDET 61 0 Lisanını muhafaza etmeyen Bursa Kadısı Çerkeş Beyzade Mir Mehmed Ruhi Efendi'nin Mihalic'e nefyi.
CEVDET 63 0 Anapa Kadılığı'na tayin olunan Osman Efendi'ye beş oldca kahve ve on kile pirinç ve yirmibeşer okka yağ ve bal verilmesi halckmda gümrük eminine buyruldu.
CEVDET 69 0 Faş Kalesi Tumacıbaşısı Süleyman Ağa'nm Gürcü taifesinin mülkünden karzen verdiği yüz zincir altından ibaret matlubu oraların ihtilali hasebiyle iki senedir almamadığmdan tahsili hakkında Çaldır valisine ve Faş kalesi muhafazma emir yazılması, a.g.y.tt
CEVDET 71 0 Aynaroz ceziresinde Hasbahçe ocağına bağlı yirmi manastırdan Kutlumuş Manastırı'nm smırlan içinde ki Anapavse nam mahal ötedenberi mezkur manastır rahipleri taraflarından zabt olunduğu halde Ekseroyo nam manastır rahipleri tarafmdan olunan müdahalenin men'i hakkında ilmühaber.
CEVDET 73 0 Çerkeş kasabasında Karabela denmekle maruf Mehmed nam kadı, Çavuşoğlu Mahmud ve sabıkan Kürre-i Nühas Kadısı Halil ile birleşerek ahaliye zulm ve taaddi ve irtişa ettiklerinden şikayet edilmekle marifet-i şer'le ahalinin hukukunun muhafazası ve teaddilerinde nefy edileceklerinin tefhimi hakkında hüküm, g.tt
CEVDET 76 0 Anapa Kadısı Seyyid Mehmed Efendi'nin Anapa vakasında ailesiyle esir olarak bu defa geldiğinden beşyüz kuruş atiyye verilmesi.
CEVDET 77 0 Cihan Bey'in kürdlerinden Çerkeş oğlu Seyyid Osman'ın kardeşi Seyyid Ömer'i kati ve eşyasını gasp eden Körüklü oymağmdan Uzun Mustafa oğlu Hasan ile isimleri yazılı arkadaşlarmm kısaslarına bedel mikdarı yazılı meblağı eda ederek davadan zimmetlerini ibra ettikleri.
CEVDET 79 0 Birinci emir-i ahur müteveffa Çerkeş Mehmed Bey'in büyük oğlu müderrislerden Mehmed Rahmi Efendi ile kız kardeşi ve müteveffanın kızı Ayşe Hanım'a münhasır olan mirasmdan kendi aid bilcümle emlak ve çiftlikleri mumaileyh Mehmed Rahmi Efendi'nin kızkardeşi mumaileyhaya hibe ettiği.
CEVDET 83 0 Bosna taraflarından alınarak İstanbul'a getirilir iken Mahmudpaşa kazası mezraası dahilinde hücum edilerek ikibin koyunun almdığma ve iki adamın ve dört çobanm katlolunduğuna dair Koban Hanı Baht Giray Han'ın tahririne atfen yapılan muameleyi havi talorir. g.tt
CEVDET 110 0 Rusya tarafından istiklale dokunacak yolda vaki olan teklifler kabul olunmadığından hudut olan Prut Nehri'ni tecavüz ve Eflak ve Boğdan memleketlerini istila eylediğinden mukabeleye teşebbüs olunarak Tuna boyuna, Trabzon ve Erzurum taraflarına kuvve-i askeriye sevkedildiği beyanıyla Kafkasya'da bulunan hanlar ve beyler ile ittihat ve Anadolu Ordusu Müşiri Abdi Paşa ile muhabere olunarak taraf taraf Rusların üzerine hücum olunmasına dair Dağıstan ümerasından Şeyh Şamil'e yazılan hüküm, g.tt
CEVDET 5718 0 Osmanlı ile Rusya Devleti beyninde açılmış olan muharebe sulha mübeddel olmağla akdolunan muahedenin hulasaten beyan edilen ahkamının tatbik ve icra edilmesine dair vesaya ve talimatı havi Soğucak Muhafızı Mustafa Paşa'ya yazılan hüküm. a.g.tt
CEVDET 123 0 Ahden serbest olan Kabartaylar meyanmda bir çok senelerden beri Rusya tarafından bir general ikamet ettirildiğine ve Terek nehrinin Kabartaylar arasından cereyan eden noktasına bir kale inşa kılınmakta olduğuna ve Moskofların Leh memalikine taarruz ve müdahale ile beraber Ukrayna'nın zabt-ı arzı ile de bir tabur asker sevkettiklerine ve taraf-ı Devlet-i Aliye'den Lehlilere sahip çıkılmak iktiza eyleyeceğine dair Kırım hanı tarafından gelen kaime, a.g.y.tt
CEVDET 141 0 Ahden serbest olan Kabartaylar meyanmda bir çok senelerden beri Rusya tarafından bir general ikamet ettirildiğine ve Terek nehrinin Kabartaylar arasından cereyan eden noktasına bir kale inşa kılınmakta olduğuna ve Moskofların Leh memalikine taarruz ve müdahale ile beraber Ukrayna'nın zabt-ı arzı ile de bir tabur asker sevkettiklerine ve taraf-ı Devlet-i Aliye'den Lehlilere sahip çıkılmak iktiza eyleyeceğine dair Kırım hanı tarafından gelen kaime, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI