TÜRKÇE

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 2747
Kategori
Alt Kategori
Kütüphane Kodu
Dosya
Gömlek
Arşiv Açıklaması
Kategori Kütüphane Kodu Dosya Gömlek Arşiv Açıklaması
189 6 ORJİNAL KAYIT NO : 179 (57) Şark Demiryolları evrakına muhacirin pulu yapıştırılması keyfiyeti.
ALİ EMİRİ 940
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 3139 235403 BİRLEŞTİRME NO : 234857
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 207 15456 BİRLEŞTİRME NO : 15456
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 251 18789 BİRLEŞTİRME NO : 13245
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 433 32458 BİRLEŞTİRME NO : 9507
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 481 36005
BAB-I ALİ EVRAK ODASI 2551 191273
CEVDET 97 5885 Faş muhafızı iken vefat eden kocası Mehmed Paşa'dan kendisine müntakil mal ve hayvanata Palo Süleyman vesaire tarafından vaki olan gasb ve müdahalenin men'iyle hakkının ihkakı istirhamına dair Ayşe imzalı arzuhal, g.tt
CEVDET 97 5880 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nm maktul Ahmed Paşa zimmetindeki matlubatmm maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı, g.tt
CEVDET 89 5331 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
CEVDET 83 5018 Babaları Boz oğlu Mustafa Paşa'nm kölelerinden iken Bursa'da vefat eden Hazine-i Hümayun Kethüdası Çerkeş AH Ağa'nm mirasının şer'le kendilerine taksimi ricasına dair Bozokluzadelerden Hüseyin ve saire tarafmdan istida, a.g.y.tt
CEVDET 23 1006 Soğucak Kalesine mükemmel kapı halkı ve yeterli muhafız tayini.
CEVDET 22 985 Faş Kalesi Muhafızı Ali Paşa'nm yerine Gümüşhane sakinlerinden İbrahim Paşazade Mehmed Bey'in tayin olunduğu, g.tt
CEVDET 22 973 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
CEVDET 20 897 Sohum Kalesi'nin tamiratına muktezi levazım-ı inşaiyenin sürat-i tedarikinin mahall-i niyabetiyle muhafızlığına ve bina eminine emri.
CEVDET 18 787 Anapa Kalesi ve Camii'nin tamiri.
CEVDET 14 602 Rus seferine karşı orduya ittihak için müteaddid yerlere tamim yazıldığı.
CEVDET 11 433 Faş Kalesi etrafında hendek yapmanm mümkün olamadığı.
CEVDET 11 428 Anapa Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi'nin maaşı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI