Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.HMŞ.İŞO.189.6.1 189 6 ORJİNAL KAYIT NO : 179 (57) Şark Demiryolları evrakına muhacirin pulu yapıştırılması keyfiyeti.
DAHİLİYE DH.MKT.958.5 958 5 İskanı tamamlanıp tezkire-i Osmaniyeleri verilen muhacirlerden başka bir yere gitmek isteyenler hakkında, eski yerleşik ahaliye uygulanan prosedürün tatbiki.
DAHİLİYE DH.MKT.942.35 942 35 Muhacirin-i İslaniiye'nin Osmanlı tabiiyetine geçmeleri için tebası oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları gerektiğinin Hariciye Nezareti'ne bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.942.21 942 21 Nüfus'a ait işlemlerde bütün kimlik bilgilerinin tam olarak kaydedilmesinin umuma tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.866.57 866 57 Dürzi, Bedevi Arap ve Çerkeş muhacirlerinin medenileştirilmeleri ve kendilerine İslam şuurunun verilmesi için Havran'daki İbtidai mekteblerinin çoğaltılması ve liva merkezinde bir Rüştiye mektebinin açılması.
DAHİLİYE DH.MKT.865.45 865 45 Birtakım kaçakçıları yanlarına alarak İzmid sımrlarmdaki Gürcü köylerinden tütün almak üzere gelecekleri istihbaratına binaen jandarma ile takiplerine çıkılan Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Başköy'deki bazı Çerkes reisleriyle, firari Abaza Kemiş'in yakalanmaları hususunda azami dikkat ve gayretin gösterilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.802.9 802 9 Silahlı olarak Amasra nahiyesinde dolaşan şahıslardan Boz karyesinden Çerkeş İbrahim'in yaralı olarak yakalandığı, diğerlerinin de yakalanmasına çalışıldığı ve bunların eşkıya değil de tütün kaçakçıları olduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.793.3 793 3 Konya'ya iskan için gönderilen Kırım, Kafkasya ve Rumeli muhacirlerinin bir kısmının yapılan evlere yerleştirildikleri, diğer kalan kısım ile daha önce Koçhisar'a gönderilmiş olup ev verilmeyen muhacirlerin de ilkbaharda yapılacak evle/de iskanlarının sağlanacağına dair Konya Vilayeti'nden ilgili yerlere tebligat yapıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.785.23 785 23 Suriye ve Beyrut vilayetleri ile Kudüs-i Şerif sancağı dahilindeki arazi-i mahlule ve emiriyenin bazı muhacirin ile aşair ve urbanın iskanlarına tahsis olunmak üzere tehir-i müzayede ve ihalesi ile bu arazinin tefrik ve taksimi hakkında Şura-yı Devlet'çe verilen kararlara ait gönderilen tezkirede belirtilen hususların ilgili vilayetlere tebliği. Hamidiye Kazası Hurşidiye karyesinde inşa olunan caminin açılışı için yapılan davet hakkında Adana vilayetinden gönderilen tahrjratın takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.767.41 767 41 Kocası Çerkes Abdullah'ın savaşta şehid olması üzerine kendisi ve çocuklarına bağlanan maaşın iki kızının evlenmesi ve oğlunun vefatı sebebiyle kesilmesi ve diğer maaşında iki senedir ödenmediğini şikayet eden Manyaslı Hanife Hanım'ın arzuhali üzerine gerekenin ifası.
DAHİLİYE DH.MKT.745.59 745 59 Kuneytera'ya bağlı Manzure karyesinde bulunan Çerkes muhacirleri ve Arap kabileleri arasındaki arazi ve sair sorunların giderilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.736.44 736 44 Abaza taifesi rüesasından Maanzade Kanbulat Bey ile oğlunun tecavüzattan dolayı ikamet etmekte oldukları Adapazarı Kazası'ndan kaldırılmaları talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.735.67 735 67 Fakir ve çalışamayacak durumda olması sebebiyle Darülaceze'ye kabulünü isteyen Çerkes muhacirlerinden Hamza bin Mahmud'un bu talebi hakkında emsaline göre gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.726.47 726 47 Muhaliç'e bağlı Tophisar Karyesi ahalisine ait mera ve araziyi zapt ederek üzerine bina inşa eden Çerkes Ahmed Bey'in buradan çıkarılması.
DAHİLİYE DH.MKT.708.12 708 12 Hopa ve Künk'e iltica eden ve kabul edilmeyerek iade olunmak üzere Rusya'nın Karaurgan Gümrük memuruna teslim edildikleri halde buraca da red olunan Lezgi muhacirleri hakkında yapılacak muamelenin Muhacirin-i İslamiye Komisyonu'ndan sorulduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.683.41 683 41 Muş mülhakatından Bulanık, Ahlat ve Çukur kazalarıyla Muş şehri civarında Ermenilere ait araziye Çerkes muhaciri iskan edildiği ve İzmid'te Eremişte Çerkeslerinin bir Ermeni manastırma ait bazı emlaki zabtettiklerine ilişkin Avrupa gazetelerindeki haberlerin aslının olmadığının, mahallerine durumun sorulması üzerine gelen cevaplardan anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.666.9 666 9 Biga'nın İhsaniye karyesi ahalisinden ve Çerkes ümerasından Avukat Hasan Bey'in ahaliyi kandırarak uhdesine arazi geçirdiğine dair Biga Adliye Müstantıkı Süleyman Nakib imzasıyla gönderilen ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.655.32 655 32 Kunaytara kazasında mukim dürzilerle, çerkesler arasında vukubulan mukatelede zarar gören çerkeslere ihsan buyurulan atıyye-i senij'e tevziat defteri suretleri gönderilmiş olmasına rağmen cevab almamadığından gereğinin ifasıyla neticenin bildirilmesinin Suriye Vilayeti'ne tebliğ olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.631.48 631 48 Merhum Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın evladlarından olduğunu iddia eden Hüseyin Hüsnü Bey ile Fatma Hanım'ın Çeşme'de bulunan Ayşe Hanım Evkafı'nın gelirlerinden kendilerine hisse verilmesini talep ettiklerinden durumun tahkiki.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI