Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 0
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 19
HATT-I HÜMEYUN 0 Kafkasya'da ticaretle iştigal eden Kara Hasanzade Halid Fehmi Efendi'nin uhdesine rütbe-i salise ve biraderi Cafer Efendi'ye rütbe-i rabia tevcihi.
İRADELER 0 Sürmene ahalisinden Sohum'da mukim tüccardan Büyükzade Muharrem Efendi'ye rütbe-i salise tevcihi.
İRADELER 0
İRADELER 0
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 25 Suriye'ye sevk edilip Haşine Mezraası'nda iskanlarına karar verilen Kafkasya muhacirleri masrafı için verilen paraya izin verilmesi talebi.
CEVDET 0
CEVDET 0
SADARET A.}d.0.436 0 436 Anapa tarafından Çerkes ve Abaza kabilelerine ve Murad Giray'ın adamlarına verilen atiyyeye dair tesrifat defteri. (Tesrifat Kalemi)
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Baban Hanedan'ından Abdurrahman Paşa'nın İran'a ilticası üzerine kendisinin evamir-i sultaniyeye muti' bulunduğundan tekrar Süleymaniye Mutasarnflığı'nın kendisine itası rica ve tavsiyesine dair. İran Sadrazamı Feth Ali Han tarafından Bağdat Valisi Çerkeş Ali Paşa'ya yazılan mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 02 0
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Tiflis Hanı Ereğli Hanın izharı kabahat ile tebeiyyet eylediğine dair olan sureti ile birlikte ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderildiğine ve muma-ileyhin evlet-i Aliyye'ye sadakatte berdevam olduklrını bildirdiklerinden ve diğer hanların imzasıyla gönderdikleri sadakat arizalarının takdim olduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Dağıstan'da Cebel-i Buruz (Elbruz dağları) etraflarında Kumuk ve Kabartaylann Rus ile muhad olup mahsuriyetteki Çeçen Kabilesinin Sultan II. Mahmud'dan istimadlarına dair ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Lezki Beyi İbrahimoğlu halil2in makamı sadaret'e gönderdiği bir arizada Azerbaycan ve dağıstan beyleri bilittifak Tiflis beyi Ereğli han'a adavet göstermişler ve Devlet-i Aliyye den yardım istemişlerdir. Sonradan Azerbaycan hanlarından Fethali han Kubbe ve Mehmed Hasan han Şekilü - Mehmed Han İrvanlı - İrvanlı - Ereğli Han bunlar Moskov'a itaat eylediler onlar tekrar ittifaka alıp Tiflis Beyi Ereğli han'a karşı muharebeye ittifak ettirilip Saltanat-ı Seniyye nin muvanet-i askeriyyesini rica ettiğini , eğer bu muavenet olmayacak ise onlarla sulha mezuniyet verilmesi ricasına dair. Lezki Bey'i İbrahim'in makam-ı Sadaret'e arızası.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Tiflis hanı ereğli Han'ın Erivan kalesini alması ve Rusya ile ittifak ettiği anlaşılması üzerine Ereğli Han üzerine yürümek üzere Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından ittifaka davet olunan Dağıstan hanları tarafından Süleyman Paşa'ya ve veziriazama yazılan muvafakat cevapları. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 İmam-ı Mansur (Aşurman eski adı) denilen bir genç çobanın Dağıstan'da başına topladığı cemaatıyla Rusla harbettiği hakkında Arapça bir beyanname.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Evvelce Nemçe ve Rusya ile aramızda vaki adavet Fransa'nın tavassut ve kefaletiyle itfa olunmuş, Rusya Devleti ile şerait-i musalehadan olan Azak Kalesi'nin hedmi ve tahdid-i hudut gibi bazı şurut ve kuyudun icra ve itmamı icab ederken Rusların şurut ve musalehayı arzularına uydurmak için tahdid-i hudut hususundaki müzakeratı tehire uğrattıklarından Fransa'nın Devlet-i Aliyye indindeki kefalet ve tavassutunun semardâr olması ve aradaki eski ahidnamenin tecdidi ve Said Mehmed Paşa'nın elçi olarak gönderildiğine ve Rusya ile telifi beyin işlerinin temini talebine dair.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa ya (Selman) mühürlü bir beyden gelen mektuplar ; 1-Oşem beyi Emir Havza'nın Gürcü beyi ereğli Hana karşı harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşaya mektuplar 2- Oşem beyinin Ereğli Han ile harbe bir an evvel başlanması ve kendinin seve seve harbe iştirak edeceğine dair Süleyman paşaya mektubu. 3- Dağıstan kadısının Ereğli Han ile harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşaya mektubu. 4- dağıstan Kumuk valisi Mehmed han'ın ereğli Han ile harbe hazır olduğuna dair Süleyman paşayamektup 5- Umum cemaatı namına Dağıstan eşrafından birinin Ereğli han ile harbe hazır olduğuna dair 6- Muma-ileyhin bu babda diğer mektubu 7- karabağ tarafından da Ereğli han harbine iştirak edileceğine dair mektup Gam han tarafından 8- Karabağ hakimi İbrahim halil han ile Ereğli Hana karşı harbe iştirak edeceklerine dair Gam Han mührüyle mektup 9- Gürcü beyi Ereğli Han'a hemhudut olan bilcümle ehli İslam Gürcü ile olacak harbe iştiraka hazır olduklarına dair Ahmed mührüyle mektup. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 1- Kusüs'ün islamlar tarafından zabtında Ruslara verilen kamame Kilisesi tasarrufunu tayiden sonraları ısdar olunan fermanlara rağmen Ermenilerin vaki mürafaalarına yebeyyün ve tasdik edilen esaslara göre halklarının muhafazısna ve tekrar vaki olacak iddea ve talşeplerin dikkate alınmasına dair. 2-Kudüs'te Kamame ve Beytüllahim kiliseleriyle manastırların Kudüs dahil ve haricindeki mülhakatlarının Rumlar tarafından tasarruflarına,Ermenilerin davalarıyla kendilerinden addetlikleri Habeş taifesini sabık halleri üzere Gürcü,Süryani ,kIBTİ,Sırp taifeleri gibi kendi yamaklarından addolunmasına dair. 3-Kudüs'teki kilise,manastır,ziyaretgah ve emlak arazilerinin Rum,Ermeni ve Efrenç taifelerinden kimlere ait ise o suretle tasaffuflarına birbirlerinin tasarruf haklarına riayet edip tecavüzden ictihap göstermelerine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI