Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 89 0 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
CEVDET 83 0 Babaları Boz oğlu Mustafa Paşa'nm kölelerinden iken Bursa'da vefat eden Hazine-i Hümayun Kethüdası Çerkeş AH Ağa'nm mirasının şer'le kendilerine taksimi ricasına dair Bozokluzadelerden Hüseyin ve saire tarafmdan istida, a.g.y.tt
CEVDET 23 0 Soğucak Kalesine mükemmel kapı halkı ve yeterli muhafız tayini.
CEVDET 22 0 Faş Kalesi Muhafızı Ali Paşa'nm yerine Gümüşhane sakinlerinden İbrahim Paşazade Mehmed Bey'in tayin olunduğu, g.tt
CEVDET 22 0 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
CEVDET 20 0 Sohum Kalesi'nin tamiratına muktezi levazım-ı inşaiyenin sürat-i tedarikinin mahall-i niyabetiyle muhafızlığına ve bina eminine emri.
CEVDET 18 0 Anapa Kalesi ve Camii'nin tamiri.
CEVDET 14 0 Rus seferine karşı orduya ittihak için müteaddid yerlere tamim yazıldığı.
CEVDET 11 0 Faş Kalesi etrafında hendek yapmanm mümkün olamadığı.
CEVDET 11 0 Anapa Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi'nin maaşı.
CEVDET 9 0 Faş Kalesi'nden Sohum Kalesi'ne gitmek ve gelmek için müceddeden menzil vaz'ı.
CEVDET 8 0 Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'ya safer maaşınm Zecriye Sandığı'ndan verilmesi.
CEVDET 7 0 Anapa Kalesi bina emini kalenin inşası için bir rapor gönderip, Sinob'dan ve saireden eşya ve eşhasın süratle gönderilmesini istemesi üzerine ferman sudur ettiği.
CEVDET 6 0 Faş Kalesine mühimmatı harbiye gönderildiği
CEVDET 6 0 Faş kalesinde yerli neferatın mevacibi verilirken neferat mahlülüde isteyerek zabitleri incittiğinden, kethüdalarının fazla mutalibenin meni için muhafız ve kadısına hitaben fermanı şerif talebi.a.g.y.tt
CEVDET 2 0 Faş Kalesi'ne bir top menzili boğazda iki tabya inşası hakkmda vakî olan emri Trabzon Niyabeti'nin tebliğ ettiği.
CEVDET 2 0 Faş Kalesi Yeniçeri Ağası Kör Hasan Ağazade Eyüp Ağa'nm kale muhafızlığı kendisine verilirse teberruan yaptıracağını bildirmesi üzerine gönderilen mühendislerin işin doğrusu ne olduğuna dair ifadeleri, a.g.y.tt
CEVDET 1 0 Anapa, İsakçı, Silistre ve Semendire Kaleleri'ne gönderilen mühimmatın sefinelere nalili için at kayıkları tayin etmesinin Mavnacılar Kethüdası'na emri. a.g.tt
CEVDET 2 0 Kastamonu'da Kıran Divanı'nda Yukarı Kilise sakinlerinden Hüseyin nam kimseyi katletmiş olan Kabazan oğlu Mehmed Reis ve Kılıç oğlu Mehmed'in mürafaa-i şer'iyelerinin icrası ile gerekli emrin çıkarılmasmm taleb edildiği.
CEVDET 2 0 Anapa'da Bozriğ beylerinden Koncuk oğlu Ancuk Bey'in mallarını zapteylediğinden şikayeti ve meclis kadısı huzurunda murafaa olunmaları istirhamım havi Galata sakinlerinden iki kişi tarafından verilen dilekçe.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI