Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 126 50 Biga kazasında muhacirlerin iskanı için teşkil olunan on üç köyün nüfus sayımının yapılıp tezkerelerin verilmesi, arazi sınır ve taksimlerini gerçekleştirilip tapuya bağlanması.
DAHİLİYE 124 2 Kafkasya muhacirlerinden Konya kazasına almanlar için teşkil olunan karyenin Mahmudiye ismiyle adlandırılmasına karar verildiğinden bu hususta gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 121 15 Teke sancağında iskan olunan Kafkas muhacirlerin, ahalinin arazilerine tecavüzleri, hayvanat vesaireyi gasbetmeleri, ruhsatsız tütün üretmelerinden dolayı Haleb'de münasip bir mahalle nakilleri ile Teke Sancağı Meclis-i İdare Azası Cemal Bey'in vefat etmesinden dolayı hakkındaki muhakeme ve tahkikat kararının takibine gerek kalmadığının işarı.
DAHİLİYE 107 13 Biga'ya muhacir şevki hükümetçe yasaklandığından, gemi süvarilerine tenbihat yapılması talebinin Bahriye Nezareti'ne yapılması talebi.
DAHİLİYE 106 28 Düzce'ye gelen muhacirlerin satın aldıkları arazi üzerine bina inşa etme talepleri üzerine olunacak muamelenin sorulması.
DAHİLİYE 103 26 Yozgad'm Kalahisar karyesi ahalisinin arazilerine muhacirlerin iskan edildiği şikayetinin tahkik edilmesi.
DAHİLİYE 96 46 İzmid'in Kitabcılar karyesinde sakin Çerkeş muhacirlerin, önceden miri ormandan açtıkları araziye, İzmid meclis-i idare azasından ve ileri gelenlerinden Cemal Bey'ce yapılan haksız müdahalenin meni hususunda Şura-yı Devlet kararına göre muamele edilmesi.
DAHİLİYE 95 2 Manyas nahiyesine tabi Germiyan köyünde kendisine ihsan edilerek senedatı verilmiş olan Germiyan Çiftliği'nin bir kısmına Çerkeş muhacirleri tarafından yapılan müdahalenin menine dair Ahmed Paşa'nm istidası üzerine gerekenin ifası.
DAHİLİYE 92 50 Karaferye Kazası Kaymakamı Rüşdü Efendi'nin o bölgede iskan olunan Çerkez muhacirlerin nüfusa kayd edilmesi sırasındaki yalan beyanı, miri silahları reji kolcularına vermesi gibi uygulamalarından dolayı işten elçektirilerek mahkemeye alınması yolundaki Şura-yı Devlet Dahiliye Dairesi'nin mazbatasının gereği yapılmak üzere Selanik Vilayeti'ne gönderilmesi.
DAHİLİYE 92 18 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek isteyen Rus tebeasmdan Müslüm Laz ve Gürcüler için Rusya'dan izin alınması için teşebbüse geçilmesi, izin alınırsa iskanları için arazi hazırlanması.
DAHİLİYE 88 41 Çarşamba'da Mehmed Ali ve Reşid Beylerin emniyet ve asayişi bozarak kendilerine menfaat sağladıklarına dair Çerkez emirlerinden İsa Bey ve arkadaşları tarafından yapılan şikayet üzerine durumunun tetkiki.
DAHİLİYE 79 42 Karahisar'm Hanbarçin nahiyesinde iskan edilen Kafkasya muhacirlerine, mahalli aşar emvalinden tavizen zahire verilmesi.
DAHİLİYE 63 34 Biga Kazası'nm Bozguç ve Dikmeş ormanlarına tarla açarak yerleşen muhacirlerin teşkil ettikleri köylerde resmi iskanlarının icrası için gönderilen heyete verilmesi lazım gelen meblağm nereden karşılanacağı.
DAHİLİYE 59 47 İneabad Nahiyesi'nin Beyköy karyesinde Hamdi Paşa'dan mahlul Hacı Ali Oba Çiftliği, merhumun veresesi tarafmdan bedeli karşılığında üzerlerine alınmak için zamanında müracaatta bulunulmadığından, müzayede ile satışına karar verildiği; ancak burada bulunan Çerkez muhacirlerinin bu arazide iskan için talepte bulunmaları üzerine Defter-i Hakani Nezareti'nce yürütülen müzayede işlemlerinin tehir olunması gerektiği.
DAHİLİYE 59 4 Biga Kazası'nda mutasarrıf olduğu Sultançiftliği arazisi Kafkasya muhacirleri tarafından zaptolunan Mirza Efendi'nin muhacirinin oradan ihracını talep etmesi üzerine Biga Mutasarrıflığı ve Adliye Nezaretiyle yapılan muhabereye göre bunun mümkün olmadığı anlaşıldığından zikrolunan arazinin Hazine'ce satın alınarak bedelinin Mirza Efendi ile diğer sahiplerine itasının uygun olacağı bildirildiği halde bu hususta henüz bir muamele vuku bulmadığından icra-yı muadeleti havi muma ileyhinin tarafından tekrar verilen istidanın gereği yapılmak üzere Sadaret makamına takdim olunduğu.
DAHİLİYE 57 6 Ahter Gazetesi imtiyaz sahibi İranlı Tahir Efendi'nin yanında çalışan Çerkez Hurşid'in zararlı fikirlerinden dolayı mahkemeye celbi.
DAHİLİYE 54 22 Şii Kazası'nm, Hamidiye, Safvetiye ve Ökrezli köylerinde iskan edilen Batum muhacirlerinin köylerine mekteb ve camii inşaa edilmesi istidaları üzerine gereğinin ifası isteği.
DAHİLİYE 78 20 Manyas'a bağlı Salur karyeside iskan edilen muhacirlerin kendilerine arazi tahsis edilmediğinden ziraat yapamadıkları,
DAHİLİYE 77 3 Biga'da muhacirin ile ahali arasındaki arazi anlaşmazlığının biran evvel halledilmesi için gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 72 45 Ilgın kazasına tabi Burhaniye ve İhsaniye karyeleriyle Kadınhanı ve Ladik civarında bulunan muhacirlere verilen buğday, ziraat araç gereçleri ile çift hayvanlarmm adedinin artırılmaması halinde kasabaya göç edeceklerini bildiren ahalinin, böyle bir hareketi halinde haklarında kanuni muamele yapılması, buraların imarına çalışılması hususlarının Konya Vilayeti'ne tebliği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI