Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1324 57 Sohum Muhacirlerinden bazılarının Donibe ve Çifteler Çiftlikleri arazisinde iskanı.
DAHİLİYE 1324 89 Aydın Vilayeti'ne gönderilen ve perişan bir durumda oldukları bildirilen Çerkeş Muhacirlerin uygun yerlerde iskanları için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1324 96 Rum Patrikhanesi'nin Karasi ve Bayramiç taraflarındaki Rum köylerine Çerkeslerin verdikleri rahatsızlıktan dolayı Rumların göç ettiklerinden bahisle asayişin temini talebi üzerine, gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.1041.7 1041 7 Rusya limanlarından gelecek Müslüman yolcuların Sakarya Vapuruna aktarmakla görevlendirilen Zekai ve Maçid beylerle, Muhacirin Komisyonu sevk memurlarından Hasan Efendi'ye verilen masarıf-ı zaruriyenin kendilerine de verilmesini isteyen Zabıta Müfettişi Miralay Said ve Salon Komiseri Hüseyin Hüsnü ile Heyet-i Tahkikiye azasından Kamil efendilerin taleplerinin kabul edildiği. Rusya limanlarından Müslüman tebeayı nakletmek için görevlendirilen vapurların kömür ve levazım masraflarının karşılanması.
DAHİLİYE DH.MKT.1117.48 1117 48 Karasu nahiyesinde Kirazlı maden ocağı idaresi kasabı Aleksi'yi katledip paralarım alıp kaçan Düzce Kazası Nuhviran Karyeli Abaza Sefer ve Reşid'ü ölü olarak derdest edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1146.72 1146 72 Rusya'dan seyahat pasaportuyla Hüdavendigar'a gelerek muhacir sıfatıyla kabul edilmeleri için müracaat ettikleri halde sonradan bundan vazgeçerek memleketlerine gitmek üzere Bursa Rus Konsolosluğu vasıtasıyla pasaportlarını talep eden Kafkasyalı Mirza, Batoka, Batni ve Edvişe'nin pasaportlarınm Muhacirin İdaresi'ne tevdii.
DAHİLİYE DH.MKT.1147.65 1147 65 Binüçyüzsekiz'de Aziziye'de Pasara nam mahalle iskan olunup herbirine verilen arazinin 1316 senesinde mahkeme sonucu Göngü karyeli Mehmed'e teslimine karar verildiğini bildiren Çerkeş muhacirlerinin adalet talebinde bulundukları.
DAHİLİYE DH.MKT.1152.46 1152 46 Rusya'dan ve sair mahallerden gelen muhacir çerkesler arasında esir olmadıklarını iddia edenlerin mahkemeye müracaat etmeleri gerektiğinin kendilerine tebliği ve Sohum muhacirleriyle zenci esirlerin hür olduklarına dair İzmid Mutasarrıflığı'ndan istenilen evrakların gönderildiği.
DAHİLİYE 1158 45 ORJİNAL KAYIT NO : 51475 Haleb vilayetinde iskanları kararlaştırılan Çerkeş muhacirlerden Hanaser mevkiine ayrılanların ikametleri için hane ve hayvan temini hususunda gerekli muamelenin yapıhnası.
DAHİLİYE 1180 62 ORJİNAL KAYIT NO : 53633 Bolu'nun Düzce kazasına tabi Hoşafoğlu karyesindeki Yeniyar isimli miri araziden çıkarılan manganez madeninin işletme hakkının Erkan-ı Harbiye Feriklerinden Süreyya Paşa'ya dekovil hattı inşa olunmak üzere ihale olunduğu ve mukavele gereği Darülaceze ile Muhacirin İanesi olarak verilmesi gereken meblağın gönderilmesi gerektiği.
DAHİLİYE 1197 16 ORJİNAL KAYIT NO : 55074 Kafkasya'dan Sivas Vilayeti'ne hicretle oranm Gök Medresesi'ne kaydedilerek tezkire-i Osmaniye aldıktan sonra Dersaadete gelen ve Dülgerzade Medresesi'nde üç seneden beri ilim tahsiliyle meşgul olan Muhtar Efendi'ye sehven muvakkat ilmühaber verildiği anlaşıldığmdan tezkire-i osmaniyesi değiştirilmek üzere kaydının tashihi gerektiği.
DAHİLİYE 1199 14 ORJİNAL KAYIT NO : 55225 Derileri ticaret amacıyla Kafkasya'ya gönderilmek üzere Basra ve Bağdat vilayetlerinde kuzuların itlaf edildiğine dair Kirmanşah eski şehbenderi Rasül Efendi tarafından şikayette bulunulduğundan vilayetlerce gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 1200 77 ORJİNAL KAYIT NO : 55368 Adapazarlı Çerkeş Masi Bey ve kızma muhtacin tertibinden maaş tahsisiyle diğer muhacirler gibi arazi vs. verilerek Şam'da iskan ettirilmeleri.
DAHİLİYE 1217 26 ORJİNAL KAYIT NO : 56938
DAHİLİYE 1235 8 ORJİNAL KAYIT NO : 58396 Kayseri civarında etraflarının sarılması üzerine karşı koymaksızm teslim oldukları halde arkadaşlarından birini katleden bazılarını yaralayan kolcuların serbest bırakıldığı, kendilerinin ise tutuklandığından bahisle adelet talebini havi Çerkeş Canbolat ve arkadaşlarının telgrafının Adliye Nezareti'ne takdimi.
DAHİLİYE 1271 36 ORJİNAL KAYIT NO : 61783 Rakka'da iskan edilen Kafkasya muhacirlerine iltihak etmek üzere Rakka'ya gelen Muhacir Tahir Bey Anarzofun Rusya tebaiyyetini terkle Osmanlı tebaiyyetini kabul ettiğine dair verdiği dilekçe ile senedin gönderildiği.
DAHİLİYE 1275 78 ORJİNAL KAYIT NO : 62199 Çerkez muhacirlerinden olup Zonguldak'ta iskan olunan Çerkez Hasan'm tapu ile tasarrufunda bulunan araziyi eski seraskerin mühürdarı Cemal ve kardeşi Emin tarafından müdahale olunarak kendisinin habsedildiğinden şikayetle tekrar muhakeme edilme talebinde bulunduğu.
DAHİLİYE 1282 68 ORJİNAL KAYIT NO : 62841 İzmid'in Şeyhler nahiyesinin Fındıklı karyesi yakınında Koyunoğlu nam mahalde iskan edilen Çerkeş muhacirlerinden hatırı sayılır ve nüfuzu olanların hükümetten istifadeye çılıştıkları, karye ahalisinin arazi ve hayvanlarının gasbedip arazilerini de zaptedmek gibi tehditlerde bulunduklarının bildirilmesi üzerine durumun tahkiki.
DAHİLİYE 1287 11 ORJİNAL KAYIT NO : 63250 Ziraat Bankası Piyangosu, İskan-ı Muhacirin Komisyonu ile Maliye Komisyonu'nun işlerine memur olup, devr-i hesap muamelesini ifa etmeksizin firar eden İkinci Katip İzzet Paşa hakkında tahkikat ve dava açılarak emlakinin haciz altına alınması, Piyango ile komisyonların hesapları ait oldukları dairelerce ruyet edileceği, İskan-ı Muhacirin Komisyonu'nun hesabının Divan-ı Muhasebatça görüldüğü, devlet mallarını almaya ve sarfetmeye memur şahısların hesaplarının niyetiyle gerektiğinde icra-yı muhakematına da yine Divan-ı Muhasebat'm yetkili olduğu.' '
DAHİLİYE 1291 74 ORJİNAL KAYIT NO : 63688 Rusya ve benzeri ecnebi ülkelerinden gelecek muhacirlerin tescil muamelelerinde pasaportlu olup olmadıkları, firari olup olmadıkları, tabiiyetten ihraç edilip edilmedikleri hususlarına dikkat edilerek Saltanat-ı Seniyye tabiiyetine geçmeleri için kendilerinden birer arzuhal ve senet alınması gerektiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI