Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 68 41 Menemen kazasında tavattun eyleyen ve kendilerine ziraat için henüz arazi verilmeyen Çerkeş muhacirleri adına Mehmed Raşid imzasıyla verilen arzuhalin gereği yapılmak üzere Aydın Vilayeti'ne irsali.
DAHİLİYE 67 16 Niğde Sancağı dahilinde teşekkül eden Orhaniye Nahiyesi'ndeki Kafkas muhacirlerine hizmetlerinden dolayı Muhacirlerin Reisi Nasuh Bey'in beşinci rütbeden bir kıta Mecidi Nişanı ile taltifi.
DAHİLİYE 248 33 Karesi esbak Mutasarrıfı Ahmed Behçet Efendi'nin veresesine intikal eden Manyan nahiyesindeki çiftlik arazisine kendiliklerinden yerleşen Çerkeş muhacirlerinin başka yere şevki.
DAHİLİYE 246 29 Rusya dahilindeki Abazan karyesinden Saltanat-ı Seniyye'ye gelecek muhacirlerin belli şartlarla Ankara'ya yerleştirilmeleri.
DAHİLİYE 245 74 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye göç eden muhacirlerin Rus Hükümeti'nce alakalarının kesildikten sonra Osmanlı tebeası olarak iskan edilmeleri.
DAHİLİYE 237 4 Trablusgarb'a sürgün edilerek ailesi İskeçe'de kalan Çerkeş Süleyman zevcesinin Trablusgarb'a gitmek istemediğinin anlaşıldığı.
DAHİLİYE 231 47 Dahiliye Mektubi Kalemi'ne devam etmekte iken, pederinin Kafkasyalı ve Rusya Devleti tebeasmdan bulunması sebebiyle elindeki tezkire-i Osmaniye'ye itibar olunmayıp, işten çıkarılan Hüseyin Bahaeddin'in daha önce Osmanlı tabiiyyetine girdiğinin anlaşıldığı.
DAHİLİYE 230 56 Feke kazası dahilinde İnderesi nam mahalde iskan edilen Çerkeş muhacirlerin teşkil ettikleri karyenin Burhaniye olarak isimlendirilmesi ilgililere tebliğ edildiğinden gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.225.58 225 58 Osmanlı vatandaşlığına geçmek isteyen muhacirler hakkında 7 Teşrin-i Sani 1309 tarihli karar suretinin Sadaret'e gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.222.22 222 22 Antalya'nın Yeleme karyesinde sakin muhacirinin tütün ekiminde ısrarları üzerine ekili tütünlerin hasadında kolaylık sağlanması, daha sonra diğer mahsullerin ekimine teşvik edilmesi ile Türkçe lisan ve Osmanlı nizamının öğretilmesi gereğinin Konya Valiliği'ne bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.218.66 218 66 İdare-i Mahsusa'nm taşra acentaları vasıtasıyla Osmanlı Devleti iskelelerinden nakledilecek muhacirlerin adedleri ile nakil masraflarını gösteren mazbatanın mahalli hükümetlerce tanzim edilerek acentalara verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.218.49 218 49 Muhacirin Hastahanesi sertabibi, başkatibi ve sereczacısı ile tabiblerden bazılarının, kolera hastalığına karşı alınan tedbirlerde gösterdikleri gayretlerinden dolayı rütbe ve nişan ile taltifleri.
DAHİLİYE DH.MKT.204.59 204 59 Zevcesi Köşerek Hatun'a pederiyle biraderlerinden intikal eden köle ve cariyelerin kendisine teslimi istidasında bulunan Yeniköy ahalisinden Çerkes Hüseyin imzasıyla verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere irsali.
DAHİLİYE DH.MKT.202.11 202 11 Eskişehir'e bağlı Musaözü'nde iskanlarma tahsis olunan araziye, civarındaki Hasırca Çiftliği'ni satın alan Mahmud Sırrı Paşa tarafından müdahale edilerek hukuklarının ihlal olunduğuna dair Kafkasya muhacirlerinin şikayetinin değerlendirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.187.2 187 2 Gemlik kazası Selimiye karyesine iskan edilen Batum muhacirlerinin, buranın yüksek olmasından dolayı kurena-yı hazret-i şehriyari'den Emin Beyefendi tarafından terk edilen çiftlik arazisine iskan edildikleri ve teşkil ettikleri karyeye de Hayriye ismi verildiğinin icab edenlere tebliğ edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.181.36 181 36 Priştine'ye giderken öldürülen kardeşi Çerkes muhaciri Mirza Bey'in oğlu Hicret Efendi'nin katlinden sorumlu jandarma erleri Şaban ve kardeşi Sülü hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi katillere yardımcı olanların dahi serbest bırakılacağını haber aldıklarından bahisle madelet isteğiyle Jandarma Zabiti Cemal Efendi tarafından verilen arzuhalin gereği yapılarak neticesi bildirilmek üzere Kosova Vilayeti'ne irsali.
DAHİLİYE DH.MKT.181.34 181 34 Aziziydi Çerkes Hasan Bey'in kızlarını başkalarına satmak üzere Esirci Mehmed Ağa'ya teslim ettiğinden şikayetle hukukunun korunmasını isteyen usera-yı çerakiseden Osman'ın Serî mahkemeye müracaatla hürriyetini isbat etmesi gerektiği.
DAHİLİYE 171 76 Bergama kazasmm Nevahi-i Bergema nahiyesine tabii Yaya karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerinin yeniden teşkil ettikleri mahalleye "İnsaniye" ve Yaya karyesi mahallesine de "İcadiye" adlarmm verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.171.73 171 73 Konya Belediye Tababeti'ne tayin olunan Doktor Karabet Serkiz'in Muhacirin Hastahanesi'nde fahri olarak yaptığı hizmetlerine karşılık beşinci dereceden bir adet Mecidi nişanı ile taltifi talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.168.23 168 23 Konya vilayeti Ereğli kazasında iskan edilen Kafkas ve Çerkes muhacirlerine arazi tahsis edilerek iskanlarının tamamlandığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI