Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.865.45 865 45 Birtakım kaçakçıları yanlarına alarak İzmid sımrlarmdaki Gürcü köylerinden tütün almak üzere gelecekleri istihbaratına binaen jandarma ile takiplerine çıkılan Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Başköy'deki bazı Çerkes reisleriyle, firari Abaza Kemiş'in yakalanmaları hususunda azami dikkat ve gayretin gösterilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.866.57 866 57 Dürzi, Bedevi Arap ve Çerkeş muhacirlerinin medenileştirilmeleri ve kendilerine İslam şuurunun verilmesi için Havran'daki İbtidai mekteblerinin çoğaltılması ve liva merkezinde bir Rüştiye mektebinin açılması.
DAHİLİYE 876 44 ORJİNAL KAYIT NO : 30091 Suriye'nin muhtelif yerlerinde iskan edilen Çerkeş muhacirleri için tesis edilen mekteblerdeki muallimlerin maaşlarının tesviyesi.
DAHİLİYE DH.MKT.942.21 942 21 Nüfus'a ait işlemlerde bütün kimlik bilgilerinin tam olarak kaydedilmesinin umuma tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.942.35 942 35 Muhacirin-i İslaniiye'nin Osmanlı tabiiyetine geçmeleri için tebası oldukları devletin vatandaşlığından çıkmaları gerektiğinin Hariciye Nezareti'ne bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.958.5 958 5 İskanı tamamlanıp tezkire-i Osmaniyeleri verilen muhacirlerden başka bir yere gitmek isteyenler hakkında, eski yerleşik ahaliye uygulanan prosedürün tatbiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1004.62 1004 62 Osmanlı Devleti tabiyetine girmek isteyen Müslüman muhacirlerin önceki tabi oldukları devletin tabiyetinden ihracım gerektiği ve bu yönde bir belge karşılığında kendisine Tezkire-i Osmani verilebileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1008.17 1008 17 Rusya'dan Dersaadet'e gelen ve sefil bir hayat sürmekte olan yüz seksen beş nüfus muhacirin-i İslamiyenin iskan edilmek üzere Bursa'ya gönderileceği.
DAHİLİYE 1321 61 Muhacirlere tahsis olunan ekmeğin mikdarmm artırılması.
DAHİLİYE 1322 13 Çamlıca cihetinde bulunan hasta muhacir kadınların, Şehzadebaşı'nda bulunan Muhacirin Nisvanı Hastahanesi'nde tedavi edilmek üzere Dersaadet Hidayet Camii'ndeki Muhacir Komisyonu Şubesi'ne şevkleri.
DAHİLİYE 1322 23 Muhacirlerin Orhaniye ve Plevne arasında sefalet içinde kaldıklarının bildirilmesi üzerine, Lofça Kaymakamı Ahmed Efendi'nin durumun tahkiki ve muhacirlerin iskanı işine tayin edilmesi.
DAHİLİYE 1322 80 Sohum Muhacirlerinin Sakarya ve Ereğli İskelelerinden Sivas ve Ankara Vilayetlerine sevkedilerek iskan edilmeleri ve kararlaştırılanın haricinde muhacir gönderilmemesinin temini.
DAHİLİYE 1322 81 Sohum Muhacirlerinden Reşid Bey'in Samsun'da mahalli zabıta tarafından hıfzedilen sandığının kırılarak çalman eşya ve parasının ortaya çıkarılması için tahkikat icrası.
DAHİLİYE 1322 90 Ferik Muhlis Paşa'nm akrabasından olan Sohum Muhacirlerinin iskanı için, Kardıra ve Sarımeşe'de münasib mikdar arazi olduğu takdirde gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1322 103 Şirket-i Hayriye Vapurlarına binen muhacirlerden bazılarının ücret vermek istemedikleri ve Muhacirin Komisyonu Riyaseti ile görüşülerek Üsküdar ve Boğaziçi'ne iskan edilenlerden asker misali ücret alınması.
DAHİLİYE 1323 45 Berkofça Kazası sakinlerinden ve Çerkez Muhacirlerinden Abid Efendi ile arkadaşlarının, Plevne Muharebesi'ne giderken Vidin'e gönderdikleri hayvanların döndüklerinde hükümet tarafından geri verilmek istenmediğinden bahisle, gerekenin yapılması talepleri.
DAHİLİYE 1323 58 Samsun ve Ünye'deki son muhacirlerin nakli için bir vapur tayininin ve Sevk Memuru Tercüman Ahmed Bey'in de Samsun'dan geri dönmesinin tebliğ edildiği.
DAHİLİYE 1323 7 Sohum Fırkası Müftüsü Karaçayh Ebu Müslim Efendi'nin taltifi.
DAHİLİYE 1324 47 Katrin'de bulunan ve akrabaları Suriye'ye gitmiş olan bazı Çerkez Muhacirlerin Beyrut'a nakli için, gereken meblağın Hazine'den ödenmesi hususu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI