Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ 214 0 Kunaytara kazasında iskanı kararlaştırılan Kafkas muhacirlerinin tayinat bedelatiyle ev inşa edilmesi, hayvan ve tohumluk mubayaasına para gönderilmediği ve muhacirlerin sefalette bulunduğu hakkmda, Suriye Vilayeti'nin telgrafiıamesi.
YILDIZ 242 0 Kafkasya'da Müslüman olanlarm hicret ederek Adana ve Suriye'ye yerleşmek istedikleri.
YILDIZ 293 0 Suriye'de Çerkeş muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılışı.
YILDIZ 6 0 Rusya'daki koleradan dolayı Dersaadet'te şüpheli bir hastalığa tesadüf edilip edilmediğinin tedkiki ve kolera hususunda umumi mülahazat, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudlarım gösteren liste.
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin yevmi mevcudu.
YILDIZ 6 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudu.
YILDIZ 5 0 Koleranın hüküm sürdüğü bir esnada Rus musevi muhacirlerinin Rusya'dan gelmelerinin meni için gerekli tedbirlerin alınması.
YILDIZ 20 0 Rusya'da Kuran-ı Kerim ayetlerinden bazılarının neşrinin yasaklanması ve Müslümanları Hristiyanlaştırma çabaları.
YILDIZ 7 0 Rusya'dan getirilen koleraya karşı, İstanbul'un giriş-çıkışlan ile liman ve şehirde alman tedbirler.
YILDIZ 7 0 Rusya'da çıkan kolera salgmmm ülkeye sıçramaması için alınacak sıhhi tedbirlere dair komisyon kararı, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Rusya'dan Trabzon'a karadan gelecek yolcular için yapılan karantinaya tayin edilen doktorun maiyyetiyle geldiği ve Rusya'dan Romanya'ya gidenlere de Romanya Hükümeti'nin karantina uyguladığı.
YILDIZ 4 0 Rustov, Aydın, Mekke, İskenderiye, Medine, Napoli, Cidde, İzmir, Basra, İbrail ve Boğazköy'de görülen koleradan dolayı ölenlerin miktarı.
YILDIZ 4 0 Rusya'daki kolera hastalığı dolayısıyla, oradan ülkeye giren gemilerin karantinada bekletilmesi.
SADARET A.}DVN.MHM.17.49 17 49 1- Mirmiran-ı kiram'dan Çerkes havaline memur Sefer ve Behçet Paşalar'a üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi. 2- Abaza ahalisi Hükümdarı Abdülhalim Bey'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.18.47 18 47 Mısır askerinden Kaymakam Ali Bey, Binbaşı Çerkes Mehmed Said, Sagkolagası Mehmed, İkinci Kolağası Mustafa ve Birinci Kolağası İbrahim besinci rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.18.83 18 83 Çerkeslerden Hacı İslam'a ve Mısır Askeri mirlivalarından Cafer Paşa'ya besinci rütbeden bir adet Mecidiye Nisanı verilmesi.
SADARET A.}DVN.158.27 158 27 Çerkes Kılados Kabilesi muhacirlerinden Şaban Efendi'nin Deraliyye'de bir misafirhanede misafir edilmesi ve maaş tahsisi talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI