Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}DVN.MKL.58A.1 58 A1 Bagdad ve çevresinde elektrik tevziatı ve yine aynı mahalde bir tramvay şebekesi tesisi hususlarında kendisine imtiyaz verilen Sabender-zade Mahmud Bey'in taahhüdatını yerine getirebilmesi için kurulan Bagdad Elektrikli Tramvayı ve Tenvirat-ı Elektrikiye Osmanlı Anonim Sirketi'nin nizamname-i dahilisi ve mezkur nizamnamede yapılan tadilata dair varaka-i müseccele ile Ticaret ve Ziraat Nezareti'nin konuya dair tezkireleri.
HATT-I HÜMEYUN 198 9992 Kuban Hanı Baht Giray Sultan'a harp masarifi olarak İstanbul'dan para gönderilmesi hakkında sadrazamdan tahrirat geldiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 198 9978 Kuban Hanı Baht Giray Han'a Tatar sultan ve askerleri ve sair masrafı için ordudan para gönderildiğine dair gelen tahriratın huzura arzolunduğu. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 198 9969 Babası Anapa mukabelecisi ve kendisi küçük iken ölmesi üzerine o vakit bir başkasına verilmiş olan vazifeyi ifa ede'cek yaşa geldiğinden kendine tevcih edilmesi hakkında verilmiş bir arzuhal, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 197 9928 Reayadan iki reisin kırlangıçları Donanma-yı Hümayun'dan Anapa'ya memur edilmiş ve orada batmış olduklarından ihsan rica ettiklerine dair. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 294 99 ORJİNAL KAYIT NO : Kuban ahalisi misilli Terek eyaleti muhacirlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 333 99 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Beş yüz bir kişiden mürekkeb altmış yedi hane muhacirin-i Çerarkisenin Neplop nam Yunan vapuruna rakiben ve Dersaadet'e müteveccihen hareket ettikleri.
DAHİLİYE 1386 99 Eskişehir'in Gökdere karyesinde iskan ettikleri meskenlerin Eskişehir'in Orta Mahallesinden Hacı Hasan Ağa tarafından yakıldığını, zararın tazmin ettirildiğini, daha sonra oğlu Hacı Mustafa Bey'in taarruzlarına maruz kaldıklarını beyanla adalet isteyen Dağıstan muhacirlerinin durumunun tahkiki.
SADARET A.}MKT.MHM.184.99 184 99 Çerkes ve Nogay muhacirleri için İzmir eyaleti ve kazaları ahalisinden ita olunan iânenin Muhacirin Komisyonu'na teslim edildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.194.99 194 99 Çerkes muhacirlerinden Bolu'ya yerleştirilerek istenen Kabartay Kabilesi'nin bunu istememelerinin sebebinin bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.200.99 200 99 Amasya Hacı köyüne sevk olunan Çerkes muhacirlerinden bir kısmının Dagtasan Dagı'nda Egriyük tabir olunur mahalde iskanları ve icab eden hanelerin inşası.
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 197 9895 Anapa Muhafızı Mustafa Paşa'nın Natokaç, Şabsuh, Çerkeş ve Abzek kabilelerinin özzileri ve söz sahipleriyle Devlet-i Aliyye'ye sadakatlerini temin maksadiyle 9 maddelik bir taahhütname imzalandığı ve bunlara muhtelif hediyeler dağıtıldığına, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 197 9870 Maiyeti ile Anapa'ya memur edilmişken gitmeyip Anapa'nın düşman tarafından istilâsına binaen vazifeten Sohum'a tayin edilmiş olan Salih Ağa'nın Boğaz Muhafızı Ahmed Paşa'ya sığınarak Sinop'ta kalmayı iltimas ettirdiğine dair istizanı havidir, a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 293 98 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'da vurud edecek muhacirlerin iskanları hakkında.
DAHİLİYE 27 98 Muhacirlerin sicill-i nüfusa kayıt suretleri hakkındaki mazbatanın takdimi ve muamelatm ona göre yapılmasının tebliği.
DAHİLİYE 26 98 Devlete aid boş arazilere Maliye Nezareti'nin muvafakati alınmadıkça muhacir yerleştirilmemesi.
DAHİLİYE 151 98 Silah altında bulunan muhacirlerden, hizmet-i maksuraya tabi olanlara da, diğer hizmet-i maksuradakiler gibi maaş verileceği.
DAHİLİYE 1405 98 Sapanca'da Çerkeslerle Gürcüler arasındaki düşmanlığın bertaraf edilmesi için tarafların ileri gelenlerinden bir kaç kişinin sıkı bir şekilde uyarılmak üzere Dersaadet'e çağ'ırılmalan için îzmid mutasarrıf vekiline yazı gönderilmesi.
DAHİLİYE 1418 98 Sivas'ın Uzunyayla nam mahallinde iskan edilen Çerkeş muhacirlerinin zulmünün men'ini taleb eden Kuzugüdenli Karyesi ahalisinin arzuhalinin tahkiki.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI