Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3183
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.325.43 325 43 Dersaadet doğumlu olduğu iddiasıyla tezkire-ı Osmaniyesi'nin tashihi talebinde bulunan Mekteb-ı Sultani talebesinden Ahmed Tevfik Efendi'nin, doğum yerinin ne ye istinaden Kafkasya yazıldığının tahkik edilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.323.30 323 30 Aziziye'deki Afşar kabilesi ve Çerkes muhacirlerinin şiddetli kış sebebiyle hayvanlarını Çukurova'da kışlatmak istemelerine rağmen güvenlik sebebiyle izin verilmemesi.
DAHİLİYE DH.MKT.309.18 309 18 Muhacirin-i Çerakise ümerasmdan İsmail Bey'in muhacirin iskanı ve sair işlerdeki hizmetlerinden dolayı Mecidi nişanı ile taltifi teklifi.
DAHİLİYE DH.MKT.292.54 292 54 Mecdel-i Şemsi Durzilerini Kuneytara'daki Mansure ve civar karyelerde bulunan müslüman Çerkeslere karşı kışkırtan ve görevinde suistimalata sebebiyet veren Şuf Kazası Kaymakamı Mustafa Bey hakkında tekrar sadır olan şikayetin tahkiki ile neticesinin bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.285.46 285 46 Kuneytara Dürzileri ile aralarında meydana gelen hadiseden dolayı mağdur durumda kalan Çerkeslere atiyye olarak verilecek meblağın Suriye Vilayeti emvalinden tesviyesine dair havalename gönderildiğinden gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.276.39 276 39 Ermeni fesad erbabı reisi Morok ile avenesinin yakalanmasmdaki gayretinden dolayı Çerkes ümerasından Nail Bey'in iftihar madalyasıyla taltifi.
DAHİLİYE DH.MKT.274.62 274 62 Antalya'nın İstanos Nahiyesi'ne bağlı Ballıca Çiftliği'nde iskan edilen Çerkes muhacirlerinin kendisine yetecek mikdarda arazi verilmesi ve karyelerine bir cami yapılması talepleri.
DAHİLİYE 268 3 Adana Tabur Ağalığı'nda bıîlunduğu esnada Ermeni fesadının önlenmesi hakkmda hizmeti bulunduğundan bahisle, tekaüde ayrılarak Trablusgarb'a gönderilen Mehmed Emin'in ya tekrar eski görevine iadesi veyahut Sivas'ta bulunan ailesinin yanma gönderilmesi talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.255.69 255 69 Kafkasya ahalisinden olup muntazam Rus pasaportuyla Samsun'a gelen şahısların, Rusya tarafından muhacir belgeleri almadan muhacir kabul edilmemesi.
DAHİLİYE DH.MKT.354.25 354 25 Pasinler kazasında muhacirin iskanıyla yeniden teşkil edilen karyelerin, Hamidiye, Selimiye, Kadriye, Teşvikiye, Sultaniye, Orhaniye ve Osmaniye adıyla adlandırılması.
DAHİLİYE DH.MKT.708.12 708 12 Hopa ve Künk'e iltica eden ve kabul edilmeyerek iade olunmak üzere Rusya'nın Karaurgan Gümrük memuruna teslim edildikleri halde buraca da red olunan Lezgi muhacirleri hakkında yapılacak muamelenin Muhacirin-i İslamiye Komisyonu'ndan sorulduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.726.47 726 47 Muhaliç'e bağlı Tophisar Karyesi ahalisine ait mera ve araziyi zapt ederek üzerine bina inşa eden Çerkes Ahmed Bey'in buradan çıkarılması.
DAHİLİYE DH.MKT.735.67 735 67 Fakir ve çalışamayacak durumda olması sebebiyle Darülaceze'ye kabulünü isteyen Çerkes muhacirlerinden Hamza bin Mahmud'un bu talebi hakkında emsaline göre gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.736.44 736 44 Abaza taifesi rüesasından Maanzade Kanbulat Bey ile oğlunun tecavüzattan dolayı ikamet etmekte oldukları Adapazarı Kazası'ndan kaldırılmaları talebi.
DAHİLİYE 745 59 ORJİNAL KAYIT NO : 20183 Kulıeytera'ya bağlı Manzure karyesinde bulunan Çerkes muhacirleri ve Arap kabileleri arasındaki arazi ve sair sorunlarm giderilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.767.41 767 41 Kocası Çerkes Abdullah'ın savaşta şehid olması üzerine kendisi ve çocuklarına bağlanan maaşın iki kızının evlenmesi ve oğlunun vefatı sebebiyle kesilmesi ve diğer maaşında iki senedir ödenmediğini şikayet eden Manyaslı Hanife Hanım'ın arzuhali üzerine gerekenin ifası.
DAHİLİYE DH.MKT.785.23 785 23 Suriye ve Beyrut vilayetleri ile Kudüs-i Şerif sancağı dahilindeki arazi-i mahlule ve emiriyenin bazı muhacirin ile aşair ve urbanın iskanlarına tahsis olunmak üzere tehir-i müzayede ve ihalesi ile bu arazinin tefrik ve taksimi hakkında Şura-yı Devlet'çe verilen kararlara ait gönderilen tezkirede belirtilen hususların ilgili vilayetlere tebliği. Hamidiye Kazası Hurşidiye karyesinde inşa olunan caminin açılışı için yapılan davet hakkında Adana vilayetinden gönderilen tahrjratın takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.793.3 793 3 Konya'ya iskan için gönderilen Kırım, Kafkasya ve Rumeli muhacirlerinin bir kısmının yapılan evlere yerleştirildikleri, diğer kalan kısım ile daha önce Koçhisar'a gönderilmiş olup ev verilmeyen muhacirlerin de ilkbaharda yapılacak evle/de iskanlarının sağlanacağına dair Konya Vilayeti'nden ilgili yerlere tebligat yapıldığı.
DAHİLİYE 796 27 ORJİNAL KAYIT NO : 23511 Yaya olarak devr-i alem seyahatine çıkan Emil Karon adlı Fransızm, Kafkasya'dan Erzurum yoluyla Diyarbakır'a oradan Musul'a giderken kaybolduğu ve Fransız konsolosuyla yapılan aramalarda bulunamadığı.
DAHİLİYE DH.MKT.802.9 802 9 Silahlı olarak Amasra nahiyesinde dolaşan şahıslardan Boz karyesinden Çerkeş İbrahim'in yaralı olarak yakalandığı, diğerlerinin de yakalanmasına çalışıldığı ve bunların eşkıya değil de tütün kaçakçıları olduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI